Shri Karthikeya Ashtakam In Kannada

॥ Shri Karthikeya Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಬೃಂದಾರಕಬೃಂದವಂದ್ಯ-
-ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ |
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ ॥ ೧ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ |
ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ ॥ ೨ ॥

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ॥ ೩ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಂಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ॥ ೪ ॥

ತಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ |
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ॥ ೫ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದಂತಪಂಕ್ತಯೇ |
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಷಾ-
-ಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ ॥ ೬ ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ॥ ೭ ॥

ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ
ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ |
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ
ಶೈವೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ |

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Karthikeya Ashtakam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil