Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti In Telugu

॥ Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి) ॥
ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥

శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా ।
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః ॥ ౨ ॥

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిశ్శేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా ।
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః ॥ ౩ ॥

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తుమలం బలం చ ।
సా చండికాఖిలజగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు ॥ ౪ ॥

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః ।
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ ॥ ౫ ॥

కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి ।
కిం చాహవేషు చరితాని తవాద్భుతాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు ॥ ౬ ॥

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషై-
-ర్న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా ।
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత-
-మవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా ॥ ౭ ॥

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి ।
స్వాహాసి వై పితృగణస్య చ తృప్తిహేతు-
-రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ ॥ ౮ ॥

యా ముక్తిహేతురవిచింత్యమహావ్రతా త్వ-
-మభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్త్వసారైః ।
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై-
-ర్విద్యాసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి ॥ ౯ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Subrahmanya In Telugu

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధాన-
-ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ ।
దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాఽసి సర్వజగతాం పరమార్తిహంత్రీ ॥ ౧౦ ॥

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గాసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా ।
శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠా ॥ ౧౧ ॥

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచంద్ర-
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ ।
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ ॥ ౧౨ ॥

దృష్ట్వా తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాల-
-ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః ।
ప్రాణాన్ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన ॥ ౧౩ ॥

దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని ।
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేత-
-న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య ॥ ౧౪ ॥

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి బంధువర్గః ।
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా ॥ ౧౫ ॥

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా-
-ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి ।
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా-
-ల్లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన ॥ ౧౬ ॥

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి ।
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదాఽఽర్ద్రచిత్తా ॥ ౧౭ ॥

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ ।
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి ॥ ౧౮ ॥

See Also  Sri Hatakeshwara Stuti In Telugu

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ ।
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహితేషుసాధ్వీ ॥ ౧౯ ॥

ఖడ్గప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తథోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశోఽసురాణామ్ ।
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ-
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ ॥ ౨౦ ॥

దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః ।
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ ॥ ౨౧ ॥

కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర ।
చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి ॥ ౨౨ ॥

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తేఽపి హత్వా ।
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్త-
-మస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే ॥ ౨౩ ॥

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే ।
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ॥ ౨౪ ॥

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే ।
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ॥ ౨౫ ॥

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే ।
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ॥ ౨౬ ॥

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేఽంబికే ।
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః ॥ ౨౭ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౨౮ ॥

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః ।
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధానులేపనైః ॥ ౨౯ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Lalita In Telugu

భక్త్యా సమస్తైస్త్రిదశైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా ।
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ ॥ ౩౦ ॥

దేవ్యువాచ ॥ ౩౧ ॥

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తోఽభివాంఛితమ్ ॥ ౩౨ ॥

దేవా ఊచుః ॥ ౩౩ ॥

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే ॥ ౩౪ ॥

యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః ।
యది చాపి వరో దేయస్త్వయాస్మాకం మహేశ్వరి ॥ ౩౫ ॥

సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హింసేథాః పరమాపదః ।
యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే ॥ ౩౬ ॥

తస్య విత్తర్‍ద్ధివిభవైర్ధనదారాదిసమ్పదామ్ ।
వృద్ధయేఽస్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంబికే ॥ ౩౭ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౩౮ ॥

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోఽర్థే తథాఽఽత్మనః ।
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాలీ బభూవాంతర్హితా నృప ॥ ౩౯ ॥

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథా పురా ।
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ ॥ ౪౦ ॥

పునశ్చ గౌరీదేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ ।
వధాయ దుష్టదైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః ॥ ౪౧ ॥

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ ।
తచ్ఛృణుష్వ మయాఽఽఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే ॥ ౪౨ ॥

। హ్రీం ఓం ।

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్థోఽధ్యాయః ॥ ౪ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil