Shri Skanda Shatkam In Kannada

॥ Shri Skanda Shatkam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಷಟ್ಕಂ ॥
ಷಣ್ಮುಖಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಂ ಕ್ರೌಂಚಶೈಲವಿಮರ್ದನಮ್ ।
ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ದೇವಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೧ ॥

ತಾರಕಾಸುರಹಂತಾರಂ ಮಯೂರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ ಚ ದೇವೇಶಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೨ ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತನೂದ್ಭವಮ್ ।
ಕಾಮುಕಂ ಕಾಮದಂ ಕಾಂತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕುಮಾರಂ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಮಾನಸಾನಂದಗೋಚರಮ್ ।
ವಲ್ಲೀಕಾಂತಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಳಯಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾರಂ ಆದಿಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೫ ॥

ವಿಶಾಖಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಮ್ ।
ಸದಾಬಲಂ ಜಟಾಧಾರಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನರಃ ।
ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸದ್ಯಶ್ಚಾಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ ೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Shatkam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Sri Tarananda Gurvashtakam In Kannada