Shiva Stuti Narayana Pandita Krita In Telugu

॥ Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీశివస్తుతీ నారాయణపండితకృత ॥
శివాయ నమః ॥

శివస్తుతిః ।
(శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా)

స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ ।
తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమత్కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ ॥ ౧ ॥

త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ ।
స్వభక్తిలతయా వశీకృతవతీ సతీయం సతీ స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో ॥ ౨ ॥

మహేశ మహితోఽసి తత్పురుషపూరుషాగ్ర్యో భవానఘోరరిపుఘోర తేఽనవమ వామదేవాఞ్జలిః ।
నమః సపదిజాత తే త్వమితి పఞ్చరూపోచితప్రపఞ్చచయపఞ్చవృన్మమ మనస్తమస్తాడయ ॥ ౩ ॥

రసాఘనరసానలానిలవియద్వివస్వద్విధుప్రయష్టృషు నివిష్టమిత్యజ భజామి మూర్త్యష్టకమ్ ।
ప్రశాన్తముత భీషణం భువనమోహనం చేత్యహో వపూంషి గుణభూషితేఽహమహమాత్మమోహమ్భిదే ॥ ౪ ॥

విముక్తిపరమాధ్వనాం తవ షడధ్వనామాస్పదం పదం నిగమవేదినో జగతి వామదేవాదయః ।
కథఞ్చిదుపశిక్షితా భగవతైవ సంవిద్రతే వయం తు విరలాన్తరాః కథముమేశ తన్మన్మహే ॥ ౫ ॥

కఠోరితకుఠారయా లలితశూలయా వాహయా రణడ్డమరుణా స్ఫుద్ధరిణయా సఖట్వాఙ్గయా ।
చలాభిరచలాభిరప్యగణితాభిరున్నత్యతశ్చతుర్దశ జగన్తి తే జయ జయేత్యయుర్విస్మయమ్ ॥ ౬ ॥

పురా త్రిపురరన్ధనం వివిధదైత్యవిధ్వంసనం పరాక్రమపరంపరా అపి పరా న తే విస్మయః ।
అమర్షిబలహర్షితక్షుభితవృత్తనేత్రోజ్జ్వలజ్జ్వలనహేలయా శలభితం హి లోకత్రయమ్ ॥ ౭ ॥

సహస్రనయనో గుహః సహసహస్రరశ్మిర్విధుర్బృహస్పతిరుతాప్పతిః ససురసిద్ధవిద్యాధరాః ।
భవత్పదపరాయణాః శ్రియమిమాం యయుః ప్రార్థితాం భవాన్ సురతరుర్భృశం శివ శివ శివావల్లభ ॥ ౮ ॥

See Also  1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Telugu

తవ ప్రియతమాదతిప్రియతమ సదైవాన్తరం పయస్యుపహితం ఘృతం స్వయమివ శ్రియో వల్లభమ్ ।
విబుధ్య లఘుబుద్ధయః స్వపరపక్షలక్ష్యాయితం పఠన్తి హి లుఠన్తి తే శఠహృదః శుచా శుణ్ఠితాః ॥ ౯ ॥

నివాసనిలయా చితా తవ శిరస్తతేర్మాలికా కపాలమపి తే కరే త్వమశివోఽస్యనన్తర్ధియామ్ ।
తథాపి భవతః పదం శివశివేత్యదో జల్పతామకిఞ్చన న కిఞ్చన వృజినమస్తి భస్మీభవేత్ ॥ ౧౦ ॥

త్వమేవ కిల కామధుక్ సకలకామమాపూరయన్ సదా త్రినయనో భవాన్ వహతి చార్చి నేత్రోద్భవమ్ ।
విషం విషధరాన్దధత్పిబసి తేన చానన్దవాన్విరుద్ధచరితోచితా జగదధీశ తే భిక్షుతా ॥ ౧౧ ॥

నమః శివశివాశివాశివార్థకౄన్తాశివం నమో హరహరాహరాహర హరాన్తరీం మే ద్రుశమ్ ।
నమో భవ భవాభవప్రభవభూతయే మే భవాన్నమో మృడ నమో నమో నమ ఉమేశ తుభ్యం నమః ॥ ౧౨ ॥

సతాం శ్రవణపద్ధతిం సరతు సన్నతోక్తేత్యసౌ శివస్య కరుణఙ్కురాత్ప్రతికృతాత్సదా సోచితా ।
ఇతి ప్రథితమానసో వ్యధిత నామ నారాయణః శివస్తుతిమిమాం శివం లికుచిసూరిసూనుః సుధీః ॥ ౧౩ ॥

ఇతి శ్రీమల్లికుచిసూరిసూనునారయణపణ్డితాచార్యవిరచితా శివస్తుతిః సంపూర్ణా ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita in SanskritEnglishMarathiBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil