Mantra Matruka Pushpa Mala Stava In Telugu

॥ Mantra Matruka Pushpa Mala Stava Telugu Lyrics ॥

॥ మంత్రమాతృకాపుష్పమాలాస్తవః ॥
కల్లోలోల్లసితామృతాబ్ధిలహరీమధ్యే విరాజన్మణి-
ద్వీపే కల్పకవాటికాపరివృతే కాదంబవాట్యుజ్జ్వలే ।
రత్నస్తంభసహస్రనిర్మితసభామధ్యే విమానోత్తమే
చింతారత్నవినిర్మితం జనని తే సింహాసనం భావయే ॥ ౧ ॥

ఏణాంకానలభానుమండలలసచ్ఛ్రీచక్రమధ్యే స్థితాం
బాలార్కద్యుతిభాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీమ్ ।
చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం
తాం త్వాం చంద్రకళావతంసమకుటాం చారుస్మితాం భావయే ॥ ౨ ॥

ఈశానాదిపదం శివైకఫలదం రత్నాసనం తే శుభం
పాద్యం కుంకుమచందనాదిభరితైరర్ఘ్యం సరత్నాక్షతైః ।
శుద్ధైరాచమనీయకం తవ జలైర్భక్త్యా మయా కల్పితం
కారుణ్యామృతవారిధే తదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ ॥ ౩ ॥

లక్ష్యే యోగిజనస్య రక్షితజగజ్జాలే విశాలేక్షణే
ప్రాలేయాంబుపటీరకుంకుమలసత్కర్పూరమిశ్రోదకైః ।
గోక్షీరైరపి నారికేలసలిలైః శుద్ధోదకైర్మంత్రితైః
స్నానం దేవి ధియా మయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ ॥ ౪ ॥

హ్రీంకారాంకితమంత్రలక్షితతనో హేమాచలాత్సంచితై
రత్నైరుజ్జ్వలముత్తరీయసహితం కౌసుంభవర్ణాంశుకమ్ ।
ముక్తాసంతతియజ్ఞసూత్రమమలం సౌవర్ణతంతూద్భవం
దత్తం దేవి ధియా మయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ ॥ ౫ ॥

హంసైరప్యతిలోభనీయగమనే హారావలీముజ్జ్వలాం
హిందోలద్యుతిహీరపూరితతరే హేమాంగదే కంకణే ।
మంజీరౌ మణికుండలే మకుటమప్యర్ధేందుచూడామణిం
నాసామౌక్తికమంగులీయకటకౌ కాంచీమపి స్వీకురు ॥ ౬ ॥

సర్వాంగే ఘనసారకుంకుమఘనశ్రీగంధపంకాంకితం
కస్తూరీతిలకం చ ఫాలఫలకే గోరోచనాపత్రకమ్ ।
గండాదర్శనమండలే నయనయోర్దివ్యాంజనం తేఽంచితం
కంఠాబ్జే మృగనాభిపంకమమలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతామ్ ॥ ౭ ॥

కల్హారోత్పలమల్లికామరువకైః సౌవర్ణపంకేరుహై-
ర్జాతీచంపకమాలతీవకులకైర్మందారకుందాదిభిః ।
కేతక్యా కరవీరకైర్బహువిధైః క్లుప్తాః స్రజో మాలికాః
సంకల్పేన సమర్పయామి వరదే సంతుష్టయే గృహ్యతామ్ ॥ ౮ ॥

See Also  Narayaniyam Trisastitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 63

హంతారం మదనస్య నందయసి యైరంగైరనంగోజ్జ్వలై-
ర్యైర్భృంగావలినీలకుంతలభరైర్బధ్నాసి తస్యాశయమ్ ।
తానీమాని తవాంబ కోమలతరాణ్యామోదలీలాగృహా-
ణ్యామోదాయ దశాంగగుగ్గులుఘృతైర్ధూపైరహం ధూపయే ॥ ౯ ॥

లక్ష్మీముజ్జ్వలయామి రత్ననివహోద్భాస్వత్తరే మందిరే
మాలారూపవిలంబితైర్మణిమయస్తంభేషు సంభావితైః ।
చిత్రైర్హాటకపుత్రికాకరధృతైర్గవ్యైర్ఘృతైర్వర్ధితై-
ర్దివ్యైర్దీపగణైర్ధియా గిరిసుతే సంతుష్టయే కల్పతామ్ ॥ ౧౦ ॥

హ్రీంకారేశ్వరి తప్తహాటకకృతైః స్థాలీసహస్రైర్భృతం
దివ్యాన్నం ఘృతసూపశాకభరితం చిత్రాన్నభేదం తథా ।
దుగ్ధాన్నం మధుశర్కరాదధియుతం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
మాషాపూపసహస్రమంబ సఫలం నైవేద్యమావేదయే ॥ ౧౧ ॥

సచ్ఛాయైర్వరకేతకీదలరుచా తాంబూలవల్లీదలైః
పూగైర్భూరిగుణైః సుగంధిమధురైః కర్పూరఖండోజ్జ్వలైః ।
ముక్తాచూర్ణవిరాజితైర్బహువిధైర్వక్త్రాంబుజామోదనైః
పూర్ణా రత్నకలాచికా తవ ముదే న్యస్తా పురస్తాదుమే ॥ ౧౨ ॥

కన్యాభిః కమనీయకాంతిభిరలంకారామలారార్తికా
పాత్రే మౌక్తికచిత్రపంక్తివిలసత్కర్పూరదీపాలిభిః ।
తత్తత్తాలమృదంగగీతసహితం నృత్యత్పదాంభోరుహం
మంత్రారాధనపూర్వకం సువిహితం నీరాజనం గృహ్యతామ్ ॥ ౧౩ ॥

లక్ష్మీర్మౌక్తికలక్షకల్పితసితచ్ఛత్త్రం తు ధత్తే రసా-
దింద్రాణీ చ రతిశ్చ చామరవరే ధత్తే స్వయం భారతీ ।
వీణామేణవిలోచనాః సుమనసాం నృత్యంతి తద్రాగవ-
ద్భావైరాంగికసాత్త్వికైః స్ఫుటరసం మాతస్తాదాకర్ణ్యతామ్ ॥ ౧౪ ॥

హ్రీంకారత్రయసంపుటేన మనునోపాస్యే త్రయీమౌలిభి-
ర్వాక్యైర్లక్ష్యతనో తవ స్తుతివిధౌ కో వా క్షమేతాంబికే ।
సల్లాపాః స్తుతయః ప్రదక్షిణశతం సంచార ఏవాస్తు తే
సంవేశో నమసః సహస్రమఖిలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతామ్ ॥ ౧౫ ॥

శ్రీమంత్రాక్షరమాలయా గిరిసుతాం యః పూజయేంచేతసా
సంధ్యాసు ప్రతివాసరం సునియతస్తస్యామలం స్యాన్మనః ।
చిత్తాంభోరుహమంటపే గిరిసుతా నృత్తం విధత్తే రసా-
ద్వాణీ వక్త్రసరోరుహే జలధిజా గేహే జగన్మంగళా ॥ ౧౬ ॥

ఇతి గిరివరపుత్రీపాదరాజీవభూషా
భువనమమలయంతీ సూక్తిసౌరభ్యసారైః ।
శివపదమకరందస్యందినీయం నిబద్ధా
మదయతు కవిభృంగాన్మాతృకాపుష్పమాలా ॥ ౧౭ ॥

See Also  Sri Shankaracharya Ashtakam In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages –

Mantra Matruka Pushpa Mala StavaLyrics in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil