Narayaniyam Pancavimsadasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 25

Narayaniyam Pancavimsadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం పఞ్చవింశదశకమ్ ॥

పఞ్చవింశదశకమ్ (౨౫) – నరసింహావతారమ్

స్తంభే ఘట్టయతో హిరణ్యకశిపోః కర్ణౌ సమాచూర్ణయ-
న్నాఘూర్ణజ్జగదణ్డకుణ్డకుహరో ఘోరస్తవాభూద్రవః ।
శ్రుత్వా యం కిల దైత్యరాజహృదయే పూర్వం కదాప్యశ్రుతం
కమ్పః కశ్చన సమ్పపాత చలితోఽప్యంభోజభూర్విష్టరాత్ ॥ ౨౫-౧ ॥

దైత్యే దిక్షు విసృష్టచక్షుషి మహాసంరంభిణి స్తంభతః
సంభూతం న మృగాత్మకం న మనుజాకారం వపుస్తే విభో ।
కిం కిం భీషణమేతదద్భుతమితి వ్యుద్భ్రాన్తచిత్తేఽసురే
విస్ఫూర్జద్ధవలోగ్రరోమవికసద్వర్ష్మా సమాజృంభథాః ॥ ౨౫-౨ ॥

తప్తస్వర్ణసవర్ణఘూర్ణదతిరూక్షాక్షం సటాకేసర-
ప్రోత్కమ్పప్రనికుంబితాంబరమహో జీయాత్తవేదం వపుః ।
వ్యాత్తవ్యాప్తమహాదరీసఖముఖం ఖడ్గోగ్రవల్గన్మహా-
జిహ్వానిర్గమదృశ్యమానసుమహాదంష్ట్రాయుగోడ్డామరమ్ ॥ ౨౫-౩ ॥

ఉత్సర్పద్వలిభఙ్గభీషణహనుం హ్రస్వస్థవీయస్తర-
గ్రీవం పీవరదోశ్శతోద్గతనఖక్రూరాంశుదూరోల్బణమ్ ।
వ్యోమోల్లఙ్ఘి ఘనాఘనోపమఘనప్రధ్వాననిర్ధావిత-
స్పర్ధాలుప్రకరం నమామి భవతస్తన్నారసింహం వపుః ॥ ౨౫-౪ ॥

నూనం విష్ణురయం నిహన్మ్యముమితి భ్రామ్యద్గదాభీషణం
దైత్యేన్ద్రం సముపాద్రవన్తమధృథా దోర్భ్యాం పృథుభ్యామముమ్ ।
వీరో నిర్గలితోఽథ ఖడ్గఫలకే గృహ్ణన్విచిత్రశ్రమాన్
వ్యావృణ్వన్పునరాపపాత భువనగ్రాసోద్యతం త్వామహో ॥ ౨౫-౫ ॥

భ్రామ్యన్తం దితిజాధమం పునరపి ప్రోద్గృహ్య దోర్భ్యాం జవాత్
ద్వారేఽథోరుయుగే నిపాత్య నఖరాన్వ్యుత్ఖాయ వక్షోభువి ।
నిర్భిన్దన్నధిగర్భనిర్భరగలద్రక్తాంబు బద్ధోత్సవం
పాయం పాయముదైరయో బహుజగత్సంహారిసింహారవాన్ ॥ ౨౫-౬ ॥

త్యక్త్వా తం హతమాశు రక్తలహరీసిక్తోన్నమద్వర్ష్మణి
ప్రత్యుత్పత్య సమస్తదైత్యపటలీం చాఖాద్యమానే త్వయి – [** చాస్వాద్యమానే **]
భ్రామ్యద్భూమి వికమ్పితాంబుధికులం వ్యాలోలశైలోత్కరం
ప్రోత్సర్పత్ఖచరం చరాచరమహో దుఃస్థామవస్థాం దధౌ ॥ ౨౫-౭ ॥

తావన్మాంసవపాకరాలవపుషం ఘోరాన్త్రమాలాధరం
త్వాం మధ్యేసభమిద్ధరోషముషితం దుర్వారగుర్వారవమ్ ।
అభ్యేతుం న శశాక కోఽపి భువనే దూరే స్థితా భీరవః
సర్వే శర్వవిరిఞ్చవాసవముఖాః ప్రత్యేకమస్తోషత ॥ ౨౫-౮ ॥

See Also  Poyyetappudu Ventaradu In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

భూయోఽప్యక్షతరోషధామ్ని భవతి బ్రహ్మాజ్ఞయా బాలకే
ప్రహ్లాదే పదయోర్నమత్యపభయే కారుణ్యభారాకులః ।
శాన్తస్త్వం కరమస్య మూర్ధ్ని సమధాః స్తోత్రైరథోద్గాయత-
స్తస్యాకామధియోఽపి తేనిథ వరం లోకాయ చానుగ్రహమ్ ॥ ౨౫-౯ ॥

ఏవం నాటితరౌద్రచేష్టిత విభో శ్రీతాపనీయాభిధ-
శ్రుత్యన్తస్ఫుటగీతసర్వమహిమన్నత్యన్తశుద్ధాకృతే ।
తత్తాదృఙ్నిఖిలోత్తరం పునరహో కస్త్వాం పరో లఙ్ఘయేత్
ప్రహ్లాదప్రియ హే మరుత్పురపతే సర్వామయాత్పాహి మామ్ ॥ ౨౫-౧౦ ॥

ఇతి పఞ్చవింశదశకం సమాప్తమ్ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Pancavimsadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil