Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka In Telugu

॥ Abhilasha Ashtaka Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ సన్తతి ప్రదమ్ అభిలాష అష్టక స్తోత్రమ్ ॥
ఏకం బ్రహ్మైవాద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కిఞ్చిత్ ।
ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోఽవతస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశమ్ ॥ ౧ ॥

ఏకః కర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానారూపేష్వేకరూపోఽప్యరూపః ।
యద్వత్ప్రత్యక్పూర్ణ ఏకోఽప్యనేకస్తస్మాన్నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే ॥ ౨ ॥

రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ రౌప్యం పయః పూరస్తన్మృగాఖ్యే మరీచౌ ।
యద్వత్తద్వద్విష్వగేవ ప్రపఞ్చో యస్మిన్ జ్ఞాతే తం ప్రపద్యే మహేశమ్ ॥ ౩ ॥

తోయే శైత్యం దాహకత్వం చ వహ్నౌ తాపో భానౌ శీతభానౌ ప్రసాదః ।
పుష్పే గన్ధో దుగ్ధమధ్యే చ సర్పిర్యత్తచ్ఛంభో త్వం తతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౪ ॥

శబ్దం గృహ్ణాస్యశ్రవాస్త్వం హి జిఘ్రేరఘ్రాణస్త్వం వ్యఙ్ఘ్రిరాయాసి దూరాత్ ।
వ్యక్షః పశ్యేస్త్వం రసజ్ఞోఽన్యజిహ్వః కస్త్వాం సమ్యగ్వేత్త్యతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౫ ॥

నో వేదస్త్వామీశ సాక్షాద్వివేద నో వా విష్ణుర్నో విధాతాఽఖిలస్య ॥
నో యోగీన్ద్రా నేన్ద్రముఖ్యాశ్చ దేవా భక్తో వేద త్వామతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౬ ॥

నో తే గోత్రం నేశ జన్మాపి నాఖ్యా నో త్వా రూపం నైవ శీలం న దేశః ।
ఇత్థంభూతోఽపీశ్వరస్త్వం త్రిలోక్యా సర్వాన్కామాన్ పూరయేస్తద్భజే త్వామ్ ॥ ౭ ॥

త్వత్తః సర్వం త్వం హి సర్వం స్మరారే త్వం గౌరీశస్త్వం చ నగ్నోఽతిశాన్తః।
త్వం వై శుద్ధస్త్వం యువా త్వం చ బాలస్తత్వం యత్కిం నాస్త్యతస్త్వాం నతోఽస్మి ।౮ ॥

See Also  Dvadasha Jyotirlinga Smaranam In Bengali

స్తుత్వేతి విప్రో నిపపాత భూమౌ స దణ్డవద్యావదతీవ హృష్టః ।
తావత్స తాలోఽఖిలవృద్ధవృద్ధః ప్రోవాచ భూదేవ వరం వృణీహి ॥ ౯ ॥

తత ఉత్థాయ హృష్టాత్మా మునిర్విశ్వానరః కృతీ ।
ప్రత్యబ్రవీత్కిమజ్ఞాతం సర్వజ్ఞస్య తవ ప్రభో ॥ ౧౦ ॥

సర్వాన్తరాత్మా భగవాన్ సర్వః సర్వప్రదో భగవాన్ ।
యాచ్ఞాం ప్రతి నియుఙ్క్తే మాం కిమీశో దైన్యకారిణీమ్ ॥ ౧౧ ॥

ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్య దేవో విశ్వానరస్య హ ।
శుచేః శుచివ్రతస్యాథ శుచి స్మిత్వాఽబ్రవీచ్ఛిశుః ॥ ౧౨ ॥

బాల ఉవాచ ॥

త్వయా శుచే శుచిష్మత్యాం యోఽభిలాషః కృతో హృది ।
అచిరేణైవ కాలేన స భవిష్యత్యసంశయమ్ ॥ ౧౩ ॥

తవ పుత్రత్వమేష్యామి శుచిష్మత్యాం మహామతే ।
ఖ్యాతో గృహపతిర్నామ్నా శుచిః సర్వామరప్రియః ॥ ౧౪ ॥

అభిలాషాష్టకం పుణ్యం స్తోత్రమేతన్మయేరితమ్ ।
అబ్దం త్రికాలపఠనాత్కామదం శివసన్నిధౌ ॥ ౧౫ ॥

ఏతత్స్తోత్రస్య పఠనం పుత్రపౌత్రధనప్రదమ్ ।
సర్వశాన్తికరం వాపి సర్వాపత్త్యరినాశనమ్ ॥ ౧౬ ॥

స్వర్గాపవర్గసంపత్తికారకం నాత్ర సంశయః ।
ప్రాతరుత్థాయ సుస్నాతో లిఙ్గమభ్యర్చ్య శాంభవమ్ ॥ ౧౭ ॥

వర్షం జపన్నిదం స్తోత్రమపుత్రః పుత్రవాన్ భవేత్ ।
వైశాఖే కార్తికే మాఘే విశేషనియమైర్యుతః ॥ ౧౮ ॥

యః పఠేత్ స్నానసమయే స లభేత్సకలం ఫలమ్ ।
కార్తికస్య తు మాసస్య ప్రసాదాదహమవ్యయః ॥ ౧౯ ॥

తవ పుత్రత్వమేశ్ఃయామి యాస్త్వన్యస్తత్పఠిష్యతి ।
అభిలాషాష్టకమిదం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥ ౨౦ ॥

See Also  Charanamulane » Sri Ramadasu Movie Song In Telugu

గోపనీయం ప్రయత్నేన మహావన్ధ్యాప్రసూతికృత్ ।
స్త్రియా వా పురుషేణాపి నియమాల్లిఙ్గసన్నిధౌ ॥ ౨౧ ॥

అబ్దం జప్తమిదం స్తోత్రం పుత్రదం నాత్ర సంశయః ।
ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే బాలః సోఽపి విప్రో గృహం యయౌ ॥ ౨౨ ॥

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే కాశీఖణ్డే సన్తతిప్రదమభిలాషాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram in SanskritEnglishMarathiBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Telugu । Tamil