Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram In Kannada

॥ Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಕಳ್ಯಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ।
ಸುಂದರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯವತೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ॥ ೧॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸ್ಕಂದಜನನೀ ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ ।
ತ್ರಿಲೋಕೀ ಮೋಹನಾಧೀಶಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೨॥

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ।
ಅನಂಗಕುಸುಮಾ ಖ್ಯಾತಾ ಅನಂಗಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ ೩॥

ಜಪ್ಯಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರ್ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಮೋಹಿನೀ ಪರಮಾಽಽನಂದಾ ಕಾಮೇಶತರುಣಾ ಕಳಾ ॥ ೪॥

ಕಳಾವತೀ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ ।
ಸೌಗಂಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ ೫॥

ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಸಿದ್ಧಾ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಶ್ರೀರ್ಮತಿಶ್ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಕೌಳಿನೀ ಪರದೇವತಾ ॥ ೬॥

ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾ ವಶಿನೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ ।
ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸಾ ದೇವಮಾತಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೭॥

ಕಿಂಕರೀ ಮಾತಾ ಗೀರ್ವಾಣೀ ಸುರಾಪಾನಾನುಮೋದಿನೀ ।
ಆಧಾರಾ ಹಿತಪತ್ನೀಕಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ ೮॥

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಮಣಿಪೂರಸಮಾಶ್ರಯಾ ।
ಆಜ್ಞಾ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ ೯॥

ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾಮೂರ್ತಿಸ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೦॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿಣೀ ।
ಐಂಕಾರಾದಿಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೧॥

ಭೂತೇಶ್ವರೀ ಭೂತಮಯೀ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ।
ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದಶಮಾತೃಕಾ ॥ ೧೨॥

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಃ ತರುಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ಶಾಂಭವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೩॥

ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ ।
ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ ॥ ೧೪॥

See Also  Shri Swaminatha Panchakam In Kannada

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ ।
ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾ ಬಿಂದುತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾ ॥ ೧೫॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil