Kolichina Vaarala in Sanskrit

॥ Kolichina Vaarala Sanskrit Lyrics ॥

कोलिचिन वारल कोङ्गुपैडितडु ।
बलिमि तारक ब्रह्ममीतडु ॥

इनवंशाम्बुधि नेगसिन तेजमु ।
घनयज्ञम्बुल गल फलमु ।
मनुजरूपमुन मनियेडि ब्रह्ममु ।
निनुवुल रघुकुल निधानमीतडु ॥

परमान्नमुलोपलि सारपुजवि ।
परगिनदिविजुल भयहरमु ।
मरिगिनसीता मङ्गलसूत्रमु ।
धरलो रामावतारम्बितडु ॥

चकितदानवुल संहारचक्रमु ।
सकल वनचरुल जयकरमु ।
विकसितमगु श्रीवेङ्कट निलयमु ।
प्रकटित दशरथ भाग्यम्बितडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Kolichina Vaarala Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Kolichina Vaarala in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top