Narayaniyam Astnavatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 98

Narayaniyam Astnavatitamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకమ్ ॥

అష్టనవతితమదశకమ్ (౯౮) – నిష్కలబ్రహ్మోపాసనమ్ ।

యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం య ఏత-
ద్యోఽస్మాదుత్తీర్ణరూపః ఖలు సకలమిదం భాసితం యస్య భాసా ।
యో వాచాం దూరదూరే పునరపి మనసాం యస్య దేవా మునీన్ద్రాః
నో విద్యుస్తత్త్వరూపం కిము పునరపరే కృష్ణ తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౧ ॥

జన్మాథో కర్మ నామ స్ఫుటమిహ గుణదోషాదికం వా న యస్మిన్
లోకానామూతేయ యః స్వయమనుభజతే తాని మాయానుసారీ ।
బిభ్రచ్ఛక్తీరరూపోఽపి చ బహుతరరూపోఽవభాత్యద్భుతాత్మా
తస్మై కైవల్యధామ్నే పరరసపరిపూర్ణాయ విష్ణో నమస్తే ॥ ౯౮-౨ ॥

నో తిర్యఞ్చన్న మర్త్యం న చ సురమసురం న స్త్రియం నో పుమాంసం
న ద్రవ్యం కర్మ జాతిం గుణమపి సదసద్వాపి తే రూపమాహుః ।
శిష్టం యత్స్యాన్నిషేధే సతి నిగమశతైర్లక్షణావృత్తితస్తత్
కృచ్ఛ్రేణావేద్యమానం పరమసుఖమయం భాతి తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౩ ॥

మాయాయాం బింబితస్త్వం సృజసి మహదహఙ్కారతన్మాత్రభేదై-
ర్భూతగ్రామేన్ద్రియాద్యైరపి సకలజగత్స్వప్నసఙ్కల్పకల్పమ్ ।
భూయః సంహృత్య సర్వం కమఠ ఇవ పదాన్యాత్మనా కాలశక్త్యా
గంభీరే జాయమానే తమసి వితిమిరో భాసి తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౪ ॥

శబ్దబ్రహ్మేతి కర్మేత్యణురితి భగవన్ కాల ఇత్యాలపన్తి
త్వామేకం విశ్వహేతుం సకలమయతయా సర్వథా కల్ప్యమానమ్ ।
వేదాన్తైర్యత్తు గీతం పురుషపరచిదాత్మాభిధం తత్తు తత్త్వం
ప్రేక్షామాత్రేణ మూలప్రకృతివికృతికృత్కృష్ణ తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౫ ॥

సత్త్వేనాసత్తయా వా న చ ఖలు సదసత్త్వేన నిర్వాచ్యరూపా
ధత్తే యాసావవిద్యా గుణఫణిమతివద్విశ్వదృశ్యావభాసమ్ ।
విద్యాత్వం సైవ యాతా శ్రుతివచనలవైర్యత్కృపాస్యన్దలాభే
సంసారారణ్యసద్యస్త్రుటనపరశుతామేతి తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౬ ॥

See Also  Emira Rama Navalla In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

భూషాసు స్వర్ణవద్వా జగతి ఘటశరావాదికే మృత్తికావ-
తత్త్వే సఞ్చిన్త్యమానే స్ఫురతి తదధునాప్యద్వితీయం వపుస్తే ।
స్వప్నద్రష్టుః ప్రబోధే తిమిరలయవిధౌ జీర్ణరజ్జోశ్చ యద్వ-
ద్విద్యాలాభే తథైవ స్ఫుటమపి వికసేత్కృష్ణ తస్మై నమస్తే ॥ ౯౮-౭ ॥

యద్భీత్యోదేతి సూర్యో దహతి చ దహనో వాతి వాయుస్తథాన్యే
యద్భీతాః పద్మజాద్యాః పునరుచితబలీనాహరన్తేఽనుకాలమ్ ।
యేనైవారోపితాః ప్రాఙ్నిజపదమపి తే చ్యావితారశ్చ పశ్చాత్
తస్మై విశ్వం నియన్త్రే వయమపి భవతే కృష్ణ కుర్మః ప్రణామమ్ ॥ ౯౮-౮ ॥

త్రైలోక్యం భావయన్తం త్రిగుణమయమిదం త్ర్యక్షరస్యైకవాచ్యం
త్రీశానామైక్యరూపం త్రిభిరపి నిగమైర్గీయమానస్వరూపమ్ ।
తిస్రోఽవస్థా విదన్తం త్రియుగజనిజుషం త్రిక్రమాక్రాన్తవిశ్వం
త్రైకాల్యే భేదహీనం త్రిభిరహమనిశం యోగభేదైర్భజే త్వామ్ ॥ ౯౮-౯ ॥

సత్యం శుద్ధం విబుద్ధం జయతి తవ వపుర్నిత్యముక్తం నిరీహం
నిర్ద్వన్ద్వం నిర్వికారం నిఖిలగుణగణవ్యఞ్జనాధారభూతమ్ ।
నిర్మూలం నిర్మలం తన్నిరవధిమహిమోల్లాసి నిర్లీనమన్త-
ర్నిస్సఙ్గానాం మునీనాం నిరుపమపరమానన్దసాన్ద్రప్రకాశమ్ ॥ ౯౮-౧౦ ॥

దుర్వారం ద్వాదశారం త్రిశతపరిమిలత్షష్టిపర్వాభివీతం
సంభ్రామ్యత్క్రూరవేగం క్షణమను జగదాచ్ఛిద్య సన్ధావమానమ్ ।
చక్రం తే కాలరూపం వ్యథయతు న తు మాం త్వత్పదైకావలంబం
విష్ణో కారుణ్యసిన్ధో పవనపురపతే పాహి సర్వామయౌఘాత్ ॥ ౯౮-౧౧ ॥

ఇతి అష్టనవతితమదశకం సమాప్తం

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Astnavatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil