Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 44

Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೪) – ನಾಮಕರಣಸಂಸ್ಕಾರಾದಿ

ಗೂಢಂ ವಸುದೇವಗಿರಾ ಕರ್ತುಂ ತೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ।
ಹೃದ್ಗತಹೋರಾತತ್ವೋ ಗರ್ಗಮುನಿಸ್ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ವಿಭೋ ಗತವಾನ್ ॥ ೪೪-೧ ॥

ನನ್ದೋಽಥ ನನ್ದಿತಾತ್ಮಾ ವೃನ್ದಿಷ್ಟಂ ಮಾನಯನ್ನಮುಂ ಯಮಿನಾಮ್ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರಮೂಚೇ ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ವಿಧಾತುಮುತ್ಸುಕಧೀಃ ॥ ೪೪-೨ ॥

ಯದುವಂಶಾಚಾರ್ಯತ್ವಾತ್ಸುನಿಭೃತಮಿದಮಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಕಥಯನ್ ।
ಗರ್ಗೋ ನಿರ್ಗತಪುಲಕಶ್ಚಕ್ರೇ ತವ ಸಾಗ್ರಜಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ॥ ೪೪-೩ ॥

ಕಥಮಸ್ಯ ನಾಮ ಕುರ್ವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೋ ಹ್ಯನನ್ತನಾಮ್ನೋ ವಾ ।
ಇತಿ ನೂನಂ ಗರ್ಗಮುನಿಶ್ಚಕ್ರೇ ತವ ನಾಮ ನಾಮ ರಹಸಿ ವಿಭೋ ॥ ೪೪-೪ ॥

ಕೃಷಿಧಾತುಣಕಾರಾಭ್ಯಾಂ ಸತ್ತಾನನ್ದಾತ್ಮತಾಂ ಕಿಲಾಭಿಲಪತ್ ।
ಜಗದಘಕರ್ಷಿತ್ವಂ ವಾ ಕಥಯದೃಷಿಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ತೇ ವ್ಯತನೋತ್ ॥ ೪೪-೫ ॥

ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ನಾಮಭೇದಾನ್ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ನಗ್ರಜೇ ಚ ರಾಮಾದೀನ್ ।
ಅತಿಮಾನುಷಾನುಭಾವಂ ನ್ಯಗದತ್ತ್ವಾಮಪ್ರಕಾಶಯನ್ಪಿತ್ರೇ ॥ ೪೪-೬ ॥

ಸ್ನಿಹ್ಯತಿ ಯಸ್ತವ ಪುತ್ರೇ ಮುಹ್ಯತಿ ಸ ನ ಮಾಯಿಕೈಃ ಪುನಶ್ಶೋಕೈಃ ।
ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯಸ್ಸ ತು ನಶ್ಯೇದಿತ್ಯವದತ್ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಮೃಷಿವರ್ಯಃ ॥ ೪೪-೭ ॥

ಜೇಷ್ಯತಿ ಬಹುತರದೈತ್ಯಾನ್ ನೇಷ್ಯತಿ ನಿಜಬನ್ಧುಲೋಕಮಮಲಪದಮ್ ।
ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ ಸುವಿಮಲಕೀರ್ತೀರಸ್ಯೇತಿ ಭವದ್ವಿಭೂತಿಮೃಷಿರೂಚೇ ॥ ೪೪-೮ ॥

ಅಮುನೈವ ಸರ್ವದುರ್ಗಂ ತರಿತಾಸ್ಥ ಕೃತಾಸ್ಥಮತ್ರ ತಿಷ್ಠಧ್ವಮ್ ।
ಹರಿರೇವೇತ್ಯನಭಿಲಪನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ತ್ವಾಮವರ್ಣಯತ್ಸ ಮುನಿಃ ॥ ೪೪-೯ ॥

ಗರ್ಗೇಽಥ ನಿರ್ಗತೇಽಸ್ಮಿನ್ ನನ್ದಿತನನ್ದಾದಿನನ್ದ್ಯಮಾನಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಮದ್ಗದಮುದ್ಗತಕರುಣೋ ನಿರ್ಗಮಯ ಶ್ರೀಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ ॥ ೪೪-೧೦ ॥

ಇತಿ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil

See Also  1000 Names Of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 3 In Kannada