Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam in Kannada

॥ Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Kannada Lyrics ॥

॥ ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಯಥೋಕ್ತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ರಾಜೋವಾಚ ।
ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ ।
ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ ೧ ॥

ಆರಾಧ್ಯಂ ಯನ್ಮಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಯೇನ ಚ ದ್ವಿಜ ।
ವಿಧಿನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಸಕಲಂ ಯಥಾವತ್ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ॥ ೨ ॥

ಋಷಿರುವಾಚ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಮನಾಖ್ಯೇಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ।
ಭಕ್ತೋಽಸೀತಿ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ತವಾವಾಚ್ಯಂ ನರಾಧಿಪ ॥ ೩ ॥

ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಗುಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಸಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ ೪ ॥

ಮಾತುಲುಂಗಂ ಗದಾಂ ಖೇಟಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ ।
ನಾಗಂ ಲಿಂಗಂ ಚ ಯೋನಿಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ ನೃಪ ಮೂರ್ಧನಿ ॥ ೫ ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ ।
ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಸ್ವೇನ ಪೂರಯಾಮಾಸ ತೇಜಸಾ ॥ ೬ ॥

ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಲೋಕಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಬಭಾರ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ತಮಸಾ ಕೇವಲೇನ ಹಿ ॥ ೭ ॥

ಸಾ ಭಿನ್ನಾಂಜನಸಂಕಾಶಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಕಿತವರಾನನಾ ।
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ಬಭೂವ ತನುಮಧ್ಯಮಾ ॥ ೮ ॥

ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಶಿರಃಖೇಟೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ ।
ಕಬಂಧಹಾರಂ ಶಿರಸಾ ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಹಿ ಶಿರಃಸ್ರಜಮ್ ॥ ೯ ॥

ಸಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತಾಮಸೀ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾ ।
ನಾಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ಮಾತರ್ದೇಹಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ತಾಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಾಮಸೀಂ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾಮ್ ।
ದದಾಮಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ತೇ ॥ ೧೧ ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾ ।
ನಿದ್ರಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚೈಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ದುರತ್ಯಯಾ ॥ ೧೨ ॥

ಇಮಾನಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಏಭಿಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೇ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽಧೀತೇ ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸುಖಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ತಾಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವರೂಪಮಪರಂ ನೃಪ ।
ಸತ್ತ್ವಾಖ್ಯೇನಾತಿಶುದ್ಧೇನ ಗುಣೇನೇಂದುಪ್ರಭಂ ದಧೌ ॥ ೧೪ ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂಕುಶಧರಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ।
ಸಾ ಬಭೂವ ವರಾ ನಾರೀ ನಾಮಾನ್ಯಸ್ಯೈ ಚ ಸಾ ದದೌ ॥ ೧೫ ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ಧೀಶ್ವರೀ ॥ ೧೬ ॥ [ಸುರೇಶ್ವರೀ]

ಅಥೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ ।
ಯುವಾಂ ಜನಯತಾಂ ದೇವ್ಯೌ ಮಿಥುನೇ ಸ್ವಾನುರೂಪತಃ ॥ ೧೭ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಸರ್ಜ ಮಿಥುನಂ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೌ ರುಚಿರೌ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೌ ಕಮಲಾಸನೌ ॥ ೧೮ ॥

ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಧೇ ವಿರಿಂಚೇತಿ ಧಾತರಿತ್ಯಾಹ ತಂ ನರಮ್ ।
ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮೇ ಕಮಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ಯಾಹ ಮಾತಾ ಚ ತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ಭಾರತೀ ಚ ಮಿಥುನೇ ಸೃಜತಃ ಸಹ ।
ಏತಯೋರಪಿ ರೂಪಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಚ ವದಾಮಿ ತೇ ॥ ೨೦ ॥

ನೀಲಕಂಠಂ ರಕ್ತಬಾಹುಂ ಶ್ವೇತಾಂಗಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ ।
ಜನಯಾಮಾಸ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸಿತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಸ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಕಪರ್ದೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಷಾಕ್ಷರಾ ಸ್ವರಾ ॥ ೨೨ ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಗೌರೀಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಪುರುಷಂ ನೃಪ ।
ಜನಯಾಮಾಸ ನಾಮಾನಿ ತಯೋರಪಿ ವದಾಮಿ ತೇ ॥ ೨೩ ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಉಮಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಚಂಡೀ ಸುಂದರೀ ಸುಭಗಾ ಶಿವಾ ॥ ೨೪ ॥

ಏವಂ ಯುವತಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪುರುಷತ್ವಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ ।
ಚಕ್ಷುಷ್ಮಂತೋ ನು ಪಶ್ಯಂತಿ ನೇತರೇಽತದ್ವಿದೋ ಜನಾಃ ॥ ೨೫ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪ್ರದದೌ ಪತ್ನೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೃಪ ತ್ರಯೀಮ್ ।
ರುದ್ರಾಯ ಗೌರೀಂ ವರದಾಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಚ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಸ್ವರಯಾ ಸಹ ಸಂಭೂಯ ವಿರಿಂಚೋಽಂಡಮಜೀಜನತ್ ।
ಬಿಭೇದ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರಸ್ತದ್ಗೌರ್ಯಾ ಸಹ ವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ ೨೭ ॥

ಅಂಡಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಕಾರ್ಯಜಾತಮಭೂನ್ನೃಪ ।
ಮಹಾಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಪುಪೋಷ ಪಾಲಯಾಮಾಸ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಹ ಕೇಶವಃ ।
ಸಂಜಹಾರ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ ೨೯ ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಮಯೀಶ್ವರೀ ।
ನಿರಾಕಾರಾ ಚ ಸಾಕಾರಾ ಸೈವ ನಾನಾಭಿಧಾನಭೃತ್ ॥ ೩೦ ॥

ನಾಮಾಂತರೈರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಷಾ ನಾಮ್ನಾ ನಾನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ॥ ೩೧ ॥

ಇತಿ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top