Nrusimha Saraswati Ashtakam In Kannada

॥ Nrusimha Saraswati Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ ॥
ಇಂದುಕೋಟಿ ತೇಜಕರ್ಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
ನಂದನಾತ್ರಿಸೂನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ ।
ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ಬೃಂದದೇವ ವಂದಿತಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತದೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಆಯತಾಕ್ಷ ಪಾಹಿ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭೇಶ ನಾಯಕಮ್ ।
ಸೇವ್ಯಭಕ್ತಬೃಂದ ವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಚಿತ್ತಜಾರಿ ವರ್ಗಷಡ್ಕಮತ್ತ ವಾರಣಾಂಕುಶಂ
ಸತ್ಯಸಾರ ಶೋಭಿತಾತ್ಮ ದತ್ತ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭಮ್ ।
ಉತ್ತಮಾವತಾರ ಭೂತಕರ್ತೃ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ವ್ಯೋಮ ವಾಯು ತೇಜ ಆಪ ಭೂಮಿ ಕರ್ತೃಮೀಶ್ವರಂ
ಕಾಮಕ್ರೋಧಮೋಹರಹಿತ ಸೋಮಸೂರ್ಯಲೋಚನಮ್ ।
ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾತೃ ಭಕ್ತಕಾಮಧೇನು ಶ್ರೀಗುರುಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಪುಂಡರೀಕ ಆಯತಾಕ್ಷ ಕುಂಡಲೇಂದು ತೇಜಸಂ
ಚಂಡದುರಿತಖಂಡನಾರ್ಥ ದಂಡಧಾರಿ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ ।
ಮಂಡಲೀಕಮೌಳಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭಾಸಿತಾನನಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಸ್ತುತ್ಯಪಾದಮಾದಿಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರುಂ
ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ ಕಲ್ಪಪಾದ ಸೇವ್ಯಯಮ್ ।
ಸೇವ್ಯಭಕ್ತಬೃಂದವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಅಷ್ಟಯೋಗತತ್ತ್ವ ನಿಷ್ಠತುಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವಾರಿಧಿಂ
ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ತೀರವಾಸ ಪಂಚನದೀ ಸಂಗಮಮ್ ।
ಕಷ್ಟದೈನ್ಯದೂರ ಭಕ್ತತುಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯದಾಯಕಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿಮಾಮ್ ॥ ೭ ॥

See Also  Surya Mandala Stotram In Kannada

ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ನಾಮಮಷ್ಟಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಹಾರ ಕೃತ್ಯ ಶಾರದೇನ ಗಂಗಾಧರಾಖ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮಜಮ್ ।
ಧಾರುಣೀಕ ದೇವದೀಕ್ಷ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತೋಷಕಂ
ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ದತ್ತದೇವ ಸದ್ಗುರುಂ ಸದಾವಿಭುಮ್ ॥ ೮ ॥

ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಅಷ್ಟಕಂ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್
ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧು ತಾರಣಾಖ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ।
ಸಾರಜ್ಞಾನ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಂಪದಾಂ
ಚಾರುವರ್ಗ ಕಾಮ್ಯಲಾಭ ನಿತ್ಯಮೇವ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಚರಿತಾಮೃತೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತ್ಯುಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸಿದ್ಧನಾಮಧಾರಕ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Stotram » Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil