Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi In Tamil

॥ Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi Tamil Lyrics ॥

॥ ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நாராயணீஸ்துதி) ॥
ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே
ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்நிபுரோக³மாஸ்தாம் ।
காத்யாயநீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴-
-த்³விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ ॥ 2 ॥

தே³வி ப்ரபந்நார்திஹரே ப்ரஸீத³
ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய ।
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி பாஹி விஶ்வம்
த்வமீஶ்வரீ தே³வி சராசரஸ்ய ॥ 3 ॥

ஆதா⁴ரபூ⁴தா ஜக³தஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யத꞉ ஸ்தி²தாஸி ।
அபாம் ஸ்வரூபஸ்தி²தயா த்வயைத-
-தா³ப்யாயதே க்ருத்ஸ்நமலங்க்⁴யவீர்யே ॥ 4 ॥

த்வம் வைஷ்ணவீ ஶக்திரநந்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீ³ஜம் பரமாஸி மாயா ।
ஸம்மோஹிதம் தே³வி ஸமஸ்தமேத-
-த்த்வம் வை ப்ரஸந்நா பு⁴வி முக்திஹேது꞉ ॥ 5 ॥

வித்³யா꞉ ஸமஸ்தாஸ்தவ தே³வி பே⁴தா³꞉
ஸ்த்ரிய꞉ ஸமஸ்தா꞉ ஸகலா ஜக³த்ஸு ।
த்வயைகயா பூரிதமம்ப³யைத-
-த்கா தே ஸ்துதி꞉ ஸ்தவ்யபராபரோக்தி꞉ ॥ 6 ॥

ஸர்வபூ⁴தா யதா³ தே³வீ ஸ்வர்க³முக்திப்ரதா³யிநீ ।
த்வம் ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா ப⁴வந்து பரமோக்தய꞉ ॥ 7 ॥

ஸர்வஸ்ய பு³த்³தி⁴ரூபேண ஜநஸ்ய ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தே ।
ஸ்வர்கா³பவர்க³தே³ தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

கலாகாஷ்டா²தி³ரூபேண பரிணாமப்ரதா³யிநி ।
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 9 ॥

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 10 ॥

ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶாநாம் ஶக்திபூ⁴தே ஸநாதநி ।
கு³ணாஶ்ரயே கு³ணமயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 11 ॥

ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயணே ।
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 12 ॥

ஹம்ஸயுக்தவிமாநஸ்தே² ப்³ரஹ்மாணீரூபதா⁴ரிணி ।
கௌஶாம்ப⁴꞉க்ஷரிகே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 13 ॥

த்ரிஶூலசந்த்³ராஹித⁴ரே மஹாவ்ருஷப⁴வாஹிநி ।
மாஹேஶ்வரீஸ்வரூபேண நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே ॥ 14 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Jagannatha – Sahasranama Stotram In Tamil

மயூரகுக்குடவ்ருதே மஹாஶக்தித⁴ரே(அ)நகே⁴ ।
கௌமாரீரூபஸம்ஸ்தா²நே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 15 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க்³ருஹீதபரமாயுதே⁴ ।
ப்ரஸீத³ வைஷ்ணவீரூபே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 16 ॥

க்³ருஹீதோக்³ரமஹாசக்ரே த³ம்ஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருதவஸுந்த⁴ரே ।
வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 17 ॥

ந்ருஸிம்ஹரூபேணோக்³ரேண ஹந்தும் தை³த்யாந் க்ருதோத்³யமே ।
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 18 ॥

கிரீடிநி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரநயநோஜ்ஜ்வலே ।
வ்ருத்ரப்ராணஹரே சைந்த்³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 19 ॥

ஶிவதூ³தீஸ்வரூபேண ஹததை³த்யமஹாப³லே ।
கோ⁴ரரூபே மஹாராவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 20 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³நே ஶிரோமாலாவிபூ⁴ஷணே ।
சாமுண்டே³ முண்ட³மத²நே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 21 ॥

லக்ஷ்மி லஜ்ஜே மஹாவித்³யே ஶ்ரத்³தே⁴ புஷ்டி ஸ்வதே⁴ த்⁴ருவே ।
மஹாராத்ரி மஹாமாயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 22 ॥

மேதே⁴ ஸரஸ்வதி வரே பூ⁴தி பா³ப்⁴ரவி தாமஸி ।
நியதே த்வம் ப்ரஸீதே³ஶே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 23 ॥

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமந்விதே ।
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 24 ॥

ஏதத்தே வத³நம் ஸௌம்யம் லோசநத்ரயபூ⁴ஷிதம் ।
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயநி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 25 ॥

ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³நம் ।
த்ரிஶூலம் பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 26 ॥

ஹிநஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ஸி ஸ்வநேநாபூர்ய யா ஜக³த் ।
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதாநிவ ॥ 27 ॥

அஸுராஸ்ருக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ ।
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம் நதா வயம் ॥ 28 ॥

See Also  Kamakshya Ashtakam In Tamil

ரோகா³நஶேஷாநபஹம்ஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமாந்ஸகலாநபீ⁴ஷ்டாந் ।
த்வாமாஶ்ரிதாநாம் ந விபந்நராணாம்
த்வாமாஶ்ரிதா ஹ்யாஶ்ரயதாம் ப்ரயாந்தி ॥ 29 ॥

ஏதத்க்ருதம் யத்கத³நம் த்வயாத்³ய
த⁴ர்மத்³விஷாம் தே³வி மஹாஸுராணாம் ।
ரூபைரநேகைர்ப³ஹுதா⁴(ஆ)த்மமூர்திம்
க்ருத்வாம்பி³கே தத்ப்ரகரோதி காந்யா ॥ 30 ॥

வித்³யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேகதீ³பே-
-ஷ்வாத்³யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வத³ந்யா ।
மமத்வக³ர்தே(அ)திமஹாந்த⁴காரே
விப்⁴ராமயத்யேதத³தீவ விஶ்வம் ॥ 31 ॥

ரக்ஷாம்ஸி யத்ரோக்³ரவிஷாஶ்ச நாகா³
யத்ராரயோ த³ஸ்யுப³லாநி யத்ர ।
தா³வாநலோ யத்ர ததா²ப்³தி⁴மத்⁴யே
தத்ர ஸ்தி²தா த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம் ॥ 32 ॥

விஶ்வேஶ்வரி த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்
விஶ்வாத்மிகா தா⁴ரயஸீதி விஶ்வம் ।
விஶ்வேஶவந்த்³யா ப⁴வதீ ப⁴வந்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யே த்வயி ப⁴க்திநம்ரா꞉ ॥ 33 ॥

தே³வி ப்ரஸீத³ பரிபாலய நோ(அ)ரிபீ⁴தே-
-ர்நித்யம் யதா²ஸுரவதா⁴த³து⁴நைவ ஸத்³ய꞉ ।
பாபாநி ஸர்வஜக³தாம் ப்ரஶமம் நயாஶு
உத்பாதபாகஜநிதாம்ஶ்ச மஹோபஸர்கா³ந் ॥ 34 ॥

ப்ரணதாநாம் ப்ரஸீத³ த்வம் தே³வி விஶ்வார்திஹாரிணி ।
த்ரைலோக்யவாஸிநாமீட்³யே லோகாநாம் வரதா³ ப⁴வ ॥ 35 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 36 ॥

வரதா³ஹம் ஸுரக³ணா வரம் யந்மநஸேச்ச²த² ।
தம் வ்ருணுத்⁴வம் ப்ரயச்சா²மி ஜக³தாமுபகாரகம் ॥ 37 ॥

தே³வா ஊசு꞉ ॥ 38 ॥

ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமநம் த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி ।
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரிவிநாஶநம் ॥ 39 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 40 ॥

வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ஶதிமே யுகே³ ।
ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சைவாந்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ ॥ 41 ॥

நந்த³கோ³பக்³ருஹே ஜாதா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா ।
ததஸ்தௌ நாஶயிஷ்யாமி விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ ॥ 42 ॥

புநரப்யதிரௌத்³ரேண ரூபேண ப்ருதி²வீதலே ।
அவதீர்ய ஹநிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ஶ்ச தா³நவாந் ॥ 43 ॥

See Also  Sri Hari Ashtakam In Tamil

ப⁴க்ஷயந்த்யாஶ்ச தாநுக்³ராந்வைப்ரசித்தாந்மஹாஸுராந் ।
ரக்தா த³ந்தா ப⁴விஷ்யந்தி தா³டி³மீகுஸுமோபமா꞉ ॥ 44 ॥

ததோ மாம் தே³வதா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யலோகே ச மாநவா꞉ ।
ஸ்துவந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி ஸததம் ரக்தத³ந்திகாம் ॥ 45 ॥

பூ⁴யஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாமநாவ்ருஷ்ட்யாமநம்ப⁴ஸி ।
முநிபி⁴꞉ ஸம்ஸ்துதா பூ⁴மௌ ஸம்ப⁴விஷ்யாம்யயோநிஜா ॥ 46 ॥

தத꞉ ஶதேந நேத்ராணாம் நிரீக்ஷிஷ்யாமி யந்முநீந் ।
கீர்தயிஷ்யந்தி மநுஜா꞉ ஶதாக்ஷீமிதி மாம் தத꞉ ॥ 47 ॥

ததோ(அ)ஹமகி²லம் லோகமாத்மதே³ஹஸமுத்³ப⁴வை꞉ ।
ப⁴ரிஷ்யாமி ஸுரா꞉ ஶாகைராவ்ருஷ்டே꞉ ப்ராணதா⁴ரகை꞉ ॥ 48 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீதி விக்²யாதிம் ததா³ யாஸ்யாம்யஹம் பு⁴வி ।
தத்ரைவ ச வதி⁴ஷ்யாமி து³ர்க³மாக்²யம் மஹாஸுரம் ॥ 49 ॥

து³ர்கா³தே³வீதி விக்²யாதம் தந்மே நாம ப⁴விஷ்யதி ।
புநஶ்சாஹம் யதா³ பீ⁴மம் ரூபம் க்ருத்வா ஹிமாசலே ॥ 50 ॥

ரக்ஷாம்ஸி ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி முநீநாம் த்ராணகாரணாத் ।
ததா³ மாம் முநய꞉ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யந்த்யாநம்ரமூர்தய꞉ ॥ 51 ॥

பீ⁴மாதே³வீதி விக்²யாதம் தந்மே நாம ப⁴விஷ்யதி ।
யதா³ருணாக்²யஸ்த்ரைலோக்யே மஹாபா³தா⁴ம் கரிஷ்யதி ॥ 52 ॥

ததா³ஹம் ப்⁴ராமரம் ரூபம் க்ருத்வா(அ)ஸங்க்²யேயஷட்பத³ம் ।
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தா²ய வதி⁴ஷ்யாமி மஹாஸுரம் ॥ 53 ॥

ப்⁴ராமரீதி ச மாம் லோகாஸ்ததா³ ஸ்தோஷ்யந்தி ஸர்வத꞉ ।
இத்த²ம் யதா³ யதா³ பா³தா⁴ தா³நவோத்தா² ப⁴விஷ்யதி ॥ 54 ॥

ததா³ ததா³வதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரிஸங்க்ஷயம் ॥ 55 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே நாராயணீஸ்துதிர்நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil