Narayaniyam Catvarimaadasakam In English – Narayaneyam Dasakam 40

Narayaniyam Catvarimaadasakam in English:

॥ narayanīyaṁ catvariṁśadaśakam ॥

narayanīyaṁ catvariṁśadaśakam (40) – pūtanamōksam

tadanu nandamamandaśubhaspadaṁ nr̥papurīṁ karadanakr̥tē gatam ।
samavalōkya jagada bhavatpita viditakaṁsasahayajanōdyamaḥ ॥ 40-1 ॥

ayi sakhē tava balakajanma maṁ sukhayatē:’dya nijatmajajanmavat ।
iti bhavatpitr̥taṁ vrajanayakē samadhirōpya śaśaṁsa tamadarat ॥ 40-2 ॥

iha ca santyanimittaśatani tē katakasīmni tatō laghu gamyatam ।
iti ca tadvacasa vrajanayakō bhavadapayabhiya drutamayayau ॥ 40-3 ॥

avasarē khalu tatra ca kacana vrajapadē madhurakr̥tiraṅgana ।
taralasatpadalalitakuntala kapatapōtaka tē nikataṁ gata ॥ 40-4 ॥

sapadi sa hr̥tabalakacētana niśicaranvayaja kila pūtana ।
vrajavadhūsviha kēyamiti ksanaṁ vimr̥śatīsu bhavantamupadadē ॥ 40-5 ॥

lalitabhavavilasahr̥tatmabhiryuvatibhiḥ pratirōddhumaparita ।
stanamasau bhavanantanisēdusī pradadusī bhavatē kapatatmanē ॥ 40-6 ॥

samadhiruhya tadaṅkamaśaṅkitastvamatha balakalōpanarōsitaḥ ।
mahadivamraphalaṁ kucamandalaṁ praticucūsitha durvisadūsitam ॥ 40-7 ॥

asubhirēva samaṁ dhayati tvayi stanamasau stanitōpamanisvana ।
nirapatadbhayadayi nijaṁ vapuḥ pratigata pravisarya bhujavubhau ॥ 40-8 ॥

bhayadaghōsanabhīsanavigrahaśravanadarśanamōhitavallavē ।
vrajapadē taduraḥsthalakhēlanaṁ nanu bhavantamagr̥hnata gōpikaḥ ॥ 40-9 ॥

bhuvanamaṅgalanamabhirēva tē yuvatibhirbahudha kr̥taraksanaḥ ।
tvamayi vatanikētananatha mamagadayaṁ kuru tavakasēvakam ॥ 40-10 ॥

See Also  Brahma Gita Of Yoga Vasishtha In English

iti catvariṁśadaśakaṁ samaptam ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Catvarimaadasakam in English – KannadaTeluguTamil