Narayaniyam Astavimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 28

Narayaniyam Astavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೮) – ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಯಂವರಂ ತಥಾ ಅಮೃತೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ಗರಲಂ ತರಲಾನಲಂ ಪುರಸ್ತಾ-
ಜ್ಜಲಧೇರುದ್ವಿಜಗಾಲ ಕಾಲಕೂಟಮ್ ।
ಅಮರಸ್ತುತಿವಾದಮೋದನಿಘ್ನೋ
ಗಿರಿಶಸ್ತನ್ನಿಪಪೌ ಭವತ್ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಮ್ ॥ ೨೮-೧ ॥

ವಿಮಥತ್ಸು ಸುರಾಸುರೇಷು ಜಾತಾ
ಸುರಭಿಸ್ತಾಮೃಷಿಷು ನ್ಯಧಾಸ್ತ್ರಿಧಾಮನ್ ।
ಹಯರತ್ನಮಭೂದಥೇಭರತ್ನಂ
ದ್ಯುತರುಶ್ಚಾಪ್ಸರಸಃ ಸುರೇಷು ತಾನಿ ॥ ೨೮-೨ ॥

ಜಗದೀಶ ಭವತ್ಪರಾ ತದಾನೀಂ
ಕಮನೀಯಾ ಕಮಲಾ ಬಭೂವ ದೇವೀ ।
ಅಮಲಾಮವಲೋಕ್ಯ ಯಾಂ ವಿಲೋಲಃ
ಸಕಲೋಽಪಿ ಸ್ಪೃಹಯಾಂಬಭೂವ ಲೋಕಃ ॥ ೨೮-೩ ॥

ತ್ವಯಿ ದತ್ತಹೃದೇ ತದೈವ ದೇವ್ಯೈ
ತ್ರಿದಶೇನ್ದ್ರೋ ಮಣಿಪೀಠಿಕಾಂ ವ್ಯತಾರೀತ್ ।
ಸಕಲೋಪಹೃತಾಭಿಷೇಚನೀಯೈ
ರೃಷಯಸ್ತಾಂ ಶ್ರುತಿಗೀರ್ಭಿರಭ್ಯಷಿಞ್ಚನ್ ॥ ೨೮-೪ ॥

ಅಭಿಷೇಕಜಲಾನುಪಾತಿಮುಗ್ಧ
ತ್ವದಪಾಙ್ಗೈರವಭೂಷಿತಾಙ್ಗವಲ್ಲೀಮ್ ।
ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಪೀತಚೇಲಹಾರ-
ಪ್ರಮುಖೈಸ್ತಾಮಮರಾದಯೋಽನ್ವಭೂಷನ್ ॥ ೨೮-೫ ॥

ವರಣಸ್ರಜಮಾತ್ತಭೃಙ್ಗನಾದಾಂ
ದಧತೀ ಸಾ ಕುಚಕುಂಭಮನ್ದಯಾನಾ ।
ಪದಶಿಞ್ಜಿತಮಞ್ಜುನೂಪುರಾ ತ್ವಾಂ
ಕಲಿತವ್ರೀಲವಿಲಾಸಮಾಸಸಾದ ॥ ೨೮-೬ ॥

ಗಿರಿಶದ್ರುಹಿಣಾದಿಸರ್ವದೇವಾನ್
ಗುಣಭಾಜೋಽಪ್ಯವಿಮುಕ್ತದೋಷಲೇಶಾನ್ ।
ಅವಮೃಶ್ಯ ಸದೈವ ಸರ್ವರಮ್ಯೇ
ನಿಹಿತಾ ತ್ವಯ್ಯನಯಾಪಿ ದಿವ್ಯಮಾಲಾ ॥ ೨೮-೭ ॥

ಉರಸಾ ತರಸಾ ಮಮಾನಿಥೈನಾಂ
ಭುವನಾನಾಂ ಜನನೀಮನನ್ಯಭಾವಾಮ್ ।
ತ್ವದುರೋವಿಲಸತ್ತದೀಕ್ಷಣಶ್ರೀ
ಪರಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪರಿಪುಷ್ಟಮಾಸ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ ೨೮-೮ ॥

ಅತಿಮೋಹನವಿಭ್ರಮಾ ತದಾನೀಂ
ಮದಯನ್ತೀ ಖಲು ವಾರುಣೀ ನಿರಾಗಾತ್ ।
ತಮಸಃ ಪದವೀಮದಾಸ್ತ್ವಮೇನಾ
ಮತಿಸಮ್ಮಾನನಯಾ ಮಹಾಸುರೇಭ್ಯಃ ॥ ೨೮-೯ ॥

ತರುಣಾಂಬುದಸುನ್ದರಸ್ತದಾ ತ್ವಂ
ನನು ಧನ್ವನ್ತರಿರುತ್ಥಿತೋಽಂಬುರಾಶೇಃ ।
ಅಮೃತಂ ಕಲಶೇ ವಹನ್ಕರಾಭ್ಯಾ-
ಮಖಿಲಾರ್ತಿಂ ಹರ ಮಾರುತಾಲಯೇಶ ॥ ೨೮-೧೦ ॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Astavimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil

See Also  Ishvaragita From Kurmapurana In Kannada