Narayaniyam Saptatrimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 37

Narayaniyam Saptatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೭) – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರೋಪಕ್ರಮಮ್

ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದತನೋ ಹರೇ ನನು ಪುರಾ ದೈವಾಸುರೇ ಸಙ್ಗರೇ
ತ್ವತ್ಕೃತ್ತಾ ಅಪಿ ಕರ್ಮಶೇಷವಶತೋ ಯೇ ತೇ ನ ಯಾತಾ ಗತಿಮ್ ।
ತೇಷಾಂ ಭೂತಲಜನ್ಮನಾಂ ದಿತಿಭುವಾಂ ಭಾರೇಣ ದುರಾರ್ದಿತಾ
ಭೂಮಿಃ ಪ್ರಾಪ ವಿರಿಞ್ಚಮಾಶ್ರಿತಪದಂ ದೇವೈಃ ಪುರೈವಾಗತೈಃ ॥ ೩೭-೧ ॥

ಹಾ ಹಾ ದುರ್ಜನಭೂರಿಭಾರಮಥಿತಾಂ ಪಾಥೋನಿಧೌ ಪಾತುಕಾ-
ಮೇತಾಂ ಪಾಲಯ ಹನ್ತ ಮೇ ವಿವಶತಾಂ ಸಮ್ಪೃಚ್ಛ ದೇವಾನಿಮಾನ್ ।
ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಚುರಪ್ರಲಾಪವಿವಶಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಧಾತಾ ಮಹೀಂ
ದೇವಾನಾಂ ವದನಾನಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಿತೋ ದಧ್ಯೌ ಭವನ್ತಂ ಹರೇ ॥ ೩೭-೨ ॥

ಊಚೇ ಚಾಂಬುಜಭೂರಮೂನಯಿ ಸುರಾಃ ಸತ್ಯಂ ಧರಿತ್ರ್ಯಾ ವಚೋ
ನನ್ವಸ್ಯಾ ಭವತಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣವಿಧೌ ದಕ್ಷೋ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಃ ।
ಸರ್ವೇ ಶರ್ವಪುರಸ್ಸರಾ ವಯಮಿತೋ ಗತ್ವಾ ಪಯೋವಾರಿಧಿಂ
ನತ್ವಾ ತಂ ಸ್ತುಮಹೇ ಜವಾದಿತಿ ಯುಯಃ ಸಾಕಂ ತವಾಕೇತನಮ್ ॥ ೩೭-೩ ॥

ತೇ ಮುಗ್ಧಾನಿಲಶಾಲಿದುಗ್ಧಜಲಧೇಸ್ತೀರಂ ಗತಾಃ ಸಙ್ಗತಾ
ಯಾವತ್ತ್ವತ್ಪದಚಿನ್ತನೈಕಮನಸಸ್ತಾವತ್ಸ ಪಾಥೋಜಭೂಃ ।
ತ್ವದ್ವಾಚಂ ಹೃದಯೇ ನಿಶಮ್ಯ ಸಕಲಾನಾನನ್ದಯನ್ನೂಚಿವಾ-
ನಾಖ್ಯಾತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಸ್ವಯಮಹಂ ವಾಕ್ಯಂ ತದಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್ ॥ ೩೭-೪ ॥

ಜಾನೇ ದೀನದಶಾಮಹಂ ದಿವಿಷದಾಂ ಭೂಮೇಶ್ಚ ಭೀಮೈರ್ನೃಪೈ-
ಸ್ತತ್ಕ್ಷೇಪಾಯ ಭವಾಮಿ ಯಾದವಕುಲೇ ಸೋಽಹಂ ಸಮಗ್ರಾತ್ಮನಾ ।
ದೇವಾ ವೃಷ್ಣಿಕುಲೇ ಭವನ್ತು ಕಲಯಾ ದೇವಾಙ್ಗನಾಶ್ಚಾವನೌ
ಮತ್ಸೇವಾರ್ಥಮಿತಿ ತ್ವದೀಯವಚನಂ ಪಾಥೋಜಭೂರೂಚಿವಾನ್ ॥ ೩೭-೫ ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರ್ಣರಸಾಯನಂ ತವ ವಚಃ ಸರ್ವೇಷು ನಿರ್ವಾಪಿತ-
ಸ್ವಾನ್ತೇಷ್ವೀಶ ಗತೇಷು ತಾವಕಕೃಪಾಪೀಯೂಷತೃಪ್ತಾತ್ಮಸು ।
ವಿಖ್ಯಾತೇ ಮಥುರಾಪುರೇ ಕಿಲ ಭವತ್ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪುಣ್ಯೋತ್ತರೇ
ಧನ್ಯಾಂ ದೇವಕನನ್ದನಾಮುದವಹದ್ರಾಜಾ ಸ ಶೂರಾತ್ಮಜಃ ॥ ೩೭-೬ ॥

See Also  Tattva Narayana’S Ribhu Gita In Kannada

ಉದ್ವಾಹಾವಸಿತೌ ತದೀಯಸಹಜಃ ಕಂಸೋಽಥ ಸಮ್ಮಾನಯ-
ನ್ನೇತೌ ಸೂತತಯಾ ಗತಃ ಪಥಿ ರಥೇ ವ್ಯೋಮೋತ್ಥಯಾ ತ್ವದ್ಗಿರಾ ।
ಅಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಮತಿದುಷ್ಟಮಷ್ಟಮಸುತೋ ಹನ್ತೇತಿ ಹನ್ತೇರಿತಃ
ಸನ್ತ್ರಾಸಾತ್ಸ ತು ಹನ್ತುಮನ್ತಿಕಗತಾಂ ತನ್ವೀಂ ಕೃಪಾಣೀಮಧಾತ್ ॥ ೩೭-೭ ॥

ಗೃಹ್ಣಾನಶ್ಚಿಕುರೇಷು ತಾಂ ಖಲಮತಿಃ ಶೌರೇಶ್ಚಿರಂ ಸಾನ್ತ್ವನೈ-
ರ್ನೋ ಮುಞ್ಚನ್ಪುನರಾತ್ಮಜಾರ್ಪಣಗಿರಾ ಪ್ರೀತೋಽಥ ಯಾತೋ ಗೃಹಾನ್ ।
ಆದ್ಯಂ ತ್ವತ್ಸಹಜಂ ತಥಾರ್ಪಿತಮಪಿ ಸ್ನೇಹೇನ ನಾಹನ್ನಸೌ
ದುಷ್ಟಾನಾಮಪಿ ದೇವ ಪುಷ್ಟಕರುಣಾ ದೃಷ್ಟಾ ಹಿ ಧೀರೇಕದಾ ॥ ೩೭-೮ ॥

ತಾವತ್ತ್ವನ್ಮನಸೈವ ನಾರದಮುನಿಃ ಪ್ರೋಚೇ ಸ ಭೋಜೇಶ್ವರಂ
ಯೂಯಂ ನನ್ವಸುರಾಃ ಸುರಾಶ್ಚ ಯದವೋ ಜಾನಾಸಿ ಕಿಂ ನ ಪ್ರಭೋ ।
ಮಾಯಾವೀ ಸ ಹರಿರ್ಭವದ್ವಧಕೃತೇ ಭಾವೀ ಸುರಪ್ರಾರ್ಥನಾ-
ದಿತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ಯದೂನದೂಧುನದಸೌ ಶೌರೇಶ್ಚ ಸೂನೂನಹನ್ ॥ ೩೭-೯ ॥

ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸಪ್ತಮಗರ್ಭತಾಮಹಿಪತೌ ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಣಾನ್ಮಾಯಯಾ
ನೀತೇ ಮಾಧವ ರೋಹಿಣೀಂ ತ್ವಮಪಿ ಭೋಃ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖೈಕಾತ್ಮಕಃ ।
ದೇವಕ್ಯಾ ಜಠರಂ ವಿವೇಶಿಥ ವಿಭೋ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಃ ಸುರೈಃ
ಸ ತ್ವಂ ಕೃಷ್ಣ ವಿಧೂಯ ರೋಗಪಟಲೀಂ ಭಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ॥ ೩೭-೧೦ ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Saptatrimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil