Nallani Meni in Sanskrit

॥ Nallani Meni Sanskrit Lyrics ॥

नल्लनि मेनि नगवु चूपुल वाडु ।
तेल्लनि कन्नुल देवुडु ॥

बिरुसैन दनुजुल पिंछमणचिनट्टि ।
तिरुपु कैदुव तोडि देवुडु ।
सरिपड्ड जगमेल्ल चक्क छायकु देच्चि ।
तेरवु चूपिनट्टि देवुडु ॥

नीटगलसिनट्टि निण्डिन चदुवुलु ।
तेट परचिनट्टि देवुडु ।
पाटिमालिनट्टि प्राणुल दुरितपु ।
तीट रासिनट्टि देवुडु ॥

गुरुतुवेट्टगरानि गुणमुल नेलकोन्न ।
तिरुवेङ्कटाद्रिपै देवुडु ।
तिरमुग धृवुनिकि दिव्यपदम्बिच्चि ।
तेरचि राजन्नट्टि देवुडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Nallani Meni Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Nallani Meni in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top