Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Bhadra Kali Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഭദ്രകാല്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീനന്ദികേശ്വര ഉവാച –
ഭദ്രകാലീ കാമരൂപാ മഹാവിദ്യാ യശസ്വിനീ ।
മഹാശ്രയാ മഹാഭാഗാ ദക്ഷയാഗവിഭേദിനീ ॥ 1 ॥

രുദ്രകോപസമുദ്ഭൂതാ ഭദ്രാ മുദ്രാ ശിവങ്കരീ ।
ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രവദനാ രോഷതാംരാക്ഷശോഭിനീ ॥ 2 ॥

ഇന്ദ്രാദിദമനീ ശാന്താ ചന്ദ്രലേഖാവിഭൂഷിതാ ।
ഭക്താര്‍തിഹാരിണീ മുക്താ ചണ്ഡികാനന്ദദായിനീ ॥ 3 ॥

സൌദാമിനീ സുധാമൂര്‍തിഃ ദിവ്യാലങ്കാരഭൂഷിതാ ।
സുവാസിനീ സുനാസാ ച ത്രികാലജ്ഞാ ധുരന്ധരാ ॥ 4 ॥

സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വലോകേശീ ദേവയോനിരയോനിജാ ।
നിര്‍ഗുണാ നിരഹങ്കാരാ ലോകകല്യാണകാരിണീ ॥ 5 ॥

സര്‍വലോകപ്രിയാ ഗൌരീ സര്‍വഗര്‍വവിമര്‍ദിനീ ।
തേജോവതീ മഹാമാതാ കോടിസൂര്യസമപ്രഭാ ॥ 6 ॥

വീരഭദ്രകൃതാനന്ദഭോഗിനീ വീരസേവിതാ ।
നാരദാദിമുനിസ്തുത്യാ നിത്യാ സത്യാ തപസ്വിനീ ॥ 7 ॥

ജ്ഞാനരൂപാ കലാതീതാ ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദാ ।
കൈലാസനിലയാ ശുഭ്രാ ക്ഷമാ ശ്രീഃ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 8 ॥

സിദ്ധവിദ്യാ മഹാശക്തിഃ കാമിനീ പദ്മലോചനാ ॥

ദേവപ്രിയാ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷഗര്‍വാപഹാരിണീ ॥ 9 ॥

ശിവശാസനകര്‍ത്രീ ച ശൈവാനന്ദവിധായിനീ ।
ഭവപാശനിഹന്ത്രീ ച സവനാങ്ഗസുകാരിണീ ॥ 10 ॥

ലംബോദരീ മഹാകാലീ ഭീഷണാസ്യാ സുരേശ്വരീ ।
മഹാനിദ്രാ യോഗനിദ്രാ പ്രജ്ഞാ വാര്‍താ ക്രിയാവതീ ॥ 11 ॥

പുത്രപൌത്രപ്രദാ സാധ്വീ സേനായുദ്ധസുകാങ്ക്ഷിണീ ॥12 ॥ (missing line)
ഇച്ഛാ ഭഗവതീ മായാ ദുര്‍ഗാ നീലാ മനോഗതിഃ ।
ഖേചരീ ഖഡ്ഗിനീ ചക്രഹസ്താ ശുലവിധാരിണീ ॥ 13 ॥

സുബാണാ ശക്തിഹസ്താ ച പാദസഞ്ചാരിണീ പരാ ।
തപഃസിദ്ധിപ്രദാ ദേവീ വീരഭദ്രസഹായിനീ ॥ 14 ॥

See Also  Premendu Sagara Stotram In Bengali

ധനധാന്യകരീ വിശ്വാ മനോമാലിന്യഹാരിണീ ।
സുനക്ഷത്രോദ്ഭവകരീ വംശവൃദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 15 ॥

ബ്രഹ്മാദിസുരസംസേവ്യാ ശാങ്കരീ പ്രിയഭാഷിണീ ।
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദിഹാരിണീ സുമനസ്വിനീ ॥ 16 ॥

പുണ്യക്ഷേത്രകൃതാവാസാ പ്രത്യക്ഷപരമേശ്വരീ ।
ഏവം നാംനാം ഭദ്രകാല്യാഃ ശതമഷ്ടോത്തരം വിദുഃ ॥ 17 ॥

പുണ്യം യശോ ദീര്‍ഘമായുഃ പുത്രപൌത്രം ധനം ബഹു ।
ദദാതി ദേവീ തസ്യാശു യഃ പഠേത് സ്തോത്രമുത്തമം ॥ 18 ॥

ഭൌമവാരേ ഭൃഗൌ ചൈവ പൌര്‍ണമാസ്യാം വിശേഷതഃ ।
പ്രാതഃ സ്നാത്വാ നിത്യകര്‍മ വിധായ ച സുഭക്തിമാന്‍ ॥ 19 ॥

വീരഭദ്രാലയേ ഭദ്രാം സമ്പൂജ്യ സുരസേവിതാം ।
പഠേത് സ്തോത്രമിദം ദിവ്യം നാനാ ഭോഗപ്രദം ശുഭം ॥ 20 ॥

അഭീഷ്ടസിദ്ധിം പ്രാപ്നോതി ശീഘ്രം വിദ്വാന്‍ പരന്തപ ।
അഥവാ സ്വഗൃഹേ വീരഭദ്രപത്നീം സമര്‍ചയേത് ॥ 21 ॥

സ്തോത്രേണാനേന വിധിവത് സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നുയാത് ।
രോഗാ നശ്യന്തി തസ്യാശു യോഗസിദ്ധിം ച വിന്ദതി ॥ 22 ॥

സനത്കുമാരഭക്താനാമിദം സ്തോത്രം പ്രബോധയ ॥

രഹസ്യം സാരഭൂതം ച സര്‍വജ്ഞഃ സംഭവിഷ്യസി ॥ 23 ॥

ഇതി ശ്രീഭദ്രകാല്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Durga Slokam » Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 In Gujarati