Narayaniyam Dvitiyadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 2

॥ Narayaniyam Dvitiyadasakam Telugu Lyrics ॥

॥ నారాయణీయం ద్వితీయదశకమ్ ॥

ద్వితీయదశకమ్ (౨) – భగవతః స్వరూపమాధుర్యం తథా భక్తిమహత్త్వమ్

సూర్యస్పర్ధికిరీటమూర్ధ్వతిలకప్రోద్భాసిఫాలాన్తరం
కారుణ్యాకులనేత్రమార్ద్రహసితోల్లాసం సునాసాపుటమ్ ।
గణ్డోద్యన్మకరాభకుణ్డలయుగం కణ్ఠోజ్జ్వలత్కౌస్తుభం
త్వద్రూపం వనమాల్యహారపటలశ్రీవత్సదీప్రం భజే ॥ ౨-౧ ॥

కేయూరాఙ్గదకఙ్కణోత్తమమహారత్నాఙ్గులీయాఙ్కిత-
శ్రీమద్బాహుచతుష్కసఙ్గతగదాశఙ్ఖారిపఙ్కేరుహామ్ ।
కాఞ్చిత్కాఞ్చనకాఞ్చిలాఞ్ఛితలసత్పీతాంబరాలంబినీ-
మాలంబే విమలాంబుజద్యుతిపదాం మూర్తిం తవార్తిచ్ఛిదమ్ ॥ ౨-౨ ॥

యత్త్రైలోక్యమహీయసోఽపి మహితం సమ్మోహనం మోహనాత్
కాన్తం కాన్తినిధానతోఽపి మధురం మాధుర్యధుర్యాదపి ।
సౌన్దర్యోత్తరతోఽపి సున్దరతరం త్వద్రూపమాశ్చర్యతో-
ప్యాశ్చర్యం భువనే న కస్య కుతుకం పుష్ణాతి విష్ణో విభో ॥ ౨-౩ ॥

తత్తాదృఙ్మధురాత్మకం తవ వపుః సమ్ప్రాప్య సమ్పన్మయీ
సా దేవీ పరమోత్సుకా చిరతరం నాఽస్తే స్వభక్తేష్వపి ।
తేనాస్యా బత కష్టమచ్యుత విభో త్వద్రూపమానోజ్ఞక-
ప్రేమస్థైర్యమయాదచాపలబలాచ్చాపల్యవార్తోదభూత్ ॥ ౨-౪ ॥

లక్ష్మీస్తావకరామణీయకహృతైవేయం పరేష్వస్థిరే-
త్యస్మిన్నన్యదపి ప్రమాణమధునా వక్ష్యామి లక్ష్మీపతే ।
యే త్వద్ధ్యానగుణానుకీర్తనరసాసక్తా హి భక్తా జనా-
స్తేష్వేషా వసతి స్థిరైవ దయితప్రస్తావదత్తాదరా ॥ ౨-౫ ॥

ఏవంభూతమనోజ్ఞతానవసుధానిష్యన్దసన్దోహనం
త్వద్రూపం పరచిద్రసాయనమయం చేతోహరం శృణ్వతామ్ ।
సద్యః ప్రేరయతే మతిం మదయతే రోమాఞ్చయత్యఙ్గకం
వ్యాసిఞ్చత్యపి శీతబాష్పవిసరైరానన్దమూర్ఛోద్భవైః ॥ ౨-౬ ॥

ఏవంభూతతయా హి భక్త్యభిహితో యోగస్స యోగద్వయాత్
కర్మజ్ఞానమయాద్భృశోత్తమతరో యోగీశ్వరైర్గీయతే ।
సౌన్దర్యైకరసాత్మకే త్వయి ఖలు ప్రేమప్రకర్షాత్మికా
భక్తిర్నిశ్రమమేవ విశ్వపురుషైర్లభ్యా రమావల్లభ ॥ ౭ ॥

నిష్కామం నియతస్వధర్మచరణం యత్కర్మయోగాభిధం
తద్దూరేత్యఫలం యదౌపనిషదజ్ఞానోపలభ్యం పునః ।
తత్త్వవ్యక్తతయా సుదుర్గమతరం చిత్తస్య తస్మాద్విభో
త్వత్ప్రేమాత్మకభక్తిరేవ సతతం స్వాదీయసీ శ్రేయసీ ॥ ౨-౮ ॥

See Also  108 Names Of Sri Gaja Lakshmi In Telugu

అత్యాయాసకరాణి కర్మపటలాన్యాచర్య నిర్యన్మలా
బోధే భక్తిపథేఽథవాప్యుచితతామాయాన్తి కిం తావతా ।
క్లిష్ట్వా తర్కపథే పరం తవ వపుర్బ్రహ్మాఖ్యమన్యే పున-
శ్చిత్తార్ద్రత్వమృతే విచిన్త్య బహుభిస్సిద్ధ్యన్తి జన్మాన్తరైః ॥ ౨-౯ ॥

త్వద్భక్తిస్తు కథారసామృతఝరీనిర్మజ్జనేన స్వయం
సిద్ధ్యన్తీ విమలప్రబోధపదవీమక్లేశతస్తన్వతీ ।
సద్యస్సిద్ధికరీ జయత్యయి విభో సైవాస్తు మే త్వత్పద-
ప్రేమప్రౌఢిరసార్ద్రతా ద్రుతతరం వాతాలయాధీశ్వర ॥ ౨-౧౦ ॥

ఇతి ద్వితీయదశకం సమాప్తమ్ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Narayaniyam dvitiyadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil