Shyamala Dandakam In Tamil

॥ Shyamala Dandakam Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்யாமலா தண்டகம் ॥
த்⁴யானம்-
மாணிக்யவீணாமுபலாலயந்தீம் மதா³லஸாம் மஞ்ஜுலவாக்³விலாஸாம் ।
மாஹேந்த்³ரனீலத்³யுதிகோமலாங்கீ³ம் மாதங்க³கன்யாம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥

சதுர்பு⁴ஜே சந்த்³ரகலாவதம்ஸே குசோன்னதே குங்குமராக³ஶோணே ।
புண்ட்³ரேக்ஷுபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணஹஸ்தே நமஸ்தே ஜக³தே³கமாத꞉ ॥ 2 ॥

வினியோக³꞉-
மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ³ மத³ஶாலினீ ।
குர்யாத்கடாக்ஷம் கள்யாணீ கத³ம்ப³வனவாஸினீ ॥ 3 ॥

ஸ்துதி-
ஜய மாதங்க³தனயே ஜய நீலோத்பலத்³யுதே ।
ஜய ஸங்கீ³தரஸிகே ஜய லீலாஶுகப்ரியே ॥ 4 ॥

த³ண்ட³கம்-
ஜய ஜனநி ஸுதா⁴ஸமுத்³ராந்தருத்³யன்மணீத்³வீபஸம்ரூட⁴ பி³ல்வாடவீமத்⁴யகல்பத்³ருமாகல்பகாத³ம்ப³காந்தாரவாஸப்ரியே க்ருத்திவாஸப்ரியே ஸர்வலோகப்ரியே, ஸாத³ராரப்³த⁴ஸங்கீ³தஸம்பா⁴வனாஸம்ப்⁴ரமாலோலனீபஸ்ரகா³ப³த்³த⁴சூலீஸனாத²த்ரிகே ஸானுமத்புத்ரிகே, ஶேக²ரீபூ⁴தஶீதாம்ஶுரேகா²மயூகா²வலீப³த்³த⁴ஸுஸ்னிக்³த⁴னீலாலகஶ்ரேணிஶ்ருங்கா³ரிதே லோகஸம்பா⁴விதே காமலீலாத⁴னுஸ்ஸன்னிப⁴ப்⁴ரூலதாபுஷ்பஸந்தோ³ஹஸந்தே³ஹக்ருல்லோசனே வாக்ஸுதா⁴ஸேசனே சாருகோ³ரோசனாபங்ககேளீலலாமாபி⁴ராமே ஸுராமே ரமே, ப்ரோல்லஸத்³வாலிகாமௌக்திகஶ்ரேணிகாசந்த்³ரிகாமண்ட³லோத்³பா⁴ஸி லாவண்யக³ண்ட³ஸ்த²லன்யஸ்தகஸ்தூரிகாபத்ரரேகா²ஸமுத்³பூ⁴த ஸௌரப்⁴யஸம்ப்⁴ராந்தப்⁴ருங்கா³ங்க³னாகீ³தஸாந்த்³ரீப⁴வன்மந்த்³ரதந்த்ரீஸ்வரே ஸுஸ்வரே பா⁴ஸ்வரே, வல்லகீவாத³னப்ரக்ரியாலோலதாலீத³லாப³த்³த⁴-தாடங்கபூ⁴ஷாவிஶேஷான்விதே ஸித்³த⁴ஸம்மானிதே, தி³வ்யஹாலாமதோ³த்³வேலஹேலாலஸச்சக்ஷுராந்தோ³லனஶ்ரீஸமாக்ஷிப்தகர்ணைகனீலோத்பலே ஶ்யாமலே பூரிதாஶேஷலோகாபி⁴வாஞ்சா²ப²லே ஶ்ரீப²லே, ஸ்வேத³பி³ந்தூ³ல்லஸத்³பா²லலாவண்ய நிஷ்யந்த³ஸந்தோ³ஹஸந்தே³ஹக்ருன்னாஸிகாமௌக்திகே ஸர்வவிஶ்வாத்மிகே ஸர்வஸித்³த்⁴யாத்மிகே காலிகே முக்³த⁴மந்த³ஸ்மிதோதா³ரவக்த்ரஸ்பு²ரத் பூக³தாம்பூ³லகர்பூரக²ண்டோ³த்கரே ஜ்ஞானமுத்³ராகரே ஸர்வஸம்பத்கரே பத்³மபா⁴ஸ்வத்கரே ஶ்ரீகரே, குந்த³புஷ்பத்³யுதிஸ்னிக்³த⁴த³ந்தாவலீனிர்மலாலோலகல்லோலஸம்மேலன ஸ்மேரஶோணாத⁴ரே சாருவீணாத⁴ரே பக்வபி³ம்பா³த⁴ரே,

ஸுலலித நவயௌவனாரம்ப⁴சந்த்³ரோத³யோத்³வேலலாவண்யது³க்³தா⁴ர்ணவாவிர்ப⁴வத்கம்பு³பி³ம்போ³கப்⁴ருத்கந்த²ரே ஸத்கலாமந்தி³ரே மந்த²ரே தி³வ்யரத்னப்ரபா⁴ப³ந்து⁴ரச்ச²ன்னஹாராதி³பூ⁴ஷாஸமுத்³யோதமானானவத்³யாங்க³ஶோபே⁴ ஶுபே⁴, ரத்னகேயூரரஶ்மிச்ச²டாபல்லவப்ரோல்லஸத்³தோ³ல்லதாராஜிதே யோகி³பி⁴꞉ பூஜிதே விஶ்வதி³ங்மண்ட³லவ்யாப்தமாணிக்யதேஜஸ்ஸ்பு²ரத்கங்கணாலங்க்ருதே விப்⁴ரமாலங்க்ருதே ஸாது⁴பி⁴꞉ பூஜிதே வாஸராரம்ப⁴வேலாஸமுஜ்ஜ்ரும்ப⁴
மாணாரவிந்த³ப்ரதித்³வந்த்³விபாணித்³வயே ஸந்ததோத்³யத்³த³யே அத்³வயே தி³வ்யரத்னோர்மிகாதீ³தி⁴திஸ்தோம ஸந்த்⁴யாயமானாங்கு³லீபல்லவோத்³யன்னகே²ந்து³ப்ரபா⁴மண்ட³லே ஸன்னுதாக²ண்ட³லே சித்ப்ரபா⁴மண்ட³லே ப்ரோல்லஸத்குண்ட³லே,

தாரகாராஜினீகாஶஹாராவலிஸ்மேர சாருஸ்தனாபோ⁴க³பா⁴ரானமன்மத்⁴யவல்லீவலிச்சே²த³ வீசீஸமுத்³யத்ஸமுல்லாஸஸந்த³ர்ஶிதாகாரஸௌந்த³ர்யரத்னாகரே வல்லகீப்⁴ருத்கரே கிங்கரஶ்ரீகரே, ஹேமகும்போ⁴பமோத்துங்க³ வக்ஷோஜபா⁴ராவனம்ரே த்ரிலோகாவனம்ரே லஸத்³வ்ருத்தக³ம்பீ⁴ர நாபீ⁴ஸரஸ்தீரஶைவாலஶங்காகரஶ்யாமரோமாவலீபூ⁴ஷணே மஞ்ஜுஸம்பா⁴ஷணே, சாருஶிஞ்சத்கடீஸூத்ரனிர்ப⁴த்ஸிதானங்க³லீலத⁴னுஶ்ஶிஞ்சினீட³ம்ப³ரே தி³வ்யரத்னாம்ப³ரே,

பத்³மராகோ³ல்லஸ ந்மேக²லாமௌக்திகஶ்ரோணிஶோபா⁴ஜிதஸ்வர்ணபூ⁴ப்⁴ருத்தலே சந்த்³ரிகாஶீதலே விகஸிதனவகிம்ஶுகாதாம்ரதி³வ்யாம்ஶுகச்ச²ன்ன சாரூருஶோபா⁴பராபூ⁴தஸிந்தூ³ரஶோணாயமானேந்த்³ரமாதங்க³ ஹஸ்தார்க³லே வைப⁴வானர்க³லே ஶ்யாமலே கோமலஸ்னிக்³த⁴ நீலோத்பலோத்பாதி³தானங்க³தூணீரஶங்காகரோதா³ர ஜங்கா⁴லதே சாருலீலாக³தே நம்ரதி³க்பாலஸீமந்தினீ குந்தலஸ்னிக்³த⁴னீலப்ரபா⁴புஞ்சஸஞ்ஜாதது³ர்வாங்குராஶங்க ஸாரங்க³ஸம்யோக³ரிங்க²ன்னகே²ந்தூ³ஜ்ஜ்வலே ப்ரோஜ்ஜ்வலே நிர்மலே ப்ரஹ்வ தே³வேஶ லக்ஷ்மீஶ பூ⁴தேஶ தோயேஶ வாணீஶ கீனாஶ தை³த்யேஶ யக்ஷேஶ வாய்வக்³னிகோடீரமாணிக்ய ஸம்ஹ்ருஷ்டபா³லாதபோத்³தா³ம லாக்ஷாரஸாருண்யதாருண்ய லக்ஷ்மீக்³ருஹிதாங்க்⁴ரிபத்³மே ஸுபத்³மே உமே,

See Also  Yamunashtakam 5 In Tamil

ஸுருசிரனவரத்னபீட²ஸ்தி²தே ஸுஸ்தி²தே ரத்னபத்³மாஸனே ரத்னஸிம்ஹாஸனே ஶங்க²பத்³மத்³வயோபாஶ்ரிதே விஶ்ருதே தத்ர விக்⁴னேஶது³ர்கா³வடுக்ஷேத்ரபாலைர்யுதே மத்தமாதங்க³ கன்யாஸமூஹான்விதே பை⁴ரவைரஷ்டபி⁴ர்வேஷ்டிதே மஞ்சுலாமேனகாத்³யங்க³னாமானிதே தே³வி வாமாதி³பி⁴꞉ ஶக்திபி⁴ஸ்ஸேவிதே தா⁴த்ரி லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்த்யஷ்டகை꞉ ஸம்யுதே மாத்ருகாமண்ட³லைர்மண்டி³தே யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ங்க³னா மண்ட³லைரர்சிதே, பை⁴ரவீ ஸம்வ்ருதே பஞ்சபா³ணாத்மிகே பஞ்சபா³ணேன ரத்யா ச ஸம்பா⁴விதே ப்ரீதிபா⁴ஜா வஸந்தேன சானந்தி³தே ப⁴க்திபா⁴ஜம் பரம் ஶ்ரேயஸே கல்பஸே யோகி³னாம் மானஸே த்³யோதஸே ச²ந்த³ஸாமோஜஸா ப்⁴ராஜஸே கீ³தவித்³யா வினோதா³தி த்ருஷ்ணேன க்ருஷ்ணேன ஸம்பூஜ்யஸே ப⁴க்திமச்சேதஸா வேத⁴ஸா ஸ்தூயஸே விஶ்வஹ்ருத்³யேன வாத்³யேன வித்³யாத⁴ரைர்கீ³யஸே, ஶ்ரவணஹரத³க்ஷிணக்வாணயா வீணயா கின்னரைர்கீ³யஸே யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ங்க³னா மண்ட³லைரர்ச்யஸே ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவாஞ்சா²வதீபி⁴ர் வதூ⁴பி⁴ஸ்ஸுராணாம் ஸமாராத்⁴யஸே ஸர்வவித்³யாவிஶேஷத்மகம் சாடுகா³தா² ஸமுச்சாரணாகண்ட²மூலோல்லஸத்³வர்ணராஜித்ரயம் கோமலஶ்யாமலோதா³ரபக்ஷத்³வயம் துண்ட³ஶோபா⁴திதூ³ரீப⁴வத் கிம்ஶுகம் தம் ஶுகம் லாலயந்தீ பரிக்ரீட³ஸே,

பாணிபத்³மத்³வயேனாக்ஷமாலாமபி ஸ்பா²டிகீம் ஜ்ஞானஸாராத்மகம் புஸ்தகஞ்சங்குஶம் பாஶமாபி³ப்⁴ரதீ தேன ஸஞ்சிந்த்யஸே தஸ்ய வக்த்ராந்தராத் க³த்³யபத்³யாத்மிகா பா⁴ரதீ நிஸ்ஸரேத் யேன வாத்⁴வம்ஸனாதா³ க்ருதிர்பா⁴வ்யஸே தஸ்ய வஶ்யா ப⁴வந்திஸ்திய꞉ பூருஷா꞉ யேன வா ஶாதகம்ப³த்³யுதிர்பா⁴வ்யஸே ஸோபி லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரை꞉ பரிக்ரீட³தே, கின்ன ஸித்³த்⁴யேத்³வபு꞉ ஶ்யாமலம் கோமலம் சந்த்³ரசூடா³ன்விதம் தாவகம் த்⁴யாயத꞉ தஸ்ய லீலா ஸரோவாரிதீ⁴꞉ தஸ்ய கேலீவனம் நந்த³னம் தஸ்ய ப⁴த்³ராஸனம் பூ⁴தலம் தஸ்ய கீ³ர்தே³வதா கிங்கரி தஸ்ய சாஜ்ஞாகரீ ஶ்ரீ ஸ்வயம்,

ஸர்வதீர்தா²த்மிகே ஸர்வ மந்த்ராத்மிகே, ஸர்வ யந்த்ராத்மிகே ஸர்வ தந்த்ராத்மிகே, ஸர்வ சக்ராத்மிகே ஸர்வ ஶக்த்யாத்மிகே, ஸர்வ பீடா²த்மிகே ஸர்வ வேதா³த்மிகே, ஸர்வ வித்³யாத்மிகே ஸர்வ யோகா³த்மிகே, ஸர்வ வர்ணாத்மிகே ஸர்வகீ³தாத்மிகே, ஸர்வ நாதா³த்மிகே ஸர்வ ஶப்³தா³த்மிகே, ஸர்வ விஶ்வாத்மிகே ஸர்வ வர்கா³த்மிகே, ஸர்வ ஸர்வாத்மிகே ஸர்வகே³ ஸர்வ ரூபே, ஜக³ன்மாத்ருகே பாஹி மாம் பாஹி மாம் பாஹி மாம் தே³வி துப்⁴யம் நமோ தே³வி துப்⁴யம் நமோ தே³வி துப்⁴யம் நமோ தே³வி துப்⁴யம் நம꞉ ॥

See Also  Sri Somasundara Ashtakam In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Shyamala Dandakam in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil