Paramadvaitham In English

॥ Paramadvaita English Lyrics ॥

॥ paramadvaitam ॥
nirvikaraṁ nirakaraṁ nirañjanamanamayam ।
adyantarahitaṁ pūrnaṁ brahmaivahaṁ na samśayaḥ ॥ 1 ॥

niskalaṅkaṁ nirabhasaṁ triparicchēdavarjitam ।
anandamajamavyaktaṁ brahmaivahaṁ na samśayaḥ ॥ 2 ॥

nirviśēsaṁ nirakaraṁ nityamuktamavikriyam ।
prajñanaikarasaṁ satyaṁ brahmaivahaṁ na samśayaḥ ॥ 3 ॥

śuddhaṁ buddhaṁ svatassiddhaṁ paraṁ pratyagakhanditam ।
svaprakaśaṁ parakaśaṁ brahmaivahaṁ na samśayaḥ ॥ 4 ॥

susūksmamastitamatraṁ nirvikalpaṁ mahattamam ।
kēvalaṁ paramadvaitaṁ brahmaivahaṁ na samśayaḥ ॥ 5 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Paramadvaitham in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  1000 Names Of Sri Hanuman In English