Shri Shanmukha Bhujanga Stuti In Kannada

॥ Shri Shanmukha Bhujanga Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಹ್ರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರಪೃತನಯಾಽಽಲಿಂಗಿತತನುಃ
ಮಯೂರಾರೂಢೋಽಯಂ ಶಿವವದನಪಂಕೇರುಹರವಿಃ ।
ಷಡಾಸ್ಯೋ ಭಕ್ತಾನಾಮಚಲಹೃದಿವಾಸಂ ಪ್ರತನವೈ
ಇತೀಮಂ ಬುದ್ಧಿಂ ದ್ರಾಗಚಲನಿಲಯಃ ಸಂಜನಯತಿ ॥ ೧ ॥

ಸ್ಮಿತನ್ಯಕ್ಕೃತೇಂದುಪ್ರಭಾಕುಂದಪುಷ್ಪಂ
ಸಿತಾಭ್ರಾಗರುಪ್ರಷ್ಠಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಮ್ ।
ಶ್ರಿತಾಶೇಷಲೋಕೇಷ್ಟದಾನಾಮರದ್ರುಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೨ ॥

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಾವಹಂಭಾವಜಾತಾನ್
ಷಡೂರ್ಮೀರ್ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರೂನ್ನಿಹಂತುಮ್ ।
ನತಾನಾಂ ದಧೇ ಯಸ್ತಮಾಸ್ಯಾಬ್ಜಷಟ್ಕಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೩ ॥

ಅಪರ್ಣಾಖ್ಯವಲ್ಲೀಸಮಾಶ್ಲೇಷಯೋಗಾತ್
ಪುರಾ ಸ್ಥಾಣುತೋ ಯೋಽಜನಿಷ್ಟಾಮರಾರ್ಥಮ್ ।
ವಿಶಾಖಂ ನಗೇ ವಲ್ಲಿಕಾಽಽಲಿಂಗಿತಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೪ ॥

ಗುಕಾರೇಣ ವಾಚ್ಯಂ ತಮೋ ಬಾಹ್ಯಮಂತಃ
ಸ್ವದೇಹಾಭಯಾ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಹಂತಿ ।
ಯ ಏನಂ ಗುಹಂ ವೇದಶೀರ್ಷೈಕಮೇಯಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೫ ॥

ಯತಃ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೋ ಭುವಿ ಖ್ಯಾಪಿತಸ್ತಂ
ಸ್ವನೃತ್ಯೇ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಹೇತುಂ ವಿದಿತ್ವಾ ।
ವಹತ್ಯಾದರಾನ್ಮೇಘನಾದಾನುಲಾಸೀ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೬ ॥

ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿರ್ನೃಣಾಮಾಸ್ತಿಕತ್ವಂ
ದೃಢಂ ಕರ್ತುಮದ್ಯಾಪಿ ಯಃ ಕುಕ್ಕುಟಾದೀನ್ ।
ಭೃಶಂ ಪಾಚಿತಾನ್ ಜೀವಯನ್ರಾಜತೇ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೭ ॥

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲುಪ್ತಾಂ
ಸ್ತುತಿಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯಾದರಾದ್ಯೇ ಪಠಂತಿ ।
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದ್ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್
ಕರೋತ್ಯೇವ ತಾನ್ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸದ್ವಿದಗ್ರ್ಯಾನ್ ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Shanmukha Bhujanga Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil