Prahlada Krutha Narasimha Stotram In Telugu

॥ Prahlada Krutha Narasimha Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం) ॥
[** అధిక శ్లోకాః –
నారద ఉవాచ –
ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః ।
నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ ॥

సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ ।
అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా ॥

ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే ।
తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ ॥

తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః ।
ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః ॥

స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం
విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః ।
ఉత్థాప్య తచ్ఛీర్ష్యణ్యదధాత్కరామ్బుజం
కాలాహివిత్రస్తధియాం కృతాభయమ్ ॥

సతత్కరస్పర్శధుతాఖిలాశుభ-
స్సపద్యభివ్యక్తపరాత్మదర్శనః ।
తత్పాదపద్మం హృదినిర్వృతోదధౌ
హృష్యత్తనుః క్లిన్న హృదశ్రులోచనః ॥

అస్తౌషీద్ధరిమేకాగ్రమనసాసుసమాహితః ।
ప్రేమగద్గదయా వాచాతన్న్యస్తహృదయేక్షణః ॥
**]

ప్రహ్లాద ఉవాచ –
బ్రహ్మాదయస్సురగణా మునయోఽథ సిద్ధా-
స్సత్త్వైకతానమతయో వచసాం ప్రవాహైః ।
నారాధనం పురుగణైరధునాపి పూర్ణాః
కిం తోష్టుమర్హతి స మే హరిరుగ్రతేజాః ॥ ౧ ॥

మన్యే ధనాభిజనరూపతపశ్శ్రుతౌజ-
స్తేజః ప్రభావబలపౌరుషబుద్ధియోగాః ।
నారాధనాయ హి భవన్తి పరస్య పుంసో
భక్త్యా తుతోష భగవాన్గజయూథపాయ ॥ ౨ ॥

విప్రాద్ద్విషడ్గుణయుతాదరవిన్దనాభ-
పాదారవిన్దవిముఖాచ్ఛ్వపచం వరిష్ఠమ్ ।
మన్యే తదర్పితమనోవచనేహితార్థ
ప్రాణః పునాతి స కులం స తు భూరిమానః ॥ ౩ ॥

నైవాత్మనః ప్రభురయం నిజలాభపూర్ణో
మానం జనాదవిదుషః కరుణో వృణీతే ।
యద్యజ్జనో భగవతే విదధీత మానం
తత్త్వాత్మనే ప్రతిముఖస్య యథా ముఖశ్రీః ॥ ౪ ॥

తస్మాదహం విగతవిక్లబ ఈశ్వరస్య
సర్వాత్మనామపి గృణామి యథా మనీషమ్ ।
నీచోఽజయా గుణవిసర్గమనుప్రవిష్టః
పూయేత యేన హి పుమాననువర్ణితేన ॥ ౫ ॥

సర్వే హ్యమీ విధికరాస్తవ సత్త్వధామ్నో
బ్రహ్మాదయో వయమివేశ న చోద్విజన్తః ।
క్షేమాయ భూతయ ఉతాత్మసుఖాయ చాస్య
విక్రీడితం భగవతో రుచిరావతారైః ॥ ౬ ॥

తద్యచ్ఛ మన్యుమసురశ్చ హతస్త్వయాఽద్య
మోదేత సాధురపి వృశ్చికసర్పహత్యా ।
లోకాశ్చ నిర్వృతిమితాః ప్రతియాన్తు సర్వే
రూపం నృసింహ విభయాయ జనాస్స్మరన్తి ॥ ౭ ॥

నాహం బిభేమ్యజిత తేఽతిభయానకాస్య-
జిహ్వార్కనేత్రభ్రుకుటీరభసోగ్రదంష్ట్రాత్ ।
ఆన్త్రస్రజః క్షతజకేసరశంకుకర్ణ
నిర్హ్రాదభీతదిగిభాదరిభిన్నఖాగ్రాత్ ॥ ౮ ॥

త్రస్తోఽస్మ్యహం కృపణవత్సల దుస్సహోగ్ర-
సంసారచక్రకదనాద్గ్రసతాం ప్రణీతః ।
బద్ధస్స్వకర్మభిరుశత్తమ తేఽఙ్ఘ్రిమూలం
ప్రీతోఽపవర్గశరణం హ్వయసే కదా ను ॥ ౯ ॥

See Also  Sri Sainatha Ashtakam In Telugu – Shirdi Sai Ashtaka

యస్మాత్ప్రియాప్రియవియోగసయోగజన్మ
శోకాగ్నినా సకలయోనిషు దహ్యమానః ।
దుఃఖౌషధం తదపి దుఃఖమతద్ధియాఽహం
భూమన్భ్రమామి దిశ మే తవ దాస్యయోగమ్ ॥ ౧౦ ॥

సోఽహం ప్రియస్య సుహృదః పరదేవతాయా
లీలాకథాస్తవ నృసింహ విరిఞ్చిగీతాః ।
అఞ్జస్తితర్మ్యనుగృణన్గుణవిప్రయుక్తో
దుర్గాణి తే పదయుగాలయహంససంగః ॥ ౧౧ ॥

బాలస్య నేహ శరణం పితరౌ నృసింహ
నార్తస్య చాగదముదన్వతి మజ్జతో నౌః ।
తప్తస్య తత్ప్రతివిధిర్య ఇహాఞ్జసేష్ట-
స్తావత్ప్రభో తనుభృతాం త్వదుపేక్షితానామ్ ॥ ౧౨ ॥

యస్మిన్యతో యర్హి యేన చ యస్య యస్మా-
దస్మై యథాఽయముత యస్త్వపరః పరో వా ।
భావః కరోతి వికరోతి పృథక్స్వభావ-
స్సఞ్చోదితస్తదఖిలం భవతస్స్వరూపమ్ ॥ ౧౩ ॥

మాయా మనుస్సృజతి కర్మమయం బలీయః
కాలేన చోదితగుణానుమతేన పుంసః ।
ఛన్దోమయం యదజయాఽర్పితషోడశారం
సంసారచక్రమజ కోఽతితరేత్త్వదన్యః ॥ ౧౪ ॥

స త్వం హి నిత్యవిజితాత్మగుణస్స్వధామ్నా
కాలో వశీకృతవిసృజ్య విసర్గశక్తిః ।
చక్రే విసృష్టమజయేశ్వర షోడశారే
నిష్పీడ్యమానమపకర్ష విభో ప్రపన్నమ్ ॥ ౧౫ ॥

దృష్టా మయా దివి విభోఽఖిలధిష్ణ్యపానా-
మాయుశ్శ్రియో విభవ ఇచ్ఛతియాన్జనోఽయమ్ ।
యేఽస్మత్పితుః కుపితహాసవిజృమ్భితభ్రూ-
విస్ఫూర్జితేన లులితాస్స తు తే నిరస్తః ॥ ౧౬ ॥

తస్మాదమూస్తనుభృతామహమాశిషోఽజ్ఞ
ఆయుశ్శ్రియం విభవమైన్ద్రియ మావిరిఞ్చాత్ ।
నేచ్ఛామి తే విలులితానురువిక్రమేణ
కాలాత్మనోపనయ మాం నిజభృత్యపార్శ్వమ్ ॥ ౧౭ ॥

కుత్రాశిషశ్శ్రుతిసుఖా మృగతృష్ణరూపాః
క్వేదం కళేబరమశేషరుజాం విరోహః ।
నిర్విద్యతే న తు జనో యదపీతి విద్వాన్
కామానలం మధులవైశ్శమయన్ దురాపైః ॥ ౧౮ ॥

క్వాహం రజఃప్రభవ ఈశ తమోఽధికేఽస్మిన్
జాతస్సురేతరకులే క్వ తవానుకమ్పా ।
న బ్రహ్మణో న తు భవస్య న వై రమాయా
యన్మేఽర్పితశ్శిరసి పద్మకరః ప్రసాదః ॥ ౧౯ ॥

నైషా పరావరమతిర్భవతో ననుస్యా-
జ్జన్తోర్యథాఽఽత్మసుహృదో జగతస్తథాఽపి ।
సంసేవయా సురతరోరివ తే ప్రసాద-
స్సేవానురూపముదయో న పరావరత్వమ్ ॥ ౨౦ ॥

ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహికూపే
కామాభికామమను యః ప్రపతన్ప్రసఙ్గాత్ ।
కృత్వాఽఽత్మసాత్సురర్షిణా భగవన్ గృహీత-
స్సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్యసేవామ్ ॥ ౨౧ ॥

మత్ప్రాణరక్షణమనన్త పితుర్వధం చ
మన్యే స్వభృత్యఋషివాక్యమృతం విధాతుమ్ ।
ఖడ్గం ప్రగృహ్య యదవోచదసద్విధిత్సు-
స్త్వామీశ్వరో మదపరోఽవతు కం హరామి ॥ ౨౨ ॥

See Also  Sri Nrisimha Ashtakam 3 In English

ఏకస్త్వమేవ జగదేతదముష్య యత్త్వ-
మాద్యన్తయోః పృథగవస్యసి మధ్యతశ్చ ।
సృష్ట్వా గుణవ్యతికరం నిజమాయయేదం
నానేవ తైరవసితస్తదనుప్రవిష్టః ॥ ౨౩ ॥

త్వం వా ఇదం సదసదీశ భవాంస్తతోఽన్యో
మాయా యదాత్మపరబుద్ధిరియం హ్యపార్థా ।
యద్యస్య జన్మ నిధనం స్థితిరీక్షణం చ
తద్వై తదేవ వసుకాలవదుష్టితర్వోః ॥ ౨౪ ॥

న్యస్యేదమాత్మని జగద్విలయామ్బుమధ్యే
శేషేస్వతో నిజసుఖానుభవో నిరీహః ।
యోగేన మీలితదృగాత్మనివీతనిద్ర-
స్తుర్యే స్థతో న తు తమో న గుణాంశ్చ యుఙ్క్షే ॥ ౨౫ ॥

తస్యైవ తే వపురిదం నిజకాలశక్త్యా
సఞ్చోదితప్రకృతిధర్మిణ ఆత్మగూఢమ్ ।
అమ్భస్యనన్తశయనాద్విరమత్సమాధే-
ర్నాభేరభూత్స్వకణికాద్వటవన్మహాబ్జమ్ ॥ ౨౬ ॥

తత్సమ్భవః కవిరతోఽన్యదపశ్యమాన-
స్త్వాం బీజమాత్మని తతం స్వబహిర్విచిన్త్య ।
నావిన్దదబ్దశతమప్సు నిమజ్జమానో
జాతేఙ్కురే కథమహోముపలభేత బీజమ్ ॥ ౨౭ ॥

స త్వాత్మయోనిరతివిస్మిత ఆశ్రితోఽబ్జం
కాలేన తీవ్రతపసా పరిశుద్ధభావః ।
త్వామాత్మనీశ భువి గన్ధమివాతిసూక్ష్మం
భూతేన్ద్రియాశయమయం వితతం దదర్శ ॥ ౨౮ ॥

ఏవం సహస్రవదనాఙ్ఘ్రిశిరః కరోరు-
నాసాస్యకర్ణనయనాభరణాయుధాఢ్యమ్ ।
మాయామయం సదుపలక్షితసన్నవేశం
దృష్ట్వా మహాపురుషమాప ముదం విరిఞ్చః ॥ ౨౯ ॥

తస్మై భవాన్హయశిరస్తనుతాం చ బిభ్ర-
ద్వేదద్రుహావతిబలౌ మధుకైటభాఖ్యౌ ।
హత్వాఽఽనయచ్ఛ్రుతిగణాంస్తు రజస్తమశ్చ
సత్త్వం తవ ప్రియతమాం తనుమామనన్తి ॥ ౩౦ ॥

ఇత్థం నృతిర్యగృషిదేవఝషావతారై-
ర్లోకాన్ విభావయసి హంసి జగత్ప్రతీపాన్ ।
ధర్మం మహాపురుష పాసి యుగానువృత్తం
ఛన్నః కలౌ యదభవస్త్రియుగోసి స త్వమ్ ॥ ౩౧ ॥

నైతన్మనస్తవ కథాసు వికుణ్ఠనాథ
సమ్ప్రీయతే దురితదుష్టమసాధు తీవ్రమ్ ।
కామాతురం హర్షశోకభయేషణార్తం
తస్మిన్కథం తవ గతిం ప్రమృశామి లీనః ॥ ౩౨ ॥

జిహ్వైకతోఽచ్యుత వికర్షతి మావితృప్తా
శిశ్నోఽన్యతస్త్వగుదరం శ్రవణం కుతశ్చిత్ ।
ఘ్రాణోఽన్యతశ్చపలదృక్క్వ చ కర్మశక్తి-
ర్బహ్వ్యస్సపత్న్య ఇవ గేహపతిం లునన్తి ॥ ౩౩ ॥

ఏవం స్వకర్మపతితం భవవైతరణ్యా-
మన్యోన్యజన్మమరణాశనభీతభీతమ్ ।
పశ్యన్జనం స్వపరవిగ్రహవైరమైత్రం
హన్తేతి పారచర పిపృహి మూఢమద్య ॥ ౩౪ ॥

కో న్వత్ర తేఽఖిలగురో భగవన్ప్రయాస
ఉత్తారణేఽస్య భవసమ్భవలోపహేతోః ।
మూఢేషు వై మహదనుగ్రహ ఆర్తబన్ధో
కిం తేన తే ప్రియజనాననుసేవతాం నః ॥ ౩౫ ॥

నైవోద్విజే పరమ హే భవవైతరణ్యా-
స్త్వద్వీర్యగాయనమహామృతమగ్నచిత్తః ।
శోచే తతో విముఖచేతస ఇన్ద్రియార్థ-
మాయాసుఖాయ భరముద్వహతో విమూఢాన్ ॥ ౩౬ ॥

See Also  Sri Brihaspathi Stotram In Telugu

ప్రాయేణ దేవ మునయస్త్వవిముక్తికామా
మౌనం చరన్తి విజనే పరమార్థనిష్ఠాః ।
నైనాన్విహాయ కృపణాన్విముముక్ష ఏకో
నాన్యం త్వదన్యశరణం భ్రమతోఽనుపశ్యే ॥ ౩౭ ॥

యన్మైథునాది గృహమేధిసుఖం హి తుచ్ఛం
కణ్డూయనేన కరయోరివ దుఃఖదుఃఖమ్ ।
తృప్యన్తి నేహ కృపణా బహుదుఃఖభాజః
కణ్డూతివన్మనసిజం విషహేత ధీరః ॥ ౩౮ ॥

మౌనవ్రతశ్రుతతపోఽధ్యయన స్వధర్మ-
వ్యాఖ్యారహోజపసమాధయ ఆపవర్గ్యాః ।
ప్రాయః పరం పురుష తే త్వజితేన్ద్రియాణాం
వార్తా భవన్త్యుత న వాఽత్ర తు దామ్భికానామ్ ॥ ౩౯ ॥

రూపే ఇమే సదసతీ తవ వేదదృష్టే
బీజాఙ్కురావివ న చాన్యదరూపకస్య ।
యుక్తాస్సమక్షముభయత్ర విచక్షతే త్వాం
యోగేన వహ్నిమివ దారుషు నాన్యతస్స్యాత్ ॥ ౪౦ ॥

త్వం వాయురగ్నిరవనిర్వియదమ్బుయాత్రాః
ప్రాణేన్ద్రియాణి హృదయం చిదనుగ్రహశ్చ ।
సర్వం త్వమేవ సగుణో విగుణశ్చ భూమ-
న్నాన్యత్త్వదస్త్యపి మనోవచసా నిరుక్తమ్ ॥ ౪౧ ॥

నైతే గుణానుగుణినో మహదాదయో యే
సర్వే మనఃప్రభృతయస్సహదేవమర్త్యాః ।
ఆద్యన్తవన్త ఉరుగాయ విదన్తి హి త్వా-
మేవం విమృశ్య మునయో విరమన్తి శబ్దాత్ ॥ ౪౨ ॥

తత్తేమహత్తమ నమస్స్తుతికర్మపూజాః
కర్మ స్మృతిశ్చరణయోశ్శ్రవణం కథాయామ్ ।
సంసేవయా త్వయి వినేతి షడఙ్గయా కిం
భక్తిం జనః పరమహంసగతౌ లభేత ॥ ౪౩ ॥

[** అధిక శ్లోకాః –
నారద ఉవాచ –
ఏతావద్వర్ణితగుణో భక్త్యా భక్తేన నిర్గుణః ।
ప్రహ్లాదం ప్రణతం ప్రీతో యతమన్యురభాషత ॥

శ్రీభగవానువాచ –
ప్రహ్లాద భద్ర భద్రం తే ప్రీతోఽహం తేఽసురోత్తమ ।
వరం వృణీష్వాభిమతం కామపూరోఽస్మ్యహం నృణామ్ ॥

మామప్రీణత ఆయుష్మన్ దర్శనం దుర్లభం హి మే ।
దృష్ట్వా మాం న పునర్జన్తురాత్మానం తప్తుమర్హతి ॥

ప్రీణన్తి హ్యథ మాం ధీరాస్సర్వభావేన సాధవః ।
శ్రేయస్కామా మహాభాగాస్సర్వాసామాశిషాం పతిమ్ ॥

శ్రీ నారద ఉవాచ –
ఏవం ప్రలోభ్యమానోఽపి వరైర్లోకప్రలోభనైః ।
ఏకాన్తిత్వాద్భగవతి నైచ్ఛత్తానసురోత్తమః ॥
**]

ఇతి ప్రహ్లాదకృత శ్రీనృసింహస్తుతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil