Jagadapu Chanavula in Sanskrit

॥ Jagadapu Chanuvula Sanskrit Lyrics ॥

जगडपु चनुवुल जाजर
सगिनल मञ्चपु जाजर ॥

मोल्ललु तुरुमुल मुडिचिन बरुवुन
मोल्लपु सरसपु मुरिपेमुन ।
जल्लन पुप्पोडि जारग पतिपै चल्ले पतिपै
चल्ले रतिवलु जाजर ॥

भारपु कुचमुल पैपै कडु सिं-
गारमु नेरपेटि गन्धवोडि ।
चेरुव पतिपै चिन्दग पडतुलु
सारेकु चल्लेरु जाजर ॥

बिङ्कपु कूटमि पेनगेटि चेमटल
पङ्कपु पूतल परिमलमु ।
वेङ्कटपतिपै वेलदुलु निञ्चेरु
सङ्कुम दम्बुल जाजर ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Jagadapu Chanavula Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Jagadapu Chanavula in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top