Hare Krishna Mantram In Tamil

॥ Hare Krishna Mantram Tamil Lyrics ॥

॥ ஹரே க்ருஷ்ண மந்த்ரம் ॥

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ।
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே ॥

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ।
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே ॥

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ।
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே ॥

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ।
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே ॥

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ।
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Hare Krishna Mantram in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil

See Also  Sri Krishna Sharanam Ashtakam In Bengali