Shodasa Kalanidhiki In Sanskrit

॥ Shodasa Kalanidhiki Sanskrit Lyrics ॥

षोडसकलानिधिकि षोडशोपचारमुलु
जाडतोड निच्चलुनु समर्पयामि ॥

अलरु विश्वात्मकुन कावाहन मिदे सर्व
निलयुन कासनमु नेम्मिनिदे ।
अलगङ्गा जनकुन कर्घ्यपाद्याचमनालु
जलधि शायिकिनि मज्जनमिदे ॥

वरपीताम्बरुनकु वस्त्रालङ्कारमिदे
सरि श्रीमन्तुनकु भूषणमु लिवे ।
धरणीधरुनकु गन्धपुष्प धूपमुलु
तिरमिदे कोटिसूर्यतेजुनकु दीपमु ॥

अमृतमथनुनकु नदिवो नैवेद्यमु
गमि(रवि)जन्द्रुनेत्रुनकु कप्पुरविडेमु ।
अमरिन श्रीवेङ्कटाद्रि मीदि देवुनिकि
तमितो प्रदक्षिणालु दण्डमुलु निविगो ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Shodasa Kalanidhiki Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil