Shri Kumara Stuti In Kannada » Deva Krutam

॥ Shri Kumara Stuti (Deva Krutam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವ ಕೃತಂ) ॥
ದೇವಾ ಊಚುಃ ।
ನಮಃ ಕಳ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ।
ವಿಶ್ವಬಂಧೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ ॥ ೨ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದಾನವವರ್ಯಹಂತ್ರೇ
ಬಾಣಾಸುರಪ್ರಾಣಹರಾಯ ದೇವ ।
ಪ್ರಲಂಬನಾಶಾಯ ಪವಿತ್ರರೂಪಿಣೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರತಾತ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ತ್ವಮೇವ ಕರ್ತಾ ಜಗತಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ
ತ್ವಮೇವ ಹರ್ತಾ ಶುಚಿಜ ಪ್ರಸೀದ ।
ಪ್ರಪಂಚಭೂತಸ್ತವ ಲೋಕಬಿಂಬಃ
ಪ್ರಸೀದ ಶಂಭ್ವಾತ್ಮಜ ದೀನಬಂಧೋ ॥ ೪ ॥

ದೇವರಕ್ಷಾಕರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಕ್ಷ ನಃ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇವಪ್ರಾಣಾವನಕರ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಕರ ॥ ೫ ॥

ಹತ್ವಾ ತೇ ತಾರಕಂ ದೈತ್ಯಂ ಪರಿವಾರಯುತಂ ವಿಭೋ ।
ಮೋಚಿತಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾ ವಿಪದ್ಭ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ರುದ್ರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕುಮಾರಖಂಡೇ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ತಾರಕವಧಾನಂತರಂ ದೇವೈಃ ಕೃತ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Kumara Stuti (Deva Krutam) in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil