Shri Swaminatha Panchakam In Kannada

॥ Shri Swaminatha Panchakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಂ ॥
ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ ।
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಂಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿನ್ನಮಸ್ತೇ
ರೌದ್ರರೋಗಂ ಹರ ತ್ವಂ ಪುರಾರೇರ್ಗುರೋರ್ಮೇ ।
ರಾಕೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ ಭವಂತಂ
ಮಾರರೂಪಂ ಕುಮಾರಂ ಭಜೇ ಕಾಮಪೂರಮ್ ॥ ೧ ॥

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ರೋಗಾದಘೋರಾತ್
ಮಂಗಳಾಪಾಂಗಪಾತೇನ ಭಂಗಾತ್ಸ್ವರಾಣಾಮ್ ।
ಕಾಲಾಚ್ಚ ದುಷ್ಪಾಕಕೂಲಾತ್
ಕಾಲಕಾಲಸ್ಯಸೂನುಂ ಭಜೇ ಕ್ರಾಂತಸಾನುಮ್ ॥ ೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ಗಿರೌ ಯಸ್ಯ ಸೋಪಾನಭೂತಾಃ ।
ಸೈನ್ಯಂ ಸುರಾಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವೇ
ಸಾಮವೇದಾದಿಗೇಯಂ ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕಾಷಾಯ ಸಂವೀತ ಗಾತ್ರಂ
ಕಾಮರೋಗಾದಿ ಸಂಹಾರಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಪಾತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರಂ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಶಂಭುಪುತ್ರಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಶೈಲೇ ವಸಂತಂ
ಸಾಧುಸಂಘಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ ಸದಾ ಸಂಹರಂತಮ್ ।
ಓಂಕಾರತತ್ತ್ವಂ ವದಂತಂ
ಶಂಭುಕರ್ಣೇ ಹಸಂತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಶಿಶುಂ ತಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯೈ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ
ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಾತ್ ಲಭೇತಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮ್ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತರ್ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Swaminatha Panchakam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Kundrathile Kumaranukku Kondattam In Tamil