Narayana Achyuta In Sanskrit

॥ Naraayanaachyuta Sanskrit Lyrics ॥

नारायणाच्युतानन्त गोविन्द हरि ।
सारमुग नीकुने शरणण्टिनि ॥

चलुवयुनु वेडियुनु नटल संसारम्बु
तोलकु सुखमोकवेल दुःखमोकवेल ।
फलमुलिवे यी रेण्डु पापमुलु पुण्यमुलु
पुलुसु दीपुनु गलपि भुजियिञ्चिनट्लु ॥

पगलु रात्रुलरीति बहुजन्म मरणालु
तगुमेनु पोडचूपु तनुदाने तोलगु ।
नगियिञ्चु नोकवेल नलगिञ्चु नोकवेल
वोगरु कारपु विडेमु उब्बिञ्चिनट्लु ॥

यिहमु परमुनु वलेने येदिटिकल्लयु निजमु
विहरिञ्चु भ्रान्तियुनु विभ्रान्तियुनु मतिनि ।
सहज श्री वेङ्कटेश्वर नन्नु करुणिम्प
बहुविधम्बुल नन्नु पालिञ्चवे ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Naraayanaachyuta Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil