Saravanabhava Mantrakshara Shatkam In Kannada

॥ Saravanabhava Mantrakshara Shatkam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶರವಣಭವ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಷಟ್ಕಂ ॥
ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೋದ್ಭವಾಯ
ಶಕ್ರಾರ್ಚಿತಾಯಾಥ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ ।
ಶಮಾಯ ಶಂಭುಪ್ರಣವಾರ್ಥದಾಯ
ಶಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೧ ॥

ರಣನ್ಮಣಿಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಮೇಖಲಾಯ
ರಮಾಸನಾಥಪ್ರಣವಾರ್ಥದಾಯ ।
ರತೀಶಪೂಜ್ಯಾಯ ರವಿಪ್ರಭಾಯ
ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೨ ॥

ವರಾಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮರಕ್ಷಕಾಯ
ವರತ್ರಿಶೂಲಾಭಯಮಂಡಿತಾಯ ।
ವಲಾರಿಕನ್ಯಾಸುಕೃತಾಲಯಾಯ
ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೩ ॥

ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯೇಶ್ವರತತ್ತ್ವದಾಯ
ನಗಾಧಿರೂಢಾಯ ನಗಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ನಗಾಸುರಘ್ನಾಯ ನಗಾಲಯಾಯ
ನಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೪ ॥

ಭವಾಯ ಭರ್ಗಾಯ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ
ಭಸ್ಮಾಯಮಾನಾದ್ಭುತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಾಮಪ್ರದಕಲ್ಪಕಾಯ
ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೫ ॥

ವಲ್ಲೀವಲಾರಾತಿಸುತಾರ್ಚಿತಾಯ
ವರಾಂಗರಾಗಾಂಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ವಲ್ಲೀಕರಾಂಭೋರುಹಮರ್ದಿತಾಯ
ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಗುಹಾಯ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶರವಣಭವಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಷಟ್ಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Saravanabhava Mantrakshara Shatkamin Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  108 Names Of Devi Vaibhavashcharya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada