Durga Saptasati Chapter 7 Chanda Munda Vadha In Telugu

॥ Durga Saptasati Chapter 7 Chanda Munda Vadha Telugu Lyrics ॥

॥ సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ) ॥
ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః ।
చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః ॥ ౨ ॥

దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ ।
సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే ॥ ౩ ॥

తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః ।
ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః ॥ ౪ ॥

తతః కోపం చకారోచ్చైరంబికా తానరీన్ప్రతి ।
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా ॥ ౫ ॥

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్ ।
కాలీ కరాలవదనా వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ ॥ ౬ ॥

విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా ।
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతిభైరవా ॥ ౭ ॥

అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా ।
నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా ॥ ౮ ॥

సా వేగేనాభిపతితా ఘాతయంతీ మహాసురాన్ ।
సైన్యే తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ ॥ ౯ ॥

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహయోధఘంటాసమన్వితాన్ ।
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్ ॥ ౧౦ ॥

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ ।
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చర్వయంత్యతిభైరవమ్ ॥ ౧౧ ॥

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరమ్ ।
పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్ ॥ ౧౨ ॥

తైర్ముక్తాని చ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః ।
ముఖేన జగ్రాహ రుషా దశనైర్మథితాన్యపి ॥ ౧౩ ॥

బలినాం తద్బలం సర్వమసురాణాం దురాత్మనామ్ ।
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యానన్యాంశ్చాతాడయత్తథా ॥ ౧౪ ॥

See Also  108 Names Of Shiva Kailasa – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

అసినా నిహతాః కేచిత్కేచిత్ఖట్వాంగతాడితాః ।
జగ్ముర్వినాశమసురా దంతాగ్రాభిహతాస్తథా ॥ ౧౫ ॥

క్షణేన తద్బలం సర్వమసురాణాం నిపాతితమ్ ।
దృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ తాం కాలీమతిభీషణామ్ ॥ ౧౬ ॥

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః ।
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః ॥ ౧౭ ॥

తాని చక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖమ్ ।
బభుర్యథార్కబింబాని సుబహూని ఘనోదరమ్ ॥ ౧౮ ॥

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ ।
కాలీ కరాలవక్త్రాంతర్దుర్దర్శదశనోజ్జ్వలా ॥ ౧౯ ॥

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చండమధావత ।
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ ॥ ౨౦ ॥

అథ ముండోఽభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ ।
తమప్యపాతయద్భూమౌ సా ఖడ్గాభిహతం రుషా ॥ ౨౧ ॥

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ ।
ముండం చ సుమహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురమ్ ॥ ౨౨ ॥

శిరశ్చండస్య కాలీ చ గృహీత్వా ముండమేవ చ ।
ప్రాహ ప్రచండాట్టహాసమిశ్రమభ్యేత్య చండికామ్ ॥ ౨౩ ॥

మయా తవాత్రోపహృతౌ చండముండౌ మహాపశూ ।
యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుంభం నిశుంభం చ హనిష్యసి ॥ ౨౪ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౨౫ ॥

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చండముండౌ మహాసురౌ ।
ఉవాచ కాళీం కల్యాణీ లలితం చండికా వచః ॥ ౨౬ ॥

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా ।
చాముండేతి తతో లోకే ఖ్యాతా దేవి భవిష్యసి ॥ ౨౭ ॥

See Also  Sri Rahu Stotram In Telugu

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే చండముండవధో నామ సప్తమోఽధ్యాయః ॥ ౭ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 7 Chanda Munda Vadha in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil