Mantra Matruka Pushpa Mala Stava In Tamil

॥ Mantra Matruka Pushpa Mala Stava Tamil Lyrics ॥

॥ மந்த்ரமாத்ருகா புஷ்பமாலா ஸ்தவ꞉ ॥
கல்லோலோல்லஸிதாம்ருதாப்³தி⁴லஹரீமத்⁴யே விராஜன்மணி-
த்³வீபே கல்பகவாடிகாபரிவ்ருதே காத³ம்ப³வாட்யுஜ்ஜ்வலே ।
ரத்னஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரனிர்மிதஸபா⁴மத்⁴யே விமானோத்தமே
சிந்தாரத்னவினிர்மிதம் ஜனநி தே ஸிம்ஹாஸனம் பா⁴வயே ॥ 1 ॥

ஏணாங்கானலபா⁴னுமண்ட³லலஸச்ச்²ரீசக்ரமத்⁴யே ஸ்தி²தாம்
பா³லார்கத்³யுதிபா⁴ஸுராம் கரதலை꞉ பாஶாங்குஶௌ பி³ப்⁴ரதீம் ।
சாபம் பா³ணமபி ப்ரஸன்னவத³னாம் கௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரான்விதாம்
தாம் த்வாம் சந்த்³ரகளாவதம்ஸமகுடாம் சாருஸ்மிதாம் பா⁴வயே ॥ 2 ॥

ஈஶானாதி³பத³ம் ஶிவைகப²லத³ம் ரத்னாஸனம் தே ஶுப⁴ம்
பாத்³யம் குங்குமசந்த³னாதி³ப⁴ரிதைரர்க்⁴யம் ஸரத்னாக்ஷதை꞉ ।
ஶுத்³தை⁴ராசமனீயகம் தவ ஜலைர்ப⁴க்த்யா மயா கல்பிதம்
காருண்யாம்ருதவாரிதே⁴ தத³கி²லம் ஸந்துஷ்டயே கல்பதாம் ॥ 3 ॥

லக்ஷ்யே யோகி³ஜனஸ்ய ரக்ஷிதஜக³ஜ்ஜாலே விஶாலேக்ஷணே
ப்ராலேயாம்பு³படீரகுங்குமலஸத்கர்பூரமிஶ்ரோத³கை꞉ ।
கோ³க்ஷீரைரபி நாரிகேலஸலிலை꞉ ஶுத்³தோ⁴த³கைர்மந்த்ரிதை꞉
ஸ்னானம் தே³வி தி⁴யா மயைதத³கி²லம் ஸந்துஷ்டயே கல்பதாம் ॥ 4 ॥

ஹ்ரீங்காராங்கிதமந்த்ரலக்ஷிததனோ ஹேமாசலாத்ஸஞ்சிதை
ரத்னைருஜ்ஜ்வலமுத்தரீயஸஹிதம் கௌஸும்ப⁴வர்ணாம்ஶுகம் ।
முக்தாஸந்ததியஜ்ஞஸூத்ரமமலம் ஸௌவர்ணதந்தூத்³ப⁴வம்
த³த்தம் தே³வி தி⁴யா மயைதத³கி²லம் ஸந்துஷ்டயே கல்பதாம் ॥ 5 ॥

ஹம்ஸைரப்யதிலோப⁴னீயக³மனே ஹாராவலீமுஜ்ஜ்வலாம்
ஹிந்தோ³லத்³யுதிஹீரபூரிததரே ஹேமாங்க³தே³ கங்கணே ।
மஞ்ஜீரௌ மணிகுண்ட³லே மகுடமப்யர்தே⁴ந்து³சூடா³மணிம்
நாஸாமௌக்திகமங்கு³லீயகடகௌ காஞ்சீமபி ஸ்வீகுரு ॥ 6 ॥

ஸர்வாங்கே³ க⁴னஸாரகுங்குமக⁴னஶ்ரீக³ந்த⁴பங்காங்கிதம்
கஸ்தூரீதிலகம் ச பா²லப²லகே கோ³ரோசனாபத்ரகம் ।
க³ண்டா³த³ர்ஶனமண்ட³லே நயனயோர்தி³வ்யாஞ்ஜனம் தே(அ)ஞ்சிதம்
கண்டா²ப்³ஜே ம்ருக³னாபி⁴பங்கமமலம் த்வத்ப்ரீதயே கல்பதாம் ॥ 7 ॥

கல்ஹாரோத்பலமல்லிகாமருவகை꞉ ஸௌவர்ணபங்கேருஹை-
ர்ஜாதீசம்பகமாலதீவகுலகைர்மந்தா³ரகுந்தா³தி³பி⁴꞉ ।
கேதக்யா கரவீரகைர்ப³ஹுவிதை⁴꞉ க்லுப்தா꞉ ஸ்ரஜோ மாலிகா꞉
ஸங்கல்பேன ஸமர்பயாமி வரதே³ ஸந்துஷ்டயே க்³ருஹ்யதாம் ॥ 8 ॥

ஹந்தாரம் மத³னஸ்ய நந்த³யஸி யைரங்கை³ரனங்கோ³ஜ்ஜ்வலை-
ர்யைர்ப்⁴ருங்கா³வலினீலகுந்தலப⁴ரைர்ப³த்⁴னாஸி தஸ்யாஶயம் ।
தானீமானி தவாம்ப³ கோமலதராண்யாமோத³லீலாக்³ருஹா-
ண்யாமோதா³ய த³ஶாங்க³கு³க்³கு³லுக்⁴ருதைர்தூ⁴பைரஹம் தூ⁴பயே ॥ 9 ॥

See Also  Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham In Telugu

லக்ஷ்மீமுஜ்ஜ்வலயாமி ரத்னநிவஹோத்³பா⁴ஸ்வத்தரே மந்தி³ரே
மாலாரூபவிலம்பி³தைர்மணிமயஸ்தம்பே⁴ஷு ஸம்பா⁴விதை꞉ ।
சித்ரைர்ஹாடகபுத்ரிகாகரத்⁴ருதைர்க³வ்யைர்க்⁴ருதைர்வர்தி⁴தை-
ர்தி³வ்யைர்தீ³பக³ணைர்தி⁴யா கி³ரிஸுதே ஸந்துஷ்டயே கல்பதாம் ॥ 10 ॥

ஹ்ரீங்காரேஶ்வரி தப்தஹாடகக்ருதை꞉ ஸ்தா²லீஸஹஸ்ரைர்ப்⁴ருதம்
தி³வ்யான்னம் க்⁴ருதஸூபஶாகப⁴ரிதம் சித்ரான்னபே⁴த³ம் ததா² ।
து³க்³தா⁴ன்னம் மது⁴ஶர்கராத³தி⁴யுதம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்தி²தம்
மாஷாபூபஸஹஸ்ரமம்ப³ ஸப²லம் நைவேத்³யமாவேத³யே ॥ 11 ॥

ஸச்சா²யைர்வரகேதகீத³லருசா தாம்பூ³லவல்லீத³லை꞉
பூகை³ர்பூ⁴ரிகு³ணை꞉ ஸுக³ந்தி⁴மது⁴ரை꞉ கர்பூரக²ண்டோ³ஜ்ஜ்வலை꞉ ।
முக்தாசூர்ணவிராஜிதைர்ப³ஹுவிதை⁴ர்வக்த்ராம்பு³ஜாமோத³னை꞉
பூர்ணா ரத்னகலாசிகா தவ முதே³ ந்யஸ்தா புரஸ்தாது³மே ॥ 12 ॥

கன்யாபி⁴꞉ கமனீயகாந்திபி⁴ரலங்காராமலாரார்திகா
பாத்ரே மௌக்திகசித்ரபங்க்திவிலஸத்கர்பூரதீ³பாலிபி⁴꞉ ।
தத்தத்தாலம்ருத³ங்க³கீ³தஸஹிதம் ந்ருத்யத்பதா³ம்போ⁴ருஹம்
மந்த்ராராத⁴னபூர்வகம் ஸுவிஹிதம் நீராஜனம் க்³ருஹ்யதாம் ॥ 13 ॥

லக்ஷ்மீர்மௌக்திகலக்ஷகல்பிதஸிதச்ச²த்த்ரம் து த⁴த்தே ரஸா-
தி³ந்த்³ராணீ ச ரதிஶ்ச சாமரவரே த⁴த்தே ஸ்வயம் பா⁴ரதீ ।
வீணாமேணவிலோசனா꞉ ஸுமனஸாம் ந்ருத்யந்தி தத்³ராக³வ-
த்³பா⁴வைராங்கி³கஸாத்த்விகை꞉ ஸ்பு²டரஸம் மாதஸ்தாதா³கர்ண்யதாம் ॥ 14 ॥

ஹ்ரீங்காரத்ரயஸம்புடேன மனுனோபாஸ்யே த்ரயீமௌலிபி⁴-
ர்வாக்யைர்லக்ஷ்யதனோ தவ ஸ்துதிவிதௌ⁴ கோ வா க்ஷமேதாம்பி³கே ।
ஸல்லாபா꞉ ஸ்துதய꞉ ப்ரத³க்ஷிணஶதம் ஸஞ்சார ஏவாஸ்து தே
ஸம்வேஶோ நமஸ꞉ ஸஹஸ்ரமகி²லம் த்வத்ப்ரீதயே கல்பதாம் ॥ 15 ॥

ஶ்ரீமந்த்ராக்ஷரமாலயா கி³ரிஸுதாம் ய꞉ பூஜயேஞ்சேதஸா
ஸந்த்⁴யாஸு ப்ரதிவாஸரம் ஸுனியதஸ்தஸ்யாமலம் ஸ்யான்மன꞉ ।
சித்தாம்போ⁴ருஹமண்டபே கி³ரிஸுதா ந்ருத்தம் வித⁴த்தே ரஸா-
த்³வாணீ வக்த்ரஸரோருஹே ஜலதி⁴ஜா கே³ஹே ஜக³ன்மங்க³ளா ॥ 16 ॥

இதி கி³ரிவரபுத்ரீபாத³ராஜீவபூ⁴ஷா
பு⁴வனமமலயந்தீ ஸூக்திஸௌரப்⁴யஸாரை꞉ ।
ஶிவபத³மகரந்த³ஸ்யந்தி³னீயம் நிப³த்³தா⁴
மத³யது கவிப்⁴ருங்கா³ன்மாத்ருகாபுஷ்பமாலா ॥ 17 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mantra Matruka Pushpa Mala StavaLyrics in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  Tirumala Giri Raaya In Tamil