Manyu Suktam In English – Lord Shiva Stotram

॥ Manyu Suktam English Lyrics ॥

rgveda samhita; mandalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak ।
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata ॥ 1 ॥

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah ।
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h ॥ 2 ॥

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n ।
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h ॥ 3 ॥

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah ।
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi ॥ 4 ॥

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah ।
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ ॥ 5 ॥

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah ।
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh ॥ 6 ॥

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ ।
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava ॥ 7 ॥

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah ।
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah ॥ 8 ॥

See Also  Jagadapu Chanavula In English

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi ।
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva ॥ 9 ॥

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n ।
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam ॥ 10 ॥

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi ।
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe ॥ 11 ॥

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha ।
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ ॥ 12 ॥

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram ।
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ ॥ 13 ॥

samsr’stam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh ।
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam ॥ 14 ॥

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema ।
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ॥

bhadram no api’ vataya mana’h ॥

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu ।
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ॥

See Also  Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages –

Manyu Suktam in Sanskrit – English – Bengali – KannadaMalayalamTeluguTamil