Ganesha Hrudaya Kavacham In Telugu

॥ Sri Ganesha Hrudaya Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥  శ్రీ గణేశ హృదయ కవచం ॥
నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్నవినాశినే ।
కార్యారంభేషు సర్వేషు పూజితో యః సురైరపి ॥ ౧ ॥

పార్వత్యువాచ ।
భగవన్ దేవదేవేశ లోకానుగ్రహకారకః ।
ఇదానీం శ్రోతృమిచ్ఛామి కవచం యత్ప్రకాశితమ్ ॥ ౨ ॥

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య త్వయా ప్రీతేన చేతసా ।
వదైతద్విధివద్దేవ యది తే వల్లభాస్మ్యహమ్ ॥ ౩ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నాఖ్యేయమపి తే ధ్రువమ్ ।
ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య కవచం సర్వకామదమ్ ॥ ౪ ॥

యస్య స్మరణమాత్రేణ న విఘ్నాః ప్రభవంతి హి ।
త్రికాలమేకకాలం వా యే పఠంతి సదా నరాః ॥ ౫ ॥

తేషాం క్వాపి భయం నాస్తి సంగ్రామే సంకటే గిరౌ ।
భూతవేతాలరక్షోభిర్గ్రహైశ్చాపి న బాధ్యతే ॥ ౬ ॥

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్గణనాయకమ్ ।
న చ సిద్ధిమవాప్నోతి మూఢో వర్షశతైరపి ॥ ౭ ॥

అఘోరో మే యథా మంత్రో మంత్రాణాముత్తమోత్తమః ।
తథేదం కవచం దేవి దుర్లభం భువి మానవైః ॥ ౮ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన నాజ్యేయం యస్య కస్యచిత్ ।
తవ ప్రీత్యా మహేశాని కవచం కథ్యతేఽద్భుతమ్ ॥ ౯ ॥

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య గణకశ్చర్షిరీరితః ।
త్రిష్టుప్ ఛందస్తు విఘ్నేశో దేవతా పరికీర్తితా ॥ ౧౦ ॥

గం బీజం శక్తిరోంకారః సర్వకామార్థసిద్ధయే ।
సర్వవిఘ్నవినాశాయ వినియోగస్తు కీర్తితః ॥ ౧౧ ॥

ధ్యానమ్ ।
రక్తాంభోజస్వరూపం లసదరుణసరోజాధిరూఢం త్రినేత్రం
పాశం చైవాంకుశం వా వరదమభయదం బాహుభిర్ధారయంతమ్ ।
శక్త్యా యుక్తం గజాస్యం పృథుతరజఠరం నాగయజ్ఞోపవీతం
దేవం చంద్రార్ధచూడం సకలభయహరం విఘ్నరాజం నమామి ॥ ౧౨ ॥

కవచమ్ ।
గణేశో మే శిరః పాతు ఫాలం పాతు గజాననః ।
నేత్రే గణపతిః పాతు గజకర్ణః శ్రుతీ మమ ॥ ౧౩ ॥

కపోలౌ గణనాథస్తు ఘ్రాణం గంధర్వపూజితః ।
ముఖం మే సుముఖః పాతు చిబుకం గిరిజాసుతః ॥ ౧౪ ॥

జిహ్వాం పాతు గణక్రీడో దంతాన్ రక్షతు దుర్ముఖః ।
వాచం వినాయకః పాతు కంఠం పాతు మదోత్కటః ॥ ౧౫ ॥

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధో బాహూ మే విఘ్ననాశనః ।
హస్తౌ రక్షతు హేరంబో వక్షః పాతు మహాబలః ॥ ౧౬ ॥

హృదయం మే గణపతిరుదరం మే మహోదరః ।
నాభిం గంభీరహృదయో పృష్ఠం పాతు సురప్రియః ॥ ౧౭ ॥

కటిం మే వికటః పాతు గుహ్యం మే గుహపూజితః ।
ఊరూ మే పాతు కౌమారం జానునీ చ గణాధిపః ॥ ౧౮ ॥

జంఘే జయప్రదః పాతు గుల్ఫౌ మే ధూర్జటిప్రియః ।
చరణౌ దుర్జయః పాతు సాంగం మే గణనాయకః ॥ ౧౯ ॥

ఆమోదో మేఽగ్రతః పాతు ప్రమోదః పాతు పృష్ఠతః ।
దక్షిణే పాతు సిద్ధీశో వామే విద్యాధరార్చితః ॥ ౨౦ ॥

ప్రాచ్యాం రక్షతు మాం నిత్యం చింతామణివినాయకః ।
ఆగ్నేయ్యాం వక్రతుండో మే దక్షిణస్యాముమాసుతః ॥ ౨౧ ॥

నైరృత్యాం సర్వవిఘ్నేశో పాతు నిత్యం గణేశ్వరః ।
ప్రతీచ్యాం సిద్ధిదః పాతు వాయవ్యాం గజకర్ణకః ॥ ౨౨ ॥

కౌబేర్యాం సర్వసిద్ధీశో ఈశాన్యామీశనందనః ।
ఊర్ధ్వం వినాయకః పాతు అధో మూషకవాహనః ॥ ౨౩ ॥

దివా గోక్షీరధవళః పాతు నిత్యం గజాననః ।
రాత్రౌ పాతు గణక్రీడో సంధ్యయో సురవందితః ॥ ౨౪ ॥

పాశాంకుశాభయకరః సర్వతః పాతు మాం సదా ।
గ్రహభూతపిశాచేభ్యో పాతు నిత్యం గణేశ్వరః ॥ ౨౫ ॥

సత్త్వం రజస్తమో వాచం బుద్ధిం జ్ఞానం స్మృతిం దయామ్ ।
ధర్మం చతుర్విధం లక్ష్మీం లజ్జాం కీర్తిం కులం వపుః ॥ ౨౬ ॥

ధనధాన్యగృహాన్దారాన్ పుత్రాన్పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా ।
ఏకదంతోఽవతు శ్రీమాన్ సర్వతః శంకరాత్మజః ॥ ౨౭ ॥

సిద్ధిదం కీర్తిదం దేవి ప్రపఠేన్నియతః శుచిః ।
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వాపి భక్తితః ॥ ౨౮ ॥

న తస్య దుర్లభం కించిత్ త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో జాయతే భువి మానవః ॥ ౨౯ ॥

యం యం కామయతే మర్త్యః సుదుర్లభమనోరథమ్ ।
తం తం ప్రాప్నోతి సకలం షణ్మాసాన్నాత్ర సంశయః ॥ ౩౦ ॥

మోహనస్తంభనాకర్షమారణోచ్చాటనం వశమ్ ।
స్మరణాదేవ జాయంతే నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౩౧ ॥

సర్వవిఘ్నహరేద్దేవీం గ్రహపీడానివారణమ్ ।
సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వాపత్తినివారణమ్ ॥ ౩౨ ॥

ధృత్వేదం కవచం దేవి యో జపేన్మంత్రముత్తమమ్ ।
న వాచ్యతే స విఘ్నౌఘైః కదాచిదపి కుత్రచిత్ ॥ ౩౩ ॥

భూర్జే లిఖిత్వా విధివద్ధారయేద్యో నరః శుచిః ।
ఏకబాహో శిరః కంఠే పూజయిత్వా గణాధిపమ్ ॥ ౩౪ ॥

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య కవచం దేవి దుర్లభమ్ ।
యో ధారయేన్మహేశాని న విఘ్నైరభిభూయతే ॥ ౩౫ ॥

గణేశహృదయం నామ కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ ।
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి తస్య సిద్ధిః కరే స్థితా ॥ ౩౬ ॥

న ప్రకాశ్యం మహేశాని కవచం యత్ర కుత్రచిత్ ।
దాతవ్యం భక్తియుక్తాయ గురుదేవపరాయ చ ॥ ౩౭ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే పార్వతీపరమేశ్వర సంవాదే శ్రీ గణేశ హృదయ కవచం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Hrudaya Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil