Narayaniyam Satsastitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 66

Narayaniyam Satsastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೬) – ಗೋಪೀಜನಾಹ್ಲಾದನಮ್ ।

ಉಪಯಾತಾನಾಂ ಸುದೃಶಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಬಾಣಪಾತವಿವಶಾನಾಮ್ ।
ಅಭಿವಾಞ್ಛಿತಂ ವಿಧಾತುಂ ಕೃತಮತಿರಪಿ ತಾ ಜಗಾಥ ವಾಮಮಿವ ॥ ೬೬-೧ ॥

ಗಗನಗತಂ ಮುನಿನಿವಹಂ ಶ್ರಾವಯಿತುಂ ಜಗಿಥ ಕುಲವಧೂಧರ್ಮಮ್ ।
ಧರ್ಮ್ಯಂ ಖಲು ತೇ ವಚನಂ ಕರ್ಮ ತು ನೋ ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಮ್ ॥ ೬೬-೨ ॥

ಆಕರ್ಣ್ಯ ತೇ ಪ್ರತೀಪಾಂ ವಾಣೀಮೇಣೀದೃಶಃ ಪರಂ ದೀನಾಃ ।
ಮಾ ಮಾ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧೋ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ಯತಿಚಿರಂ ವಿಲೇಪುಸ್ತಾಃ ॥ ೬೬-೩ ॥

ತಾಸಾಂ ರುದಿತೈರ್ಲಪಿತೈಃ ಕರುಣಾಕುಲಮಾನಸೋ ಮುರಾರೇ ತ್ವಮ್ ।
ತಾಭಿಃ ಸಮಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಮುನಾಪುಲಿನೇಷು ಕಾಮಮಭಿರನ್ತುಮ್ ॥ ೬೬-೪ ॥

ಚನ್ದ್ರಕರಸ್ಯನ್ದಲಸ-ತ್ಸುನ್ದರಯಮುನಾತಟಾನ್ತವೀಥೀಷು ।
ಗೋಪೀಜನೋತ್ತರೀಯೈರಾಪಾದಿತಸಂಸ್ತರೋ ನ್ಯಷೀದಸ್ತ್ವಮ್ ॥ ೬೬-೫ ॥

ಸುಮಧುರನರ್ಮಾಲಪನೈಃ ಕರಸಙ್ಗ್ರಹಣೈಶ್ಚ ಚುಂಬನೋಲ್ಲಾಸೈಃ ।
ಗಾಢಾಲಿಙ್ಗನಸಙ್ಗೈ-ಸ್ತ್ವಮಙ್ಗನಾಲೋಕಮಾಕುಲೀಚಕೃಷೇ ॥ ೬೬-೬ ॥

ವಾಸೋಹರಣದಿನೇ ಯದ್ವಾಸೋಹರಣಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಂ ತಾಸಾಮ್ ।
ತದಪಿ ವಿಭೋ ರಸವಿವಶಸ್ವಾನ್ತಾನಾಂ ಕಾನ್ತಸುಭ್ರುವಾಮದಧಾಃ ॥ ೬೬-೭ ॥

ಕನ್ದಲಿತಘರ್ಮಲೇಶಂ ಕುನ್ದಮೃದುಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಪಾಥೋಜಮ್ ।
ನನ್ದಸುತ ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಜಗತ್ಸುನ್ದರಮುಪಗೂಹ್ಯ ನನ್ದಿತಾ ಬಾಲಾಃ ॥ ೬೬-೮ ॥

ವಿರಹೇಷ್ವಙ್ಗಾರಮಯಃ ಶೃಙ್ಗಾರಮಯಶ್ಚ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ತ್ವಮ್
ನಿತರಾಮಙ್ಗಾರಮಯಸ್ತತ್ರ ಪುನಃ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ಚಿತ್ರಮಿದಮ್ ॥ ೬೬-೯ ॥

ರಾಧಾತುಙ್ಗಪಯೋಧರ-ಸಾಧುಪರೀರಂಭಲೋಲುಪಾತ್ಮಾನಮ್ ।
ಆರಾಧಯೇ ಭವನ್ತಂ ಪವನಪುರಾಧೀಶ ಶಮಯ ಸಕಲಗದಾನ್ ॥ ೬೬-೧೦ ॥

ಇತಿ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Satsastitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil

See Also  1008 Names Of Sri Venkateshwara In Kannada