Shri Shanmukha Shatpadi Stava In Kannada

॥ Shri Shanmukha Shatkam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತವಃ ॥
ಮಯೂರಾಚಲಾಗ್ರೇ ಸದಾರಂ ವಸಂತಂ
ಮುದಾರಂ ದದಾನಂ ನತೇಭ್ಯೋ ವರಾಂಶ್ಚ ।
ದಧಾನಂ ಕರಾಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಚ ಶಕ್ತಿಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೧ ॥

ಗಿರೀಶಾಸ್ಯವಾರಾಶಿಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಂ
ಕುರಂಗಾಂಕಧಿಕ್ಕಾರಿವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಮ್ ।
ಸುರೇಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಚಿತ್ತಪಾಥೋಜಭಾನುಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೨ ॥

ನತಾನಾಂ ಹಿ ರಾಜ್ಞಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ಷಣ್ಣಾಂ
ಕೃಪಾಭಾರತೋ ಯೋ ದ್ರುತಂ ಬೋಧನಾಯ ।
ಷಡಾಸ್ಯಾಂಬುಜಾತಾನ್ಯಗೃಹ್ಣಾತ್ಪರಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೩ ॥

ಪುರಾ ತಾರಕಂ ಯೋ ವಿಜಿತ್ಯಾಜಿಮಧ್ಯೇ
ಸುರಾನ್ದುಃಖಮುಕ್ತಾಂಶ್ಚಕಾರಾಶು ಮೋದಾತ್ ।
ತಮಾನಂದಕಂದಂ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೪ ॥

ಶರಾಣಾಂ ವನೇ ಜಾತಮೇನಂ ಹಿ ಬಾಲಂ
ಯತಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಃ ಪಾಯಯಂತಿ ಸ್ಮ ದುಗ್ಧಮ್ ।
ತತಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ವದಂತೀಹ ಯಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೫ ॥

ಹರಂತಂ ಚ ಬಾಢಂ ತಮೋ ಹಾರ್ದಗಾಢಂ
ಗವಾನಾದ್ಯಯಾ ಚಾತಿಮೋದೇನ ಲೀಢಮ್ ।
ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ಗಾಢೋಪಗೂಢಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೬ ॥

ಇಯಂ ಷಟ್ಪದೀ ಯಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದೇ
ವಿಹಾರಂ ಕರೋತ್ಯಾದರಾನ್ನಿತ್ಯಮೇವ ।
ಷಡಾಸ್ಯಃ ಕೃಪಾತಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ
ವಿತೀರ್ಯಾಶು ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಭಕ್ತಿಂ ದದಾತಿ ॥ ೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತವಃ ।

See Also  Muruganaik Kuppittu Muraiyitta In English

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Shanmukha Shatpadi Stava in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil