Sri Annapurna Mantra Stava In Kannada

॥ Sri Annapurna Mantra Stava Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ ॥

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರುವಾಚ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಂಗಮೀಶ್ವರೀ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋಚ್ಚರೇತ್ ।
ಕಾಮಂ ನಮಃ ಪದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಂ ಭಗವತೀತ್ಯಥ ॥ ೨ ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪದಂ ಪಶ್ಚಾದನ್ನಪೂರ್ಣೇತ್ಯಥೋಚ್ಚರೇತ್ ।
ಉತ್ತರೇ ವಹ್ನಿದಯಿತಾಂ ಮಂತ್ರ ಏಷ ಉದೀರಿತಃ ॥ ೩ ॥

ಋಷಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದ ಈರಿತಮ್ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀದೇವೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ॥ ೪ ॥

ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಬೀಜಮಾಹುಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಕ್ತಿರಿತೀರಿತಾ ।
ಕೀಲಕಂ ಮದನಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಮಾಯಯಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೫ ॥

ರಕ್ತಾಂ ವಿಚಿತ್ರವಾಸನಾಂ ನವಚಂದ್ರಜೂಟಾ-
-ಮನ್ನಪ್ರದಾನನಿರತಾಂ ಸ್ತನಭಾರನಮ್ರಾಮ್ ।
ಅನ್ನಪ್ರದಾನನಿರತಾಂ ನವಹೇಮವಸ್ತ್ರಾ-
-ಮಂಬಾಂ ಭಜೇ ಕನಕಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲ್ಯಶೋಭಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ನೃತ್ಯನ್ತಮಿಂದಿಶಕಲಾಭರಣಂ ವಿಲೋಕ್ಯ
ಹ್ಯಷ್ಟಾಂ ಭಜೇ ಭಗವತೀಂ ಭವದುಃಖಹನ್ತ್ರೀಮ್ ।
ಆದಾಯ ದಕ್ಷಿಣಕರೇಣ ಸುವರ್ಣದರ್ಪಂ
ದುಗ್ಧಾನ್ನಪೂರ್ಣಮಿತರೇಣ ಚ ರತ್ನಪಾತ್ರಮ್ ॥ ೭ ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ಜಪೇನ್ಮನುಮ್ ।
ದಶಾಂಶಮನ್ನಂ ಜುಹುಯಾನ್ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೮ ॥

ಏವಂ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಛೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ।
ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಹಸ್ರೈಕಂ ಹವಿರ್ಹುನೇತ್ ॥ ೯ ॥

ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕುಬೇರತ್ರಯಸನ್ನಿಭಾಮ್ ।
ಜಪ್ತ್ವೈಕಲಕ್ಷಂ ಮಂತ್ರಜ್ಞೋ ಹುನೇದನ್ನಂ ದಶಾಂಶಕಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ತತ್ಕುಲೇನ್ನಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದಕ್ಷಯ್ಯಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಅನ್ನಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾರಚತುಷ್ಟಯಮ್ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Goddess Bhavani’S Eight Stanzas In Sanskrit

ಅನ್ನರಾಶಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಮಲವ್ಯಾಪಿನೀಮಪಿ ।
ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಮಂತ್ರಮೇತಂ ನರೋತ್ತಮಃ ॥ ೧೨

ಇಹ ಭೋಗಾನ್ಯಥಾಕಾಮಾನ್ಭುಕ್ತ್ವಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕುಲೇ ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಕಲಹಾವಳಿಃ ॥ ೧೩ ॥

ನ ಕದಾಚಿದವಾಪ್ನೋತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಪಲಾಶಪುಷ್ಪೈರ್ಹವನಮಯುತಂ ಯಸ್ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಹತೀಂ ಕಾನ್ತಿಂ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ರಯಮ್ ।
ಪಯಸಾ ಹವನಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಯ ಆಚರತಿ ಕಾಳಿಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ತದ್ಗೇಹೇ ಪಶುವೃದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ಗಾವಶ್ಚ ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ ।
ಏವಂ ಮಂತ್ರಂ ಜಪೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ನ ಕದಾಚಿಲ್ಲಭೇದ್ಭಯಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಅಸೌಖ್ಯಮಶ್ರಿಯಂ ದುಃಖಂ ಸಂಶಯೋ ನಾತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಹವಿಷ್ಯೇಣ ಹುನೇದ್ಯಸ್ತು ನಿಯುತಂ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಾನಪ್ಯಸಂಶಯಃ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಪ್ರಯೋಗೋಯಮುಕ್ತೋ ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಕಿಮನ್ಯದಿಚ್ಛಸಿ ಶ್ರೋತುಂ ಭೂಯೋ ಮೇ ವದ ಪಾರ್ವತಿ ॥ ೧೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾನ್ತೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರಸ್ತವಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Stotram » Sri Annapurna Mantra Stava Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil