Shri Dandayudhapani Swamy Ashtakam In Kannada

॥ Shri Dandayudhapani Swamy Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಂ ॥
ಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಶಿವಶಕ್ತಿನಾಮಕಗಿರಿದ್ವಂದ್ವೇ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರೇ-
-ಣಾನೀತೇ ಫಳಿನೀಸ್ಥಲಾಂತರಗತೇ ಕೌಮಾರವೇಷೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಆವಿರ್ಭೂಯ ಘಟೋದ್ಭವಾಯ ಮುನಯೇ ಭೂಯೋ ವರಾನ್ ಪ್ರಾದಿಶತ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಪುಷ್ಯರಥೋತ್ಸವೇಽನ್ನಮಧುದುಗ್ಧಾದ್ಯೈಃ ಪದಾರ್ಥೋತ್ತಮೈಃ
ನಾನಾದೇಶಸಮಾಗತೈರಗಣಿತೈರ್ಯಃ ಕಾವಡೀಸಂಭೃತೈಃ ।
ಭಕ್ತೌಘೈರಭಿಷೇಚಿತೋ ಬಹುವರಾಂಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದಾತ್ಯಾದರಾತ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ನಾನಾದಿಗ್ಭ್ಯ ಉಪಾಗತಾ ನಿಜಮಹಾವೇಶಾನ್ವಿತಾಃ ಸುಂದರೀಃ
ತಾಸಾಮೇತ್ಯ ನಿಶಾಸು ಯಃ ಸುಮಶರಾನಂದಾನುಭೂತಿಚ್ಛಲಾತ್ ।
ಗೋಪೀನಾಂ ಯದುನಾಥವನ್ನಿಜಪರಾನಂದಂ ತನೋತಿ ಸ್ಫುಟಂ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ದುಷ್ಟಾನಾಮಿಹ ಭೂತಭಾವಿಭವತಾಂ ದುರ್ಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣಾಂ
ಕಷ್ಟಾಹಂಕೃತಿಜನ್ಯಕಿಲ್ಬಿಷವಶಾಚ್ಛಿಷ್ಟಪ್ರವಿಧ್ವಂಸಿನಾಮ್ ।
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ನಿಜಪಾಣಿನೋದ್ವಹತಿ ಯೋ ದಂಡಾಭಿಧಾನಾಯುಧಂ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಪೂರ್ವಂ ತಾರಕಸಂಜ್ಞಕಂ ದಿತಿಸುತಂ ಯಃ ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರಂ
ಸಿಂಹಾಸ್ಯಂ ಚ ನಿಹತ್ಯ ವಾಸವಮುಖಾನ್ ದೇವಾನ್ ಜುಗೋಪಾಖಿಲಾನ್ ।
ಶ್ರೀವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಿತಶ್ಚ ನಿಸ್ತುಲಯಶಾಃ ಶ್ರೀದೇವಸೇನ್ಯಾ ಯುತಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಯಸ್ಯಾಂಗಸ್ಥಿತರೋಮಕೂಪನಿಕರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಚ್ಛಟಾಃ
ಸೌಧಾಗ್ರಸ್ಥಗವಾಕ್ಷರಂಧ್ರವಿಚರತ್ಪೀಲೂಪಮಾ ಏವ ತಾಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಯಮಿದೃಗ್ಭಿರಾತ್ಮನಿ ತಥಾಭೂತಸ್ವವಿಶ್ವಾಕೃತಿಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖೈಶ್ಚ ಪಂಚವದನೈಃ ಶಂಭೋಃ ಸಹೈಕಂ ಮುಖಂ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಮಿಲಿತಂ ವಿಭಾತಿ ಸತತಂ ಯದ್ವಕ್ತ್ರಷಟ್ಕಾತ್ಮನಾ ।
ತತ್ತಾದೃಕ್ ಚ್ಛಿವಶಕ್ತ್ಯಭೇದವಿಷಯವ್ಯಕ್ತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ವಹನ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಮದ್ವಯಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತವಾಕ್ಯೋದಿತಂ
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ತದೇವ ಯಸ್ಯ ಚ ವಿಭೋರ್ಮೂರ್ತೇಃ ಸ್ವರೂಪಂ ವಿದುಃ ।
ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ವಿಮಲಾಶಯಾ ಹೃದಿ ನಿಜಾನಂದಾನುಭೂತ್ಯುನ್ನತಾಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ ॥ ೮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shirdi Sainatha Stotram 2 In Kannada

ಇದಂ ಶ್ರೀಫಳಿನೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಸ್ತವಮ್ ।
ಪಠತಾಮಾಶು ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ನಿಖಿಲಾಶ್ಚ ಮನೋರಥಾಃ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Sri Dandayudhapani Ashtakam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil