Narayaneeyam In English, Kannada, Telugu, Tamil

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathirippadu, (1560–1666 AD) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 AD, it appeared in print only after more than 250 years. … Read more

Narayaniyam Caturvimsadasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 24

Narayaniyam Caturvimsadasakam in Tamil: ॥ நாராயணீயம் சதுர்விம்ஶத³ஶகம் ॥ சதுர்விம்ஶத³ஶகம் (24) – ப்ரஹ்லாத³சரிதம் ஹிரண்யாக்ஷே போத்ரீப்ரவரவபுஷா தே³வ ப⁴வதாஹதே ஶோகக்ரோத⁴க்³லபிதக்⁴ருதிரேதஸ்ய ஸஹஜ꞉ ।ஹிரண்யப்ராரம்ப⁴꞉ கஶிபுரமராராதிஸத³ஸிப்ரதிஜ்ஞாமாதேனே தவ கில வதா⁴ர்த²ம் மது⁴ரிபோ ॥ 24-1 ॥ விதா⁴தாரம் கோ⁴ரம் ஸ க²லு தபஸித்வா நசிரத꞉புர꞉ ஸாக்ஷாத்குர்வன்ஸுரனரம்ருகா³த்³யைரனித⁴னம் ।வரம் லப்³த்⁴வா த்³ருப்தோ ஜக³தி³ஹ ப⁴வன்னாயகமித³ம்பரிக்ஷுந்த³ன்னிந்த்³ராத³ஹரத தி³வம் த்வாமக³ணயன் ॥ 24-2 ॥ நிஹந்தும் த்வாம் பூ⁴யஸ்தவ பத³மவாப்தஸ்ய ச ரிபோ-ர்ப³ஹிர்த்³ருஷ்டேரந்தர்த³தி⁴த² ஹ்ருத³யே ஸூக்ஷ்மவபுஷா ।நத³ன்னுச்சைஸ்தத்ராப்யகி²லபு⁴வனாந்தே ச ம்ருக³யன்பி⁴யா … Read more

Narayaniyam Caturvimsadasakam In English – Narayaneeyam Dasakam 24

Narayaniyam Caturvimsadasakam in English: ॥ narayanīyaṁ caturviṁśadaśakam ॥ narayanīyaṁ caturviṁśadaśakam (24) – prahladacaritam hiranyaksē pōtrīpravaravapusa dēva bhavatahatē śōkakrōdhaglapitaghr̥tirētasya sahajaḥ ।hiranyapraraṁbhaḥ kaśipuramararatisadasipratijñamatēnē tava kila vadharthaṁ madhuripō ॥ 24-1 ॥ vidhataraṁ ghōraṁ sa khalu tapasitva nacirataḥpuraḥ saksatkurvansuranaramr̥gadyairanidhanam ।varaṁ labdhva dr̥ptō jagadiha bhavannayakamidaṁpariksundannindradaharata divaṁ tvamaganayan ॥ 24-2 ॥ nihantuṁ tvaṁ bhūyastava padamavaptasya ca ripō-rbahirdr̥stērantardadhitha hr̥dayē sūksmavapusa ।nadannuccaistatrapyakhilabhuvanantē ca … Read more

Narayaniyam Caturvimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 24

Narayaniyam Caturvimsadasakam in Kannada: ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೪) – ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತಮ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಪೋತ್ರೀಪ್ರವರವಪುಷಾ ದೇವ ಭವತಾಹತೇ ಶೋಕಕ್ರೋಧಗ್ಲಪಿತಘೃತಿರೇತಸ್ಯ ಸಹಜಃ ।ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾರಂಭಃ ಕಶಿಪುರಮರಾರಾತಿಸದಸಿಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾತೇನೇ ತವ ಕಿಲ ವಧಾರ್ಥಂ ಮಧುರಿಪೋ ॥ ೨೪-೧ ॥ ವಿಧಾತಾರಂ ಘೋರಂ ಸ ಖಲು ತಪಸಿತ್ವಾ ನಚಿರತಃಪುರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರ್ವನ್ಸುರನರಮೃಗಾದ್ಯೈರನಿಧನಮ್ ।ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ದೃಪ್ತೋ ಜಗದಿಹ ಭವನ್ನಾಯಕಮಿದಂಪರಿಕ್ಷುನ್ದನ್ನಿನ್ದ್ರಾದಹರತ ದಿವಂ ತ್ವಾಮಗಣಯನ್ ॥ ೨೪-೨ ॥ ನಿಹನ್ತುಂ ತ್ವಾಂ ಭೂಯಸ್ತವ ಪದಮವಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ರಿಪೋ-ರ್ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟೇರನ್ತರ್ದಧಿಥ ಹೃದಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಪುಷಾ ।ನದನ್ನುಚ್ಚೈಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯಖಿಲಭುವನಾನ್ತೇ ಚ … Read more

Narayaniyam Caturvimsadasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 24

Narayaniyam Caturvimsadasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం చతుర్వింశదశకమ్ ॥ చతుర్వింశదశకమ్ (౨౪) – ప్రహ్లాదచరితమ్ హిరణ్యాక్షే పోత్రీప్రవరవపుషా దేవ భవతాహతే శోకక్రోధగ్లపితఘృతిరేతస్య సహజః ।హిరణ్యప్రారంభః కశిపురమరారాతిసదసిప్రతిజ్ఞామాతేనే తవ కిల వధార్థం మధురిపో ॥ ౨౪-౧ ॥ విధాతారం ఘోరం స ఖలు తపసిత్వా నచిరతఃపురః సాక్షాత్కుర్వన్సురనరమృగాద్యైరనిధనమ్ ।వరం లబ్ధ్వా దృప్తో జగదిహ భవన్నాయకమిదంపరిక్షున్దన్నిన్ద్రాదహరత దివం త్వామగణయన్ ॥ ౨౪-౨ ॥ నిహన్తుం త్వాం భూయస్తవ పదమవాప్తస్య చ రిపో-ర్బహిర్దృష్టేరన్తర్దధిథ హృదయే సూక్ష్మవపుషా ।నదన్నుచ్చైస్తత్రాప్యఖిలభువనాన్తే చ మృగయన్భియా … Read more

Narayaniyam Trayovimsatidasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 23

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in Kannada: ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ (೨೩) – ದಕ್ಷಚರಿತಂ ತಥಾ ಚಿತ್ರಕೇತೂಪಾಖ್ಯಾನಮ್ ಪ್ರಾಚೇತಸಸ್ತು ಭಗವನ್ನಪರೋಽಪಿ ದಕ್ಷ-ಸ್ತ್ವತ್ಸೇವನಂ ವ್ಯಧಿತ ಸರ್ಗವಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಃ ।ಆವಿರ್ಬಭೂವಿಥ ತದಾ ಲಸದಷ್ಟಬಾಹುಸ್ತಸ್ಮೈ ವರಂ ದದಿಥ ತಾಂ ಚ ವಧೂಮಸಿಕ್ನೀಮ್ ॥ ೨೩-೧ ॥ ತಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಸ್ತ್ವಯುತಮೀಶ ಪುನಃಸ್ಸಹಸ್ರಂಶ್ರೀನಾರದಸ್ಯ ವಚಸಾ ತವ ಮಾರ್ಗಮಾಪುಃ ।ನೈಕತ್ರವಾಸಮೃಷಯೇ ಸ ಮುಮೋಚ ಶಾಪಂಭಕ್ತೋತ್ತಮಸ್ತ್ವೃಷಿರನುಗ್ರಹಮೇವ ಮೇನೇ ॥ ೨೩-೨ ॥ ಷಷ್ಟ್ಯಾ ತತೋ ದುಹಿತೃಭಿಃ ಸೃಜತಃ ಕುಲೌಘಾನ್ದೌಹಿತ್ರಸೂನುರಥ ತಸ್ಯ ಸ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ।ತ್ವತ್ಸ್ತೋತ್ರವರ್ಮಿತಮಜಾಪಯದಿನ್ದ್ರಮಾಜೌದೇವ ತ್ವದೀಯಮಹಿಮಾ ಖಲು … Read more

Narayaniyam Trayovimsatidasakam In English – Narayaneeyam Dasakam 23

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in English: ॥ narayanīyaṁ trayōviṁśatidaśakam ॥ narayanīyaṁ trayōviṁśatidaśakam (23) – daksacaritaṁ tatha citrakētūpakhyanam pracētasastu bhagavannaparō:’pi daksa-stvatsēvanaṁ vyadhita sargavivr̥ddhikamaḥ ।avirbabhūvitha tada lasadastabahustasmai varaṁ daditha taṁ ca vadhūmasiknīm ॥ 23-1 ॥ tasyatmajastvayutamīśa punaḥssahasraṁśrīnaradasya vacasa tava margamapuḥ ।naikatravasamr̥sayē sa mumōca śapaṁbhaktōttamastvr̥siranugrahamēva mēnē ॥ 23-2 ॥ sastya tatō duhitr̥bhiḥ sr̥jataḥ kulaughandauhitrasūnuratha tasya sa viśvarūpaḥ ।tvatstōtravarmitamajapayadindramajaudēva tvadīyamahima khalu … Read more

Narayaniyam Trayovimsatidasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 23

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం త్రయోవింశతిదశకమ్ ॥ త్రయోవింశతిదశకమ్ (౨౩) – దక్షచరితం తథా చిత్రకేతూపాఖ్యానమ్ ప్రాచేతసస్తు భగవన్నపరోఽపి దక్ష-స్త్వత్సేవనం వ్యధిత సర్గవివృద్ధికామః ।ఆవిర్బభూవిథ తదా లసదష్టబాహుస్తస్మై వరం దదిథ తాం చ వధూమసిక్నీమ్ ॥ ౨౩-౧ ॥ తస్యాత్మజాస్త్వయుతమీశ పునఃస్సహస్రంశ్రీనారదస్య వచసా తవ మార్గమాపుః ।నైకత్రవాసమృషయే స ముమోచ శాపంభక్తోత్తమస్త్వృషిరనుగ్రహమేవ మేనే ॥ ౨౩-౨ ॥ షష్ట్యా తతో దుహితృభిః సృజతః కులౌఘాన్దౌహిత్రసూనురథ తస్య స విశ్వరూపః ।త్వత్స్తోత్రవర్మితమజాపయదిన్ద్రమాజౌదేవ త్వదీయమహిమా ఖలు సర్వజైత్రః … Read more

Narayaniyam Trayovimsatidasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 23

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in Tamil: ॥ நாராயணீயம் த்ரயோவிம்ஶதித³ஶகம் ॥ த்ரயோவிம்ஶதித³ஶகம் (23) – த³க்ஷசரிதம் ததா² சித்ரகேதூபாக்²யானம் ப்ராசேதஸஸ்து ப⁴க³வன்னபரோ(அ)பி த³க்ஷ-ஸ்த்வத்ஸேவனம் வ்யதி⁴த ஸர்க³விவ்ருத்³தி⁴காம꞉ ।ஆவிர்ப³பூ⁴வித² ததா³ லஸத³ஷ்டபா³ஹுஸ்தஸ்மை வரம் த³தி³த² தாம் ச வதூ⁴மஸிக்னீம் ॥ 23-1 ॥ தஸ்யாத்மஜாஸ்த்வயுதமீஶ புன꞉ஸ்ஸஹஸ்ரம்ஶ்ரீனாரத³ஸ்ய வசஸா தவ மார்க³மாபு꞉ ।நைகத்ரவாஸம்ருஷயே ஸ முமோச ஶாபம்ப⁴க்தோத்தமஸ்த்வ்ருஷிரனுக்³ரஹமேவ மேனே ॥ 23-2 ॥ ஷஷ்ட்யா ததோ து³ஹித்ருபி⁴꞉ ஸ்ருஜத꞉ குலௌகா⁴ன்தௌ³ஹித்ரஸூனுரத² தஸ்ய ஸ விஶ்வரூப꞉ ।த்வத்ஸ்தோத்ரவர்மிதமஜாபயதி³ந்த்³ரமாஜௌதே³வ த்வதீ³யமஹிமா க²லு ஸர்வஜைத்ர꞉ … Read more

Narayaniyam Dvavimsatidasakam In English – Narayaneeyam Dasakam 22

Narayaniyam Dvavimsatidasakam in English: ॥ narayanīyaṁ dvaviṁśatidaśakam ॥ narayanīyaṁ dvaviṁśatidaśakam (22) – ajamilōpakhyanam ajamilō nama mahīsuraḥ puracaranvibhō dharmapathan gr̥haśramī ।gurōrgira kananamētya dr̥stavansudhr̥staśīlaṁ kulataṁ madakulam ॥ 22-1 ॥ svataḥ praśantō:’pi tadahr̥taśayaḥsvadharmamutsr̥jya taya samaraman ।adharmakarī daśamī bhavanpuna-rdadhau bhavannamayutē sutē ratim ॥ 22-2 ॥ sa mr̥tyukalē yamarajakiṅkaranbhayaṅkaraṁstrīnabhilaksayanbhiya ।pura manaktvatsmr̥tivasanabalatjuhava narayananamakaṁ sutam ॥ 22-3 ॥ duraśayasyapi tadatvanirgata-tvadīyanamaksaramatravaibhavat ।purō:’bhipēturbhavadīyaparsadaḥścaturbhujaḥ pītapata … Read more