Narayaniyam Pancatrimsadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 35

Narayaniyam Pancatrimsadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం పఞ్చత్రింశదశకమ్ ॥

పఞ్చత్రింశదశకమ్ (౩౫) – శ్రీరామావతారమ్-౨

నీతస్సుగ్రీవమైత్రీం తదను హనుమతా దున్దుభేః కాయముచ్చైః
క్షిప్త్వాఙ్గుష్ఠేన భూయో లులువిథ యుగపత్పత్రిణా సప్త సాలాన్ ।
హత్వా సుగ్రీవఘాతోద్యతమతులబలం వాలినం వ్యాజవృత్త్యా
వర్షావేలామనైషీర్విరహతరలితస్త్వం మతఙ్గాశ్రమాన్తే ॥ ౩౫-౧ ॥

సుగ్రీవేణానుజోక్త్యా సభయమభియతా వ్యూహితాం వాహినీం తా-
మృక్షాణాం వీక్ష్య దిక్షు ద్రుతమథ దయితామార్గణాయావనమ్రామ్ ।
సన్దేశం చాఙ్గులీయం పవనసుతకరే ప్రాదిశో మోదశాలీ
మార్గే మార్గే మమార్గే కపిభిరపి తదా త్వత్ప్రియా సప్రయాసైః ॥ ౩౫-౨ ॥

త్వద్వార్తాకర్ణనోద్యద్గరుదురుజవసమ్పాతిసమ్పాతివాక్య-
ప్రోత్తీర్ణార్ణోధిరన్తర్నగరి జనకజాం వీక్ష్య దత్త్వాఽఙ్గులీయమ్ ।
ప్రక్షుద్యోద్యానమక్షక్షపణచణరణః సోఢబన్ధో దశాస్యం
దృష్ట్వా ప్లుష్ట్వా చ లఙ్కాం ఝటితి స హనుమాన్మౌలిరత్నం దదౌ తే ॥ ౩౫-౩ ॥

త్వం సుగ్రీవాఙ్గదాదిప్రబలకపిచమూచక్రవిక్రాన్తభూమీ-
చక్రోఽభిక్రమ్య పారేజలధి నిశిచరేన్ద్రానుజాశ్రీయమాణః ।
తత్ప్రోక్తాం శత్రువార్తాం రహసి నిశమయన్ప్రార్థనాపార్థ్యరోష-
ప్రాస్తాగ్నేయాస్త్రతేజస్త్రసదుదధిగిరా లబ్ధవాన్మధ్యమార్గమ్ ॥ ౩౫-౪ ॥

కీశైరాశాన్తరోపాహృతగిరినికరైః సేతుమాధాప్య యాతో
యాతూన్యామర్ద్య దంష్ట్రానఖశిఖరిశిలాసాలశస్త్రైః స్వసైన్యైః ।
వ్యాకుర్వన్సానుజస్త్వం సమరభువి పరం విక్రమం శక్రజేత్రా
వేగాన్నాగాస్త్రబద్ధః పతగపతిగరున్మారుతైర్మోచితోఽభూః ॥ ౩౫-౫ ॥

సౌమిత్రిస్త్వత్ర శక్తిప్రహృతిగలదసుర్వాతజానీతశైల-
ఘ్రాణాత్ప్రాణానుపేతో వ్యకృణుత కుసృతిశ్లాఘినం మేఘనాదమ్ ।
మాయాక్షోభేషు వైభీషణవచనహృతస్తంభనః కుంభకర్ణం
సమ్ప్రాప్తం కమ్పితోర్వీతలమఖిలచమూభక్షిణం వ్యక్షిణోస్త్వమ్ ॥ ౩౪-౬ ॥

గృహ్ణన్ జంభారిసమ్ప్రేషితరథకవచౌ రావణేనాభియుధ్యన్
బ్రహ్మాస్త్రేణాస్య భిన్దన్ గలతతిమబలామగ్నిశుద్ధాం ప్రగృహ్ణన్ ।
దేవశ్రేణీవరోజ్జీవితసమరమృతైరక్షతైః రృక్షసఙ్ఘై-
ర్లఙ్కాభర్త్రా చ సాకం నిజనగరమగాః సప్రియః పుష్పకేణ ॥ ౩౫-౭ ॥

ప్రీతో దివ్యాభిషేకైరయుతసమధికాన్వత్సరాన్పర్యరంసీ-
ర్మైథిల్యాం పాపవాచా శివ శివ కిల తాం గర్భిణీమభ్యహాసీః ।
శత్రుఘ్నేనార్దయిత్వా లవణనిశిచరం ప్రార్దయః శూద్రపాశం
తావద్వాల్మీకిగేహే కృతవసతిరుపాసూత సీతా సుతౌ తే ॥ ౩౫-౮ ॥

See Also  Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram In Telugu

వాల్మీకేస్త్వత్సుతోద్గాపితమధురకృతేరాజ్ఞయా యజ్ఞవాటే
సీతాం త్వయ్యాప్తుకామే క్షితిమవిశదసౌ త్వం చ కాలార్థితోఽభూః ।
హేతోః సౌమిత్రిఘాతీ స్వయమథ సరయూమగ్ననిశ్శేషభృత్యైః
సాకం నాకం ప్రయాతో నిజపదమగమో దేవ వైకుణ్ఠమాద్యమ్ ॥ ౩౫-౯ ॥

సోఽయం మర్త్యావతారస్తవ ఖలు నియతం మర్త్యశిక్షార్థమేవం
విశ్లేషార్తిర్నిరాగస్త్యజనమపి భవేత్కామధర్మాతిసక్త్యా ।
నో చేత్స్వాత్మానుభూతేః క్వను తవ మనసో విక్రియా చక్రపాణే
స త్వం సత్త్వైకమూర్తే పవనపురపతే వ్యాధును వ్యాధితాపాన్ ॥ ౩౫-౧౦ ॥

ఇతి పఞ్చత్రింశదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Pancatrimsadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil