Narayaniyam Saptavimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 27

Narayaniyam Saptavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೭) – ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನಂ ತಥಾ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮ್

ದುರ್ವಾಸಾಸ್ಸುರವನಿತಾಽಽಪ್ತದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಂ
ಶಕ್ರಾಯ ಸ್ವಯಮುಪದಾಯ ತತ್ರ ಭೂಯಃ ।
ನಾಗೇನ್ದ್ರಪ್ರತಿಮೃದಿತೇ ಶಶಾಪ ಶಕ್ರಂ
ಕಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿಸ್ತ್ವದಿತರದೇವತಾಂಶಜಾನಾಮ್ ॥ ೨೭-೧ ॥

ಶಾಪೇನ ಪ್ರಥಿತಜರೇಽಥ ನಿರ್ಜರೇನ್ದ್ರೇ
ದೇವೇಷ್ವಪ್ಯಸುರಜಿತೇಷು ನಿಷ್ಪ್ರಭೇಷು ।
ಶರ್ವಾದ್ಯಾಃ ಕಮಲಜಮೇತ್ಯ ಸರ್ವದೇವಾ
ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಭವ ಸಮಂ ಭವನ್ತಮಾಪುಃ ॥ ೨೭-೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈಃ ಸ್ತುತಮಹಿಮಾ ಚಿರಂ ತದಾನೀಂ
ಪ್ರಾದುಷ್ಷನ್ವರದ ಪುರಃ ಪರೇಣ ಧಾಮ್ನಾ ।
ಹೇ ದೇವಾ ದಿತಿಜಕುಲೈರ್ವಿಧಾಯ ಸನ್ಧಿಂ
ಪೀಯೂಷಂ ಪರಿಮಥತೇತಿ ಪರ್ಯಶಾಸ್ತ್ವಮ್ ॥ ೨೭-೩ ॥

ಸನ್ಧಾನಂ ಕೃತವತಿ ದಾನವೈಃ ಸುರೌಘೇ
ಮನ್ಥಾನಂ ನಯತಿ ಮದೇನ ಮನ್ದರಾದ್ರಿಮ್ ।
ಭ್ರಷ್ಟೇಽಸ್ಮಿನ್ಬದರಮಿವೋದ್ವಹನ್ಖಗೇನ್ದ್ರೇ
ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ವಿನಿಹಿತವಾನ್ ಪಯಃಪಯೋಧೌ ॥ ೨೭-೪ ॥

ಆಧಾಯ ದ್ರುತಮಥ ವಾಸುಕಿಂ ವರತ್ರಾಂ
ಪಾಥೋಧೌ ವಿನಿಹಿತಸರ್ವಬೀಜಜಾಲೇ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧೇ ಮಥನವಿಧೌ ಸುರಾಸುರೈಸ್ತೈ-
ರ್ವ್ಯಾಜಾತ್ತ್ವಂ ಭುಜಗಮುಖೇಽಕರೋಸ್ಸುರಾರೀನ್ ॥ ೨೭-೫ ॥

ಕ್ಷುಬ್ಧಾದ್ರೌ ಕ್ಷುಭಿತಜಲೋದರೇ ತದಾನೀಂ
ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೌ ಗುರುತರಭಾರತೋ ನಿಮಗ್ನೇ ।
ದೇವೇಷು ವ್ಯಥಿತತಮೇಷು ತತ್ಪ್ರಿಯೈಷೀ
ಪ್ರಾಣೈಷೀಃ ಕಮಠತನುಂ ಕಠೋರಪೃಷ್ಠಾಮ್ ॥ ೨೭-೬ ॥

ವಜ್ರಾತಿಸ್ಥಿರತರಕರ್ಪರೇಣ ವಿಷ್ಣೋ
ವಿಸ್ತಾರಾತ್ಪರಿಗತಲಕ್ಷಯೋಜನೇನ ।
ಅಂಭೋಧೇಃ ಕುಹರಗತೇನ ವರ್ಷ್ಮಣಾ ತ್ವಂ
ನಿರ್ಮಗ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಧರನಾಥಮುನ್ನಿನೇಥ ॥ ೨೭-೭ ॥

ಉನ್ಮಗ್ನೇ ಝಟಿತಿ ತದಾ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರೇ
ನಿರ್ಮೇಥುರ್ದೃಢಮಿಹ ಸಮ್ಮದೇನ ಸರ್ವೇ ।
ಆವಿಶ್ಯ ದ್ವಿತಯಗಣೇಽಪಿ ಸರ್ಪರಾಜೇ
ವೈವಶ್ಯಂ ಪರಿಶಮಯನ್ನವೀವೃಧಸ್ತಾನ್ ॥ ೨೭-೮ ॥

ಉದ್ದಾಮಭ್ರಮಣಜವೋನ್ನಮದ್ಗಿರೀನ್ದ್ರ-
ನ್ಯಸ್ತೈಕಸ್ಥಿರತರಹಸ್ತಪಙ್ಕಜಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಅಭ್ರಾನ್ತೇ ವಿಧಿಗಿರಿಶಾದಯಃ ಪ್ರಮೋದಾ-
ದುದ್ಭ್ರಾನ್ತಾ ನುನುವುರುಪಾತ್ತಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಃ ॥ ೨೭-೯ ॥

See Also  Svarupanusandhana Ashtakam In Kannada

ದೈತ್ಯೌಘೇ ಭುಜಗಮುಖಾನಿಲೇನ ತಪ್ತೇ
ತೇನೈವ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಽಪಿ ಕಿಞ್ಚಿದಾರ್ತೇ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ತವ ಕಿಲ ದೇವ ವಾರಿವಾಹಾಃ
ಪ್ರಾವರ್ಷನ್ನಮರಗಣಾನ್ನ ದೈತ್ಯಸಙ್ಘಾನ್ ॥ ೨೭-೧೦ ॥

ಉದ್ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ಬಹುತಿಮಿನಕ್ರಚಕ್ರವಾಲೇ
ತತ್ರಾಬ್ಧೌ ಚಿರಮಥಿತೇಽಪಿ ನಿರ್ವಿಕಾರೇ ।
ಏಕಸ್ತ್ವಂ ಕರಯುಗಕೃಷ್ಟಸರ್ಪರಾಜಃ
ಸಂರಾಜನ್ ಪವನಪುರೇಶ ಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ ॥ ೨೭-೧೧ ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Saptavimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil