Narayaniyam Dvinavatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 92

Narayaniyam Dvinavatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೨) – ಕರ್ಮಮಿಶ್ರಭಕ್ತಿಃ ।

ವೇದೈಸ್ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಫಲಪರತಯಾ ವರ್ಣಿತಾನೀತಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ
ತಾನಿ ತ್ವಯ್ಯರ್ಪಿತಾನ್ಯೇವ ಹಿ ಸಮನುಚರನ್ ಯಾನಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮೀಶ ।
ಮಾ ಭೂದ್ವೇದೈರ್ನಿಷಿದ್ಧೇ ಕುಹಚಿದಪಿ ಮನಃಕರ್ಮವಾಚಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-
ರ್ದುರ್ವರ್ಜಂ ಚೇದವಾಪ್ತಂ ತದಪಿ ಖಲು ಭವತ್ಯರ್ಪಯೇ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶೇ ॥ ೯೨-೧ ॥

ಯಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ತವ ಭಜನಮಯಸ್ತತ್ರ ಚಾಭೀಷ್ಟಮೂರ್ತಿಂ
ಹೃದ್ಯಾಂ ಸತ್ತ್ವೈಕರೂಪಾಂ ದೃಷದಿ ಹೃದಿ ಮೃದಿ ಕ್ವಾಪಿ ವಾ ಭಾವಯಿತ್ವಾ ।
ಪುಷ್ಪೈರ್ಗನ್ಧೈರ್ನಿವೇದ್ಯೈರಪಿ ಚ ವಿರಚಿತೈಃ ಶಕ್ತಿತೋ ಭಕ್ತಿಪೂತೈ-
ರ್ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ ವಿದಧದಯಿ ವಿಭೋ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಭಜೇಯಮ್ ॥ ೯೨-೨ ॥

ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಾಸ್ತ್ವತ್ಕಥಾದಿಶ್ರವಣವಿರಹಿತಾ ಆಸತಾಂ ತೇ ದಯಾರ್ಹಾ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಾಸನ್ನಯಾತಾನ್ದ್ವಿಜಕುಲಜನುಷೋ ಹನ್ತ ಶೋಚಾಮ್ಯಶಾನ್ತಾನ್ ।
ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ತೇ ಯಜನ್ತೋ ಬಹುಕಥಿತಮಪಿ ತ್ವಾಮನಾಕರ್ಣಯನ್ತೋ
ದೃಪ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಭಿಜಾತ್ಯೈಃ ಕಿಮು ನ ವಿದಧತೇ ತಾದೃಶಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ಮಾಮ್ ॥ ೯೨-೩ ॥

ಪಾಪೋಽಯಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮೇತ್ಯಭಿಲಪತಿ ನಿಜಂ ಗೂಹಿತುಂ ದುಶ್ಚಾರಿತ್ರಂ
ನಿರ್ಲಜ್ಜಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಾಚಾ ಬಹುತರಕಥನೀಯಾನಿ ಮೇ ವಿಘ್ನಿತಾನಿ ।
ಭ್ರಾತಾ ಮೇ ವನ್ಧ್ಯಶೀಲೋ ಭಜತಿ ಕಿಲ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ಥಂ ಬುಧಾಂಸ್ತೇ
ನಿನ್ದನ್ತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ಹಸನ್ತಿ ತ್ವಯಿ ನಿಹಿತಮತೀಂಸ್ತಾದೃಶಂ ಮಾ ಕೃಥಾ ಮಾಮ್ ॥ ೯೨-೪ ॥

ಶ್ವೇತಚ್ಛಾಯಂ ಕೃತೇ ತ್ವಾಂ ಮುನಿವರವಪುಷಂ ಪ್ರೀಣಯನ್ತೇ ತಪೋಭಿ-
ಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾದ್ಯಙ್ಕಿತಮರುಣತನುಂ ಯಜ್ಞರೂಪಂ ಯಜನ್ತೇ ।
ಸೇವನ್ತೇ ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗೈರ್ವಿಲಸದರಿಗದಂ ದ್ವಾಪರೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಙ್ಗಂ
ನೀಲಂ ಸಙ್ಕೀರ್ತನಾದ್ಯೈರಿಹ ಕಲಿಸಮಯೇ ಮಾನುಷಾಸ್ತ್ವಾಂ ಭಜನ್ತೇ ॥ ೯೨-೫ ॥

ಸೋಽಯಂ ಕಾಲೇಯಕಾಲೋ ಜಯತಿ ಮುರರಿಪೋ ಯತ್ರ ಸಙ್ಕೀರ್ತನಾದ್ಯೈ-
ರ್ನಿರ್ಯತ್ನೈರೇವ ಮಾರ್ಗೈರಖಿಲದ ನಚಿರಾತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಭಜನ್ತೇ ।
ಜಾತಾಸ್ತ್ರೇತಾಕೃತಾದಾವಪಿ ಹಿ ಕಿಲ ಕಲೌ ಸಂಭವಂ ಕಾಮಯನ್ತೇ
ದೈವಾತ್ತತ್ರೈವ ಜಾತಾನ್ವಿಷಯವಿಷರಸೈರ್ಮಾ ವಿಭೋ ವಞ್ಚಯಾಸ್ಮಾನ್ ॥ ೯೨-೬ ॥

See Also  Narayaniyam Dvitiyadasakam In English – Narayaneyam Dasakam 2

ಭಕ್ತಾಸ್ತಾವತ್ಕಲೌ ಸ್ಯುರ್ದ್ರಮಿಲಭುವಿ ತತೋ ಭೂರಿಶಸ್ತತ್ರ ಚೋಚ್ಚೈಃ
ಕಾವೇರೀಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಮನು ಕಿಲ ಕೃತಮಾಲಾಂಚ ಪುಣ್ಯಾಂ ಪ್ರತೀಚೀಮ್ ।
ಹಾ ಮಾಮಪ್ಯೇತದನ್ತರ್ಭವಮಪಿ ಚ ವಿಭೋ ಕಿಞ್ಚಿದಞ್ಚದ್ರಸಂ ತ್ವ-
ಯ್ಯಾಶಾಪಾಶೈರ್ನಿಬಧ್ಯ ಭ್ರಮಯ ನ ಭಗವನ್ ಪೂರಯ ತ್ವನ್ನಿಷೇವಾಮ್ ॥ ೯೨-೭ ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧರ್ಮದ್ರುಹಂ ತಂ ಕಲಿಮಪಕರುಣಂ ಪ್ರಾಙ್ಮಹೀಕ್ಷಿತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್
ಹನ್ತುಂ ವ್ಯಾಕೃಷ್ಟಖಡ್ಗೋಽಪಿ ನ ವಿನಿಹಿತವಾನ್ ಸಾರವೇದೀ ಗುಣಾಂಶಾತ್ ।
ತ್ವತ್ಸೇವಾದ್ಯಾಶು ಸಿದ್ಧ್ಯೇದಸದಿಹ ನ ತಥಾ ತ್ವತ್ಪರೇ ಚೈಷ ಭೀರು-
ರ್ಯತ್ತು ಪ್ರಾಗೇವ ರೋಗಾದಿಭಿರಪಹರತೇ ತತ್ರ ಹಾ ಶಿಕ್ಷಯೈನಮ್ ॥ ೯೨-೮ ॥

ಗಙ್ಗಾ ಗೀತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯಪಿ ಚ ತುಲಸಿಕಾ ಗೋಪಿಕಾಚನ್ದನಂ ತತ್
ಸಾಲಗ್ರಾಮಾಭಿಪೂಜಾ ಪರಪುರುಷ ತಥೈಕಾದಶೀ ನಾಮವರ್ಣಾಃ ।
ಏತಾನ್ಯಷ್ಟಾಪ್ಯಯತ್ನಾನ್ಯಯಿ ಕಲಿಸಮಯೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಪ್ರವೃದ್ಧ್ಯಾ
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನೀತ್ಯಭಿದಧುರೃಷಯಸ್ತೇಷು ಮಾಂ ಸಜ್ಜಯೇಥಾಃ ॥ ೯೨-೯ ॥

ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಪಿತೃಣಾಮಪಿ ನ ಪುನರೃಣೀ ಕಿಙ್ಕರೋ ವಾ ಸ ಭೂಮನ್
ಯೋಽಸೌ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತ್ವಾಂ ಶರಣಮುಪಗತಸ್ಸರ್ವಕೃತ್ಯಾನಿ ಹಿತ್ವಾ ।
ತಸ್ಯೋತ್ಪನ್ನಂ ವಿಕರ್ಮಾಪ್ಯಖಿಲಮಪನುದಸ್ಯೇವ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ
ತನ್ಮೇ ಪಾಪೋತ್ಥತಾಪಾನ್ಪವನಪುರಪತೇ ರುನ್ಧಿ ಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಣೀಯಾಃ ॥ ೯೨-೧೦ ॥

ಇತಿ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Dvinavatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil