Narayaniyam Saptasiitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 88

Narayaniyam Saptasiitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೮) – ಸನ್ತಾನಗೋಪಾಲಮ್

ಪ್ರಾಗೇವಾಚಾರ್ಯಪುತ್ರಾಹೃತಿನಿಶಮನಯಾ ಸ್ವೀಯಷಟ್ಸೂನುವೀಕ್ಷಾಂ
ಕಾಙ್ಕ್ಷನ್ತ್ಯಾ ಮಾತುರುಕ್ತ್ಯಾ ಸುತಲಭುವಿ ಬಲಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇನಾರ್ಚಿತಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಧಾತುಃ ಶಾಪಾದ್ಧಿರಣ್ಯಾನ್ವಿತಕಶಿಪುಭವಾನ್ಶೌರಿಜಾನ್ ಕಂಸಭಗ್ನಾ-
ನಾನೀಯೈನಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸ್ವಪದಮನಯಥಾಃ ಪೂರ್ವಪುತ್ರಾನ್ಮರೀಚೇಃ ॥ ೮೮-೧ ॥

ಶ್ರುತದೇವ ಇತಿ ಶ್ರುತಂ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಂ
ಬಹುಲಾಶ್ವಂ ನೃಪತಿಂ ಚ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಯುಗಪತ್ತ್ವಮನುಗ್ರಹೀತುಕಾಮೋ
ಮಿಥಿಲಾಂ ಪ್ರಾಪಿಥ ತಾಪಸೈಃ ಸಮೇತಃ ॥ ೮೮-೨ ॥

ಗಚ್ಛನ್ದ್ವಿಮೂರ್ತಿರುಭಯೋರ್ಯುಗಪನ್ನಿಕೇತ-
ಮೇಕೇನ ಭೂರಿವಿಭವೈರ್ವಿಹಿತೋಪಚಾರಃ ।
ಅನ್ಯೇನ ತದ್ದಿನಭೃತೈಶ್ಚ ಫಲೌದನಾದ್ಯೈ-
ಸ್ತುಲ್ಯಂ ಪ್ರಸೇದಿಥ ದದಾಥ ಚ ಮುಕ್ತಿಮಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೮೮-೩ ॥

ಭೂಯೋಽಥ ದ್ವಾರವತ್ಯಾಂ ದ್ವಿಜತನಯಮೃತಿಂ ತತ್ಪ್ರಲಾಪಾನಪಿ ತ್ವಂ
ಕೋ ವಾ ದೈವಂ ನಿರುನ್ಧ್ಯಾದಿತಿ ಕಿಲ ಕಥಯನ್ವಿಶ್ವವೋಢಾಽಪ್ಯಸೋಢಾಃ ।
ಜಿಷ್ಣೋರ್ಗರ್ವಂ ವಿನೇತುಂ ತ್ವಯಿ ಮನುಜಧಿಯಾ ಕುಣ್ಠಿತಾಂ ಚಾಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಂ
ತತ್ತ್ವಾರೂಢಾಂ ವಿಧಾತುಂ ಪರಮತಮಪದಪ್ರೇಕ್ಷಣೇನೇತಿ ಮನ್ಯೇ ॥ ೮೮-೪ ॥

ನಷ್ಟಾ ಅಷ್ಟಾಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಪುನರಪಿ ತವ ತೂಪೇಕ್ಷಯಾ ಕಷ್ಟವಾದಃ
ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಜಾತೋ ಜನಾನಾಮಥ ತದವಸರೇ ದ್ವಾರಕಾಮಾಪ ಪಾರ್ಥಃ ।
ಮೈತ್ರ್ಯಾ ತತ್ರೋಷಿತೋಽಸೌ ನವಮಸುತಮೃತೌ ವಿಪ್ರವರ್ಯಪ್ರರೋದಂ
ಶ್ರುತ್ವಾ ಚಕ್ರೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮನುಪಹೃತಸುತಃ ಸನ್ನಿವೇಕ್ಷ್ಯೇ ಕೃಶಾನುಮ್ ॥ ೮೮-೫ ॥

ಮಾನೀ ಸ ತ್ವಾಮಪೃಷ್ಟ್ವಾ ದ್ವಿಜನಿಲಯಗತೋ ಬಾಣಜಾಲೈರ್ಮಹಾಸ್ತ್ರೈ
ರುನ್ಧಾನಃ ಸೂತಿಗೇಹಂ ಪುನರಪಿ ಸಹಸಾ ದೃಷ್ಟನಷ್ಟೇ ಕುಮಾರೇ ।
ಯಾಮ್ಯಾಮೈನ್ದ್ರೀಂ ತಥಾನ್ಯಾಃ ಸುರವರನಗರೀರ್ವಿದ್ಯಯಾಽಽಸಾದ್ಯ ಸದ್ಯೋ
ಮೋಘೋದ್ಯೋಗಃ ಪತಿಷ್ಯನ್ಹುತಭುಜಿ ಭವತಾ ಸಸ್ಮಿತಂ ವಾರಿತೋಽಭೂತ್ ॥ ೮೮-೬ ॥

ಸಾರ್ಧಂ ತೇನ ಪ್ರತೀಚೀಂ ದಿಶಮತಿಜವಿನಾ ಸ್ಯನ್ದನೇನಾಭಿಯಾತೋ
ಲೋಕಾಲೋಕಂ ವ್ಯತೀತಸ್ತಿಮಿರಭರಮಥೋ ಚಕ್ರಧಾಮ್ನಾ ನಿರುನ್ಧನ್ ।
ಚಕ್ರಾಂಶುಕ್ಲಿಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಂ ಸ್ಥಿತಮಥ ವಿಜಯಂ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯೇತಿ ವಾರಾಂ
ಪಾರೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಾದದರ್ಶಃ ಕಿಮಪಿ ಹಿ ತಮಸಾಂ ದೂರದೂರಂ ಪದಂ ತೇ ॥ ೮೮-೭ ॥

See Also  Sankashta Nashanam In Kannada – Slokam In Kannada

ತತ್ರಾಸೀನಂ ಭುಜಙ್ಗಾಧಿಪಶಯನತಲೇ ದಿವ್ಯಭೂಷಾಯುಧಾದ್ಯೈ-
ರಾವೀತಂ ಪೀತಚೇಲಂ ಪ್ರತಿನವಜಲದಶ್ಯಾಮಲಂ ಶ್ರೀಮದಙ್ಗಮ್ ।
ಮೂರ್ತೀನಾಮೀಶಿತಾರಂ ಪರಮಿಹ ತಿಸೃಣಾಮೇಕಮರ್ಥಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ತ್ವಾಮೇವ ತ್ವಂ ಪರಾತ್ಮನ್ ಪ್ರಿಯಸಖಸಹಿತೋ ನೇಮಿಥ ಕ್ಷೇಮರೂಪಮ್ ॥ ೮೮-೮ ॥

ಯುವಾಂ ಮಾಮೇವ ದ್ವಾವಧಿಕವಿವೃತಾನ್ತರ್ಹಿತತಯಾ
ವಿಭಿನ್ನೌ ಸುನ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ವಯಮಹಮಹಾರ್ಷಂ ದ್ವಿಜಸುತಾನ್ ।
ನಯೇತಂ ದ್ರಾಗೇತಾನಿತಿ ಖಲು ವಿತೀರ್ಣಾನ್ಪುನರಮೂನ್
ದ್ವಿಜಾಯಾದಾಯಾದಾಃ ಪ್ರಣುತಮಹಿಮಾ ಪಾಣ್ಡುಜನುಷಾ ॥ ೮೮-೯ ॥

ಏವಂ ನಾನಾವಿಹಾರೈರ್ಜಗದಭಿರಮಯನ್ವೃಷ್ಣಿವಂಶಂ ಪ್ರಪುಷ್ಣ-
ನ್ನೀಜಾನೋ ಯಜ್ಞಭೇದೈರತುಲವಿಹೃತಿಭಿಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ನೇಣನೇತ್ರಾಃ ।
ಭೂಭಾರಕ್ಷೇಪದಂಭಾತ್ಪದಕಮಲಜುಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಣಾಯಾವತೀರ್ಣಃ
ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯದುಷು ಮನುಜತಾರೂಷಿತಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಲಾಸೀಃ ॥ ೮೮-೧೦ ॥

ಪ್ರಾಯೇಣ ದ್ವಾರವತ್ಯಾಮವೃತದಯಿ ತದಾ ನಾರದಸ್ತ್ವದ್ರಸಾರ್ದ್ರ-
ಸ್ತಸ್ಮಾಲ್ಲೇಭೇ ಕದಾಚಿತ್ಖಲು ಸುಕೃತನಿಧಿಸ್ತ್ವತ್ಪಿತಾ ತತ್ತ್ವಬೋಧಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಗ್ರಯಾಯೀ ಸ ಚ ಖಲು ಮತಿಮಾನುದ್ಧವಸ್ತ್ವತ್ತ ಏವ
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಂ ಸ ಕಿಲ ಜನಹಿತಾಯಾಧುನಾಽಸ್ತೇ ಬದರ್ಯಾಮ್ ॥ ೮೮-೧೧ ॥

ಸೋಽಯಂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರೋ ಜಯತಿ ತವ ವಿಭೋ ಯತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದಭೀತಿ-
ಸ್ನೇಹದ್ವೇಷಾನುರಾಗಪ್ರಭೃತಿಭಿರತುಲೈರಶ್ರಮೈರ್ಯೋಗಭೇದೈಃ ।
ಆರ್ತಿಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಮಸ್ತಾಮಮೃತಪದಮಗುಸ್ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಃ
ಸ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಶಾನ್ತ್ಯೈ ಪವನಪುರಪತೇ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ತ್ಯೈ ಚ ಭೂಯಾಃ ॥ ೮೮-೧೨ ॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Saptasiitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil