Mayuresha Stotram in Kannada

॥ Mayuresha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಮಯೂರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ದೇವಂ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಕರಂ ಮುದಾ ।
ಮಾಯಾವಿನಂ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧ ॥

ಪರಾತ್ಪರಂ ಚಿದಾನಂದಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಗುಣಾತೀತಂ ಗುಣಮಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸೃಜಂತಂ ಪಾಲಯಂತಂ ಚ ಸಂಹರಂತಂ ನಿಜೇಚ್ಛಯಾ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩ ॥

ನಾನಾದೈತ್ಯನಿಹಂತಾರಂ ನಾನಾರೂಪಾಣಿ ಬಿಭ್ರತಮ್ ।
ನಾನಾಯುಧಧರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೪ ॥

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತಾವೃಂದೈರಭಿಷ್ಟುತಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಸರ್ವರೂಪಧರಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪಾರ್ವತೀನಂದನಂ ಶಂಭೋರಾನಂದಪರಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಂದಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೭ ॥

ಮುನಿಧ್ಯೇಯಂ ಮುನಿನುತಂ ಮುನಿಕಾಮಪ್ರಪೂರಕಮ್ ।
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪಂ ತ್ವಾಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೮ ॥

ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನನಿಹಂತಾರಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕರಂ ಶುಚಿಮ್ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೯ ॥

ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಂ ಜಗದೀಶ್ವರಮ್ ।
ಅನಂತವಿಭವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮಯೂರೇಶ ಉವಾಚ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಕಾರಾಗೃಹಗತಾನಾಂ ಚ ಮೋಚನಂ ದಿನಸಪ್ತಕಾತ್ ।
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ಮಯೂರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Mayuresha Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Mayuresha Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top