Navarasamuladee Nalinaakshi in Sanskrit

॥ Navarasamuladee Nalinaakshi Sanskrit Lyrics ॥

नवरसमुलदी नलिनाक्षि ।
जवकट्टि नीकु जवि सेसीनि ॥

शृङ्गार रसमु चेलिय मोकम्बुन ।
सङ्गति वीररसमु गोल्ल ।
रङ्गगु करुणरसमु पेदवुलनु ।
अङ्गपु गुचमुल नद्भुत रसमु ॥

चेलि हास्यरसमु चेलवुल निण्डी ।
पलुचनि नडुमुन भयरसमु ।
कलिकि वाडुगन्नुल भीभत्समु ।
अल बोम जङ्केनल नदे रौद्रम्बु ॥

रति मरपुल शान्तरसम्बदे ।
अति मोहमु पदियवरसमु ।
इत्वुग श्रीवेङ्कटेश कूडितिवि ।
सतमै यीपेकु सन्तोस रसमु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Navarasamuladee Nalinaakshi Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Navarasamuladee Nalinaakshi in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top