Pancha Brahma Upanishad In Telugu

॥ Pancabrahma Upanishad Telugu Lyrics ॥

॥ పంచబ్రహ్మోపనిషత్ ॥
బ్రహ్మాదిపంచబ్రహ్మాణో యత్ర విశ్రాంతిమాప్నుయుః ।
తదఖండసుఖాకారం రామచంద్రపదం భజే ॥

ఓం సహ నావవతు ॥ సహ నౌ భునక్తు ॥ సహ వీర్యం కరవావహై ॥

తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

హరిః ఓం ॥

అథ పైప్పలాదో భగవాన్భో కిమాదౌ కిం జాతమితి । సద్యో జాతమితి ।
కిం భగవ ఇతి । అఘోర ఇతి । కిం భగవ ఇతి । వామదేవ ఇతి ।
కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి । తత్పురుష ఇతి । కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి ।
సర్వేషాం దివ్యానాం ప్రేరయితా ఈశాన ఇతి । ఈశానో భూతభవ్యస్య
సర్వేషాం దేవయోగినాం । కతి వర్ణాః । కతి భేదాః । కతి శక్తయః ।
యత్సర్వం తద్గుహ్యం । తస్మై నమో మహాదేవాయ మహారుద్రాయ ప్రోవాచ
తస్మై భగవాన్మహేశః ।
గోప్యాద్గోప్యతరం లోకే యద్యస్తి శ్రుణు శాకల ।
సద్యో జాతం మహీ పూషా రమా బ్రహ్మః త్రివృత్స్వరః ॥ 1 ॥

ఋగ్వేదో గార్హపత్యం చ మంత్రాః సప్తస్వరాస్తథా ।
వర్ణం పీతం క్రియా శక్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదం ॥ 2 ॥

అఘోరం సలిలం చంద్రం గౌరీ వేద ద్వితీయకం ।
నీర్దాభం స్వరం సాంద్రం దక్షిణాగ్నిరుదాహృతం ॥ 3 ॥

See Also  Lord Matru Bhuteshwar Mantra In Telugu

పంచాశద్వర్ణసంయుక్తం స్థితిరిచ్ఛక్రియాన్వితం ।
శక్తిరక్షణసంయుక్తం సర్వాఘౌఘవినాశనం ॥ 4 ॥

సర్వదుష్టప్రశమనం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదం ।
వామదేవ మహాబోధదాయకం పావనాత్మకం ॥ 5 ॥

విద్యాలోకసమాయుక్తం భానుకోటిసమప్రభం ।
ప్రసన్నం సామవేదాఖ్యం నానాష్టకసమన్వితం ॥ 6 ॥

ధీరస్వరమధీనం చావహనీయమనుత్తమం ।
జ్ఞానసంహారసంయుక్తం శక్తిద్వయసమన్వితం ॥ 7 ॥

వర్ణం శుక్లం తమోమిశ్రం పూర్ణబోధకరం స్వయం ।
ధామత్రయనియంతారం ధామత్రయసమన్వితం ॥ 8 ॥

సర్వసౌభాగ్యదం నౄణాం సర్వకర్మఫలప్రదం ।
అష్టాక్షరసమాయుక్తమష్టపత్రాంతరస్థితం ॥ 9 ॥

యత్తత్పురుషం ప్రోక్తం వాయుమండలసంవృతం ।
పంచాగ్నినా సమాయుక్తం మంత్రశక్తినియామకం ॥ 10 ॥

పంచాశత్స్వరవర్ణాఖ్యమథర్వవేదస్వరూపకం ।
కోటికోటిగణాధ్యక్షం బ్రహ్మాండాఖండవిగ్రహం ॥ 11 ॥

వర్ణం రక్తం కామదం చ సర్వాధివ్యాధిభేషజం ।
సృష్టిస్థితిలయాదీనాం కారణం సర్వశక్తిధృక్ ॥ 12 ॥

అవస్థాత్రితయాతీతం తురీయం బ్రహ్మసంజ్ఞితం ।
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిభిః సేవ్యం సర్వేషాం జనకం పరం ॥ 13 ॥

ఈశానం పరమం విద్యాత్ప్రేరకం బుద్ధిసాక్షిణం ।
ఆకాశాత్మకమవ్యక్తమోంకారస్వరభూషితం ॥ 14 ॥

సర్వదేవమయం శాంతం శాంత్యతీతం స్వరాద్బహిః ।
అకారాదిస్వరాధ్యక్షమాకాశమయవిగ్రహం ॥ 15 ॥

పంచకృత్యనియంతారం పంచబ్రహ్మాత్మకం బృహత్ ।
పంచబ్రహ్మోపసంహారం కృత్వా స్వాత్మని సంస్థితః ॥ 16 ॥

స్వమాయావైభవాన్సర్వాన్సంహృత్య స్వాత్మని స్థితః ।
పంచబ్రహ్మాత్మకాతీతో భాసతే స్వస్వతేజసా ॥ 17 ॥

ఆదావంతే చ మధ్యే చ భాససే నాన్యహేతునా ।
మాయయా మోహితాః శంభోర్మహాదేవం జగద్గురుం ॥ 18 ॥

న జానంతి సురాః సర్వే సర్వకారణకారణం ।
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య పరాత్పరం పురుషం విశ్వధామ ॥ 19 ॥

See Also  Natappulanni Ksamiyincumi Jagannatha In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

యేన ప్రకాశతే విశ్వం యత్రైవ ప్రవిలీయతే ।
తద్బ్రహ్మ పరమం శాంతం తద్బ్రహ్మాస్మి పరమం పదం ॥ 20 ॥

పంచబ్రహ్మ పరం విద్యాత్సద్యోజాతాదిపూర్వకం ।
దృశ్యతే శ్రూయతే యచ్చ పంచబ్రహ్మాత్మకం స్వయం ॥ 21 ॥

పంచధా వర్తమానం తం బ్రహ్మకార్యమితి స్మృతం ।
బ్రహ్మకార్యమితి జ్ఞాత్వా ఈశానం ప్రతిపద్యతే ॥ 22 ॥

పంచబ్రహ్మాత్మకం సర్వం స్వాత్మని ప్రవిలాప్య చ ।
సోఽహమస్మీతి జానీయాద్విద్వాన్బ్రహ్మాఽమృతో భవేత్ ॥ 23 ॥

ఇత్యేతద్బ్రహ్మ జానీయాద్యః స ముక్తో న సంశయః ।
పంచాక్షరమయం శంభుం పరబ్రహ్మస్వరూపిణం ॥ 24 ॥

నకారాదియకారాంతం జ్ఞాత్వా పంచాక్షరం జపేత్ ।
సర్వం పంచాత్మకం విద్యాత్పంచబ్రహ్మాత్మతత్త్వతః ॥ 25 ॥

పంచబ్రహ్మాత్మికీం విద్యాం యోఽధీతే భక్తిభావితః ।
స పంచాత్మకతామేత్య భాసతే పంచధా స్వయం ॥ 26 ॥

ఏవముక్త్వా మహాదేవో గాలవస్య మహాత్మనః ।
కృపాం చకార తత్రైవ స్వాంతర్ధిమగమత్స్వయం ॥ 27 ॥

యస్య శ్రవణమాత్రేణాశ్రుతమేవ శ్రుతం భవేత్ ।
అమతం చ మతం జ్ఞాతమవిజ్ఞాతం చ శాకల ॥ 28 ॥

ఏకేనైవ తు పిండేన మృత్తికాయాశ్చ గౌతమ ।
విజ్ఞాతం మృణ్మయం సర్వం మృదభిన్నం హి కాయకం ॥ 29 ॥

ఏకేన లోహమణినా సర్వం లోహమయం యథా ।
విజ్ఞాతం స్యాదథైకేన నఖానాం కృంతనేన చ ॥ 30 ॥

సర్వం కార్ష్ణాయసం జ్ఞాతం తదభిన్నం స్వభావతః ।
కారణాభిన్నరూపేణ కార్యం కారణమేవ హి ॥ 31 ॥

See Also  Sri Yugal Kishor Ashtakam In Telugu

తద్రూపేణ సదా సత్యం భేదేనోక్తిర్మృషా ఖలు ।
తచ్చ కారణమేకం హి న భిన్నం నోభయాత్మకం ॥ 32 ॥

భేదః సర్వత్ర మిథ్యైవ ధర్మాదేరనిరూపణాత్ ।
అతశ్చ కారణం నిత్యమేకమేవాద్వయం ఖలు ॥ 33 ॥

అత్ర కారణమద్వైతం శుద్ధచైతన్యమేవ హి ।
అస్మిన్బ్రహ్మపురే వేశ్మ దహరం యదిదం మునే ॥ 34 ॥

పుండరీకం తు తన్మధ్యే ఆకాశో దహరోఽస్తి తత్ ।
స శివః సచ్చిదానందః సోఽన్వేష్టవ్యో ముముక్షిభిః ॥ 35 ॥

అయం హృది స్థితః సాక్షీ సర్వేషామవిశేషతః ।
తేనాయం హృదయం ప్రోక్తః శివః సంసారమోచకః ॥ 36 ॥

ఇత్యుపనిషత్ ॥

ఓం సహ నావవతు ॥ సహ నౌ భునక్తు ॥ సహ వీర్యం కరవావహై ॥

తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఇతి పంచబ్రహ్మోపనిషత్సమాప్తా ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Pancha Brahma Upanishad in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil