Narayaniyam Astatrimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 38

Narayaniyam Astatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ೩೮ – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಮ್

ಆನನ್ದರೂಪ ಭಗವನ್ನಯಿ ತೇಽವತಾರೇ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರದೀಪ್ತಭವದಙ್ಗನಿರೀಯಮಾಣೈಃ ।
ಕಾನ್ತಿವ್ರಜೈರಿವ ಘನಾಘನಮಣ್ಡಲೈರ್ದ್ಯಾ-
ಮಾವೃಣ್ವತೀ ವಿರುರುಚೇ ಕಿಲ ವರ್ಷವೇಲಾ ॥ ೩೮-೧ ॥

ಆಶಾಸು ಶೀತಲತರಾಸು ಪಯೋದತೋಯೈ-
ರಾಶಾಸಿತಾಪ್ತಿವಿವಶೇಷು ಚ ಸಜ್ಜನೇಷು ।
ನೈಶಾಕರೋದಯವಿಧೌ ನಿಶಿ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಂ
ಕ್ಲೇಶಾಪಹಸ್ತ್ರಿಜಗತಾಂ ತ್ವಮಿಹಾಽವಿರಾಸೀಃ ॥ ೩೮-೨ ॥

ಬಾಲ್ಯಸ್ಪೃಶಾಪಿ ವಪುಷಾ ದಧುಷಾ ವಿಭೂತೀ-
ರುದ್ಯತ್ಕಿರೀಟಕಟಕಾಙ್ಗದಹಾರಭಾಸಾ ।
ಶಙ್ಖಾರಿವಾರಿಜಗದಾಪರಿಭಾಸಿತೇನ
ಮೇಘಾಸಿತೇನ ಪರಿಲೇಸಿಥ ಸೂತಿಗೇಹೇ ॥ ೩೮-೩ ॥

ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೀಸುಖನಿಲೀನವಿಲಾಸಿಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ಮನ್ದಾಕ್ಷಲಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷವಿಮೋಕ್ಷಭೇದೈಃ ।
ತನ್ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಖಲಕಂಸಕೃತಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ಮುನ್ಮಾರ್ಜಯನ್ನಿವ ವಿರೇಜಿಥ ವಾಸುದೇವ ॥ ೩೮-೪ ॥

ಶೌರಿಸ್ತು ಧೀರಮುನಿಮಣ್ಡಲಚೇತಸೋಽಪಿ
ದೂರಸ್ಥಿತಂ ವಪುರುದೀಕ್ಷ್ಯ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಆನನ್ದಬಾಷ್ಪಪುಲಕೋದ್ಗಮಗದ್ಗದಾರ್ದ್ರ-
ಸ್ತುಷ್ಟಾವ ದೃಷ್ಟಿಮಕರನ್ದರಸಂ ಭವನ್ತಮ್ ॥ ೩೮-೫ ॥

ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ಪರಪೂರುಷ ತಾಪವಲ್ಲೀ-
ನಿರ್ಲೂನದಾತ್ರ ಸಮನೇತ್ರ ಕಲಾವಿಲಾಸಿನ್ ।
ಖೇದಾನಪಾಕುರು ಕೃಪಾಗುರುಭಿಃ ಕಟಾಕ್ಷೈ-
ರಿತ್ಯಾದಿ ತೇನ ಮುದಿತೇನ ಚಿರಂ ನುತೋಽಭೂಃ ॥ ೩೮-೬ ॥

ಮಾತ್ರಾ ಚ ನೇತ್ರಸಲಿಲಾಸ್ತೃತಗಾತ್ರವಲ್ಲ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರೈರಭಿಷ್ಟುತಗುಣಃ ಕರುಣಾಲಯಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಪ್ರಾಚೀನಜನ್ಮಯುಗಲಂ ಪ್ರತಿಬೋಧ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ
ಮಾತುರ್ಗಿರಾ ದಧಿಥ ಮಾನುಷಬಾಲವೇಷಮ್ ॥ ೩೮-೭ ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಿತಸ್ತದನು ನನ್ದತನೂಜಯಾ ತೇ
ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾರಚಯಿತುಂ ಸ ಹಿ ಶೂರಸೂನುಃ ।
ತ್ವಾಂ ಹಸ್ತಯೋರಧೃತ ಚಿತ್ತವಿಧಾರ್ಯಮಾರ್ಯೈ-
ರಂಭೋರುಹಸ್ಥಕಲಹಂಸಕಿಶೋರರಮ್ಯಮ್ ॥ ೩೮-೮ ॥

ಜಾತಾ ತದಾ ಪಶುಪಸದ್ಮನಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾ
ನಿದ್ರಾವಿಮುದ್ರಿತಮಥಾಕೃತ ಪೌರಲೋಕಮ್ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಣಾತ್ಕಿಮಿವ ಚಿತ್ರಮಚೇತನೈರ್ಯ-
ದ್ದ್ವಾರೈಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಘಟಿ ಸಙ್ಘಟಿತೈಃ ಸುಗಾಢಮ್ ॥ ೩೮-೯ ॥

ಶೇಷೇಣ ಭೂರಿಫಣವಾರಿತವಾರಿಣಾಽಥ
ಸ್ವೈರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಪಥೋ ಮಣಿದೀಪಿತೇನ ।
ತ್ವಾಂ ಧಾರಯನ್ ಸ ಖಲು ಧನ್ಯತಮಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ
ಸೋಽಯಂ ತ್ವಮೀಶ ಮಮ ನಾಶಯ ರೋಗವೇಗಾನ್ ॥ ೩೮-೧೦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vasavi Devi – Sahasranama Stotram 2 In Kannada

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Astatrimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil