Sri Budha Stotram In Kannada

॥ Sri Budha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ ।
ಭುಜೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ವರದಾಭಯಾಸಿ-
ಗದಾ ವಹಂತಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ ।
ಪೀತಪ್ರಭಂ ಚಂದ್ರಸುತಂ ಸುರೇಢ್ಯಂ
ಸಿಂಹೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಬುಧಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ॥

ಪೀತಾಂಬರಃ ಪೀತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಪೀತಧ್ವಜಪತಾಕೀ ಚ ರೋಹಿಣೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ ॥

ಈಶಾನ್ಯಾದಿಷುದೇಶೇಷು ಬಾಣಾಸನ ಉದಙ್ಮುಖಃ ।
ನಾಥೋ ಮಗಧದೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥

ಸುಖಾಸನಃ ಕರ್ಣಿಕಾರೋ ಜೈತ್ತ್ರಶ್ಚಾತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರವಾನ್ ।
ಭರದ್ವಾಜಋಷಿಪ್ರಖ್ಯೈರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥

ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವಾಭ್ಯಾಮನ್ಯತೋ ಗ್ರಹಮಂಡಲೇ ।
ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ತವರದಸ್ಸುಖೀ ॥

ಸದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಮೇರೋಃ ಕುರ್ವಾಣಃ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ ।
ಅಸಿದಂಡೌ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸುಫಲಪ್ರದಃ ॥

ಕನ್ಯಾಯಾ ಮಿಥುನಸ್ಯಾಪಿ ರಾಶೇರಧಿಪತಿರ್ದ್ವಯೋ ।
ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯಾಮರ್ತ್ಯಸುರಾರ್ಚಿತಃ ॥

ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯೇನ ಮನಸಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯನಾಮಧರೋ ಬುಧಃ ॥

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ವಸಿಷ್ಠೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ ।
ದಿಲೀಪಾಯ ಚ ಭಕ್ತಾಯ ಯಾಚಮಾನಾಯ ಭೂಭೃತೇ ॥

ಯಃ ಪಠೇದೇಕವಾರಂ ಚಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಹತ್ ॥

ಏಕವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತಸ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿವ್ಯಾಧಿಬಾಧಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥

ಸರ್ವಗ್ರಹಕೃತಾಪೀಡಾ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ ।
ಕೃತ್ರಿಮೌಷಧದುರ್ಮಂತ್ರಂ ಕೃತ್ರಿಮಾದಿನಿಶಾಚರೈಃ ॥

ಯದ್ಯದ್ಭಯಂ ಭವೇತ್ತತ್ರ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ ।
ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾ ಸುವರ್ಣೇನ ಲಿಖಿತಾ ತಿ ಭುಜಾಷ್ಟಕಾ ॥

ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯೋಪರಿನ್ಯಸ್ತ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತೇ ಘಟೇ ।
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ವಿಧಿನಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಿರಂತರಂ ॥

See Also  Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Kannada

ಯೇ ಪೂಜಯಂತಿ ತೇ ಯಾಂತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಂ ಧನಮ್ ।
ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಸ್ಮಗುಲ್ಮಾದಿಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ॥

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತದಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Budha Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil