Nrusimha Saraswati Ashtakam In English

॥ Nrusimha Saraswati Ashtakam English Lyrics ॥

॥ śrī nr̥siṁha sarasvatī aṣṭakam ॥
indukoti tejakarna sindhu bhaktavatsalam
nandanatrisunu dattamindiraksa srigurum ।
gandhamalya aksatadi brndadeva vanditam
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 1 ॥

mohapasa andhakara jatadura bhaskaram
ayataksa pahi sriyavallabhesa nayakam ।
sevyabhaktabrnda varada bhuyo bhuyo namamyaham
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 2 ॥

cittajari vargasadkamatta varanankusam
satyasara sobhitatma datta sriyavallabham ।
uttamavatara bhutakartr bhaktavatsalam
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 3 ॥

vyoma vayu teja apa bhumi kartrmisvaram
kamakrodhamoharahita somasuryalocanam ।
kamitarthadatr bhaktakamadhenu srigurum
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 4 ॥

pundarika ayataksa kundalendu tejasam
candaduritakhandanartha dandadhari srigurum ।
mandalikamauli martanda bhasitananam
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 5 ॥

vedasastrastutyapadamadimurti srigurum
nadabindu kalatita kalpapada sevyayam ।
sevyabhaktabrndavarada bhuyo bhuyo namamyaham
vandayami narasimha sarasvatisa pahi mam ॥ 6 ॥

astayogatattva nisthatusta jnanavaridhim
krsnaveni tiravasa pancanadi sangamam ।
kastadainyadura bhaktatusta kamyadayakam
vandayami narasimha sarasvatisa pahimam ॥ 7 ॥

narasimha sarasvatisa namamastamauktikam
hara krtya saradena gangadharakhya svatmajam ।
dharunika devadiksa gurumurti tosakam
prarthayami dattadeva sadgurum sadavibhum ॥ 8 ॥

See Also  Varuvandi Tharuvandi Malayandi In English

narasimha sarasvatisa astakam ca yah pathet
ghora samsara sindhu taranakhya sadhanam ।
sarajnana dirgha ayurarogyadi sampadam
caruvarga kamyalabha nityameva yah pathet ॥ 9 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Stotram » Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Sanskrit » Kannada » Telugu » Tamil